Pressmeddelande -

Regeringens utvärdering av AP-fonderna

Regeringen har idag överlämnat den årliga skrivelsen med utvärdering av AP-fondernas verksamhet till riksdagen. I skrivelsen presenteras för första gången en policy för styrning och utvärdering av AP-fonderna. - Utvärderingen visar att AP-fonderna har lämnat ett positivt bidrag till pensionssystemet under femårsperioden 2001-2005 och det tydliggörs att fondernas avkastning i första hand skall bedömas i ett långsiktigt perspektiv, kommenterar finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg. Vid utgången av 2005 uppgick inkomstpensionssystemets fonderade kapital (buffertkapital) till 769,2 miljarder kr, vilket var en ökning med 123 miljarder kr jämfört med närmast föregående år. Resultatet för buffertfonderna sammantagna, dvs. Första-Fjärde samt Sjätte AP-fonden, uppgick till 113,7 miljarder kr 2005. Buffertfondernas samlade resultat uttryckt som avkastning var 17,4 procent 2005. Den genomsnittliga avkastningen under femårsperioden 2001-2005 uppgick till 4,3 procent per år. Eftersom den genomsnittliga inflationen under samma tid uppgick till 1,5 procent per år motsvarade detta en real avkastning på 2,8 procent per år. Fondernas avkastning överträffade även den genomsnittliga löneutvecklingen (Inkomstindex), som är styrande för uppräkningen av pensionssystemets övriga tillgångar och skulder. Det är för första gången möjligt att utvärdera AP-fondernas verksamhet över en femårsperiod. Samtidigt tas ytterligare steg för att utveckla utvärderingen av styrelsernas strategiska beslut. I skrivelsen för 2004 förutskickades en policy som tydliggör grunderna för regeringens årliga utvärdering. En sådan policy för styrning och utvärdering av AP-fonderna ingår som en bilaga till årets skrivelse och ligger för första gången till grund för utvärderingen av AP-fondernas verksamhet. Policyn tydliggör bl.a. att fondernas förvaltningskostnader skall hållas under fortsatt uppsikt och att ytterligare åtgärder för att förbättra AP-fondernas kostnadseffektivitet kommer att föreslås vid behov. Regeringens policy för styrning och utvärdering av AP-fonderna skall bl.a. läggas till grund för en fortsatt och breddad dialog med fondernas styrelser. Kontakt: Matz Larsson Pressekreterare hos Sven-Erik Österberg 08-405 57 68 070-681 37 02 registrator@finance.ministry.se Lars Gavelin Ämnesråd 08-405 15 30 ------------------------- Läs mer ------------------------- Läs mer om AP-fonderna (http://www.regeringen.se/sb/d/2634/a/14442)

Ämnen

  • Politik