Pressmeddelande -

BESLUT TAGNA PÅ FINGERPRINT CARDS AB:S ÅRSSTÄMMA

På årsstämman, som avhölls den 23 maj, fattades bl.a. beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera högst tre miljoner nya B-aktier. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske. Bolaget planerar för väsentligt ökad affärsvolym, vilket ställer krav på mer rörelsekapital. Styrelsen bemyndigades vidare att emittera högst 500.000 teckningsoptioner för ett personaloptionsprogram med en löptid på tre år och med ett lösenvärde på 44.80 kr. Årsredovisning, disposition av Bolagets resultat och utdelning Resultat och balansräkningarna för 2005 fastställdes och det beslutades att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2005. Val av styrelse Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Perc Brodén, Mr Taketoshi Kashiwabara, Gunnar Liljegren och Lennart Carlson. Ändring av bolagsordningen De ändringar i bolagsordningen som beslutades avsåg enbart en anpassning till den nya aktiebolagslagen. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier Styrelsen bemyndigades att nyemittera högst tre miljoner nya B-aktier. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske. Teckning skall huvudsakligen kunna ske av institutionella och industriella investerare. Maximal utspädningseffekt vid fullt utnyttjande uppgår till 32,1 procent av aktiekapitalet och 24,9 procent av antalet röster. Prissättningen vid emission skall vara marknadsmässigt beräknad. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av personaloptioner För tillskapandet av ett personaloptionsprogram bemyndigades styrelsen att emittera högst 500.000 teckningsoptioner. Varje option ger rätt till nyteckning av en ny B-aktie. Teckningsberättigade skall vara personal och styrelseledamöter i Bolaget. Löptiden skall vara ca tre år och lösenkursen är 22.40 kr. Vid full teckning och fullt utnyttjande uppgår utspädningseffekten till högst 5,3 procent av aktiekapitalet och högst 4,2 procent av antalet röster. För ytterligare information kontaktas: Lennart Carlson, VD Fingerprint Cards AB 031-607820, investrel@fingerprint.se Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg www.fingerprint.se Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 16 Göteborg. www.fingerprint.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans