Pressmeddelande -

Lönsamt att delta i nyintroduktioner på aktiemarknaden under 2006

Det var en god affär att delta i de nyintroduktioner som gjordes på den svenska aktiemarknaden under 2006. Det visar Finansinspektionens nya Kapitalbarometer som kom ut för första gången idag. Vid en mätning två månader efter att introduktionen hade genomförts hade de nyintroducerade aktierna på marknadsplatserna avkastat 12 procent mer än Stockholmsbörsens index. Kapitalbarometern visar också att aktiviteten på kapitalmarknaden har ökat under 2006 och att antalet prospektärenden samt erbjudandehandlingar är det högsta på fem år. FI godkände prospekt för erbjudanden till allmänheten av aktier för ett värde om 28,5 miljarder kronor under 2006. Kapitalbarometern visar också på en hög aktivitet av utländska aktörer på den svenska aktiemarknaden. Drygt 40 procent av de erbjudanden om köp av bolag som lämnades kom från utländska budgivare. För perioden 1990-2004 var motsvarande andel i genomsnitt 28 procent. Om Kapitalbarometern Kapitalbarometern är en ny rapport som FI kommer att publicera årligen, som innehåller statistik och annan information om hur företag anskaffar kapital genom emissioner av aktier och andra finansiella instrument på den svenska kapitalmarknaden. Kapitalbarometern innehåller även information om uppköp av noterade företag. Informationen kommer från de prospekt och erbjudandehandlingar som FI godkänner när ett företag vill ta upp kapital från allmänheten på exempelvis aktiemarknaden eller när ett noterat företag köps upp. Om prospekt FI ska granska och godkänna de informationshandlingar, så kallade prospekt, som upprättas i samband med att finansiella instrument erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en börs eller auktoriserad marknadsplats. Likaså ska FI granska och godkänna erbjudandehandlingar som upprättas i samband med uppköpserbjudanden som riktas till aktieägare i noterade aktiebolag. Under 2006 behandlade FI 368 sådana ärenden. Läs Kapitalbarometern på www.fi.se Helena Östman Informationschef Tfn 08-787 82 20 Mob 070-398 08 19 Annika von Haartman Enhetschef Tel 08-787 83 15

Ämnen

  • Politik