Pressmeddelande -

Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Idag distribueras broschyren Utvecklingen inom den kommunala sektorn till samtliga kommuner, landsting och myndigheter samt till ett flertal andra beslutsfattare i samhället. Av broschyren framgår att den kommunala ekonomin har stärkts. Broschyren är en sammanfattning av skrivelsen Utvecklingen inom den kommunala sektorn, som överlämnades till riksdagen den 18 april. Av broschyren framgår att samhällsekonomin för närvarande utvecklas gynnsamt. Även den kommunala ekonomin har stärkts. Kravet att kommuner och landsting skall balansera sina budgetar har tillsammans med statliga tillskott bidragit till denna utveckling. Under 2005 hade 94 % av kommunerna och 85 % av landstingen positiva resultat före extraordinära poster. År 2005 förbättrades resultatet i kommuner och landsting till 12,7 miljarder kronor, vilket innebär att resultatet för sektorn som helhet har nått upp till en nivå i enlighet med kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. - Nu när de ekonomiska tiderna är goda finns det utrymme för kommuner och landsting både att höja ambitionsnivån i de kommunala verksamheterna och bibehålla en god resultatutveckling. Samtidigt vet vi att vissa kommuner och landsting ännu inte har uppnått balans i sin ekonomi. Det finns anledning att vara orolig för dessa kommuner och landsting och försöka hitta nya långsiktiga lösningar på deras problem säger kommunminister Sven-Erik Österberg. Broschyren går att beställa eller läsa på www.regeringen.se Kontakt: Matz Larsson Pressekreterare hos Sven-Erik Österberg 08-405 57 68 070-681 37 02 registrator@finance.ministry.se Peter Sjöqvist Departementssekreterare 08-405 19 59 ------------------------- Relaterade publikationer ------------------------- Skrivelse 2005/06:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn (http://www.regeringen.se/sb/d/6190/a/62186) Läs broschyren: Utvecklingen inom den kommunala sektorn (http://www.regeringen.se/sb/d/6192/a/63351)

Ämnen

  • Politik