Pressmeddelande -

FlyMe har framgångsrikt genomfört planerad expansionsinvestering

Finansiell information och väsentliga händelser första kvartalet 2006 • Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till MSEK 150,7 (90,8). • Resultatet för perioden uppgick till MSEK -63,2 (-23,9) varav MSEK 51,5 avser kostnadsförd expansions-investering relaterad till planerad dubblering av omsättningen genom organisk tillväxt. • Resultatet per aktie för perioden uppgick till SEK -0,01 (-0,03) beräknat före omvänd split. • Koncernens fria kassa uppgick per 31 mars 2006 till MSEK 261,4 (118,8). • Under perioden transporterade FlyMe 206 070 (131 205) passagerare, varav 963 (0) avsåg internationella flygningar. Ökningen under första kvartalet uppgår till 57 procent jämfört med samma period föregående år. • Den 30 mars 2006 startade direktflyg från Göteborg-Landvetter Airport till elva storstäder och semesterorter i Europa. De nya destinationerna är London/Stansted, Paris/Beauvais, Nice, Amsterdam/Schiphol, Rom/Ciampino, Prag, Malaga, Alicante, Palma de Mallorca, Kreta/Chania och Rhodos. Även direktflyg från Göteborg-Landvetter Airport till Barcelona med flygstart i juni har lanserats. • I februari månad fullföljdes den företrädesemission som beslutats på extra bolagsstämma i december 2005. Företrädesemissionen om att få teckna 10 nya aktier per varje gammal till ett nominellt belopp om 3 öre registrerades på Bolagsverket i mars 2006. Emissionen tillförde bolaget cirka MSEK 272 före emissions- och garantikostnader som utgjorde cirka 11 procent (12 procent vid föregående emission). • Med avsikten att förvärva 100 procent av såväl kapitalandel som röster i det litauiska flygbolaget Lithuanian Airlines har Fly Me Europe tecknat avtal med det litauiska flygbolagets ägare om att FlyMe stegvis ska överta aktiemajoriteten i Lithuanian Airlines. Avtalet är villkorat av litauiska myndigheters godkännande samt av sedvanligt due diligenceförfarande och styrelsens godkännande i Fly Me Europe AB till senast den 30 juni 2006. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång • FlyMe har upprättat ett ettårigt leaseavtal med Lithuanian Airlines i syfte att per 1 april utöka sin flygplansflotta till fem egenopererade plan. • Den 3 maj 2006 var avstämningsdag för beslutad sammanläggning av aktier, så kallad omvänd split, där varje hundratal gammal aktie blev en ny aktie. Detta innebar att sista dagen för handel på Nya Marknaden med gamla B-aktier var den 27 april 2006 och första dag för handel med de nya aktierna var den 28 april 2006. Efter genomförd omvänd split har bolaget 2 488 921 A-aktier och 97 193 653 B-aktier. VD kommenterar kvartalsrapporten: Det första kvartalet har kännetecknats av en betydande omstrukturering av hela FlyMe, med syftet att komma i position för att nå lönsamhet i enlighet med den nya strategi som ägare, styrelse och ledning tagit fram. En stor del av strategin handlar om de tolv nya Europalinjer som vi lanserat, men också om att öka utnyttjandegraden på våra flygplan. Den 30 mars lyckades vi med det näst intill omöjliga, att starta elva av linjerna samtidigt. På grund av det genomfördes både ordinarie och extra översyn av hela vår flygplansflotta under en mycket kort tidsperiod, och vi hade minst ett flygplan på översyn mellan december och mars. För att kunna upprätthålla vårt ordinarie flygprogram under denna kraftiga expansion har flygplanens underhåll tidigarelagts, vilket inneburit extra kostnader för inhyrd flygplanskapacitet om cirka MSEK 25, ökade underhållskostnader och inhyrda motorer om MSEK 10,5 med mera. Kostnader för gjorda nyrekryteringar uppgår till cirka MSEK 3 och utbildning till MSEK 3. Vidare har övriga kostnader för genomförd expansion på omkring MSEK 3 tagits. Utökad marknadsföring i samband med genomförd expansion uppgår till cirka MSEK 7. Sammantaget uppgår kostnadsförd expansionsinvestering till runt MSEK 51,5. Den nya strategin för FlyMe ökar utnyttjandegraden på våra flygplan från cirka fyra timmar till cirka elva timmar per flygplan och dag från och med den 30 mars. Vi har dessutom vuxit organiskt genom att vi dryleasat ett femte flygplan. Våra tidigare kommunicerade konsolideringsplaner har inletts med ett nu pågående förvärvsprojekt med ägarna till det litauiska flygbolaget Lithuanian Airlines. Vi har även ingått ett avtal med finanshuset Glitnir, som vi valt som partner för att hjälpa oss med utvärdering av ytterligare förvärv i enlighet med FlyMe’s expansionsplan. När det gäller vår Europasatsning har vi från lanseringens början sett en positiv utveckling. Redan under de två första dagarna flög cirka 1 000 passagerare till de nya destinationerna. I trafikrapporten från april ser vi att vi har en hög kabinfaktor på både våra inrikes- och utrikeslinjer. Med tanke på detta, och på att den senaste tidens tuffa konkurrenssituation på inrikesflygmarknaden börjat mattas av, ser framtiden lovande ut. Stora aktörer har reducerat sin kapacitet på inrikesmarknaden och detta har öppnat möjligheten för oss att öka vår inrikestrafik. Vi ökade vår turtäthet och lyckades samtidigt få en ökning av vår kabinfaktor. Jag kan avslutningsvis konstatera att första kvartalet 2006 har varit en av de mest krävande och spännande perioderna i FlyMe’s historia. Inget annat flygbolag har startat elva av tolv nya flyglinjer samtidigt som hela flygplansflottan genomgått översyn. I samband med denna expansion har vi anställt och utbildat drygt 50 personer under första kvartalet. Jag kan också konstatera att vi fortsätter att leverera det som styrelse och ledning har utlovat i form av högre utnyttjandegrad av flygmaskinerna, organisk tillväxt och deltagande i den konsolidering som pågår på flygmarknaden – allt för att nå lönsamhet. För ytterligare information kontakta: Fredrik Skanselid, verkställande direktör Fly Me Europe AB fredrik.skanselid@flyme.com Mobil: +46 (0)736 82 22 01 Växel: +46 (0)31 301 10 00 www.flyme.com Björn Olegård, ordförande Fly Me Europe AB bjorn.olegard@flyme.com Mobil: +46 (0)707 29 01 21 Växel: +46 (0)31 301 10 00 www.flyme.com FlyMe är Sveriges lågprisflygbolag. Med Göteborg-Landvetter Airport som bas erbjuder FlyMe direktflyg till och från tolv europeiska storstäder och semesterorter. Därtill flyger FlyMe, med Stockholm-Arlanda Airport som bas, till och från Göteborg och Malmö. FlyMe är listat på Stockholmsbörsens Nya Marknaden.

Ämnen

  • Ekonomi, finans