Pressmeddelande -

Ny pocketbok från forskningsrådet Formas: Östersjön – hot och hopp

Larmrapporterna om Östersjöns tillstånd har duggat tätt de senaste åren och många anser att övergödningen är det största problemet. Går det att återställa Östersjön? Till vilket tillstånd i så fall? Och vilka åtgärder är vettigast? Är det bra med kväverening eller ska vi kanske kvävegödsla? Eller är det bara fosfor vi bör satsa på? Går det att syresätta bottnarna? Detta är några av de frågor och förslag som presenteras i Formas nya pocketbok Östersjön – hot och hopp. Boken handlar i första hand om övergödningen i Östersjön. Mediedebatten det senaste året har till stor del handlat om kväverening i reningsverken och om det är bra eller dåligt. Forskarna kommer ofta till olika slutsatser i den här frågan, och i boken Östersjön hot och hopp finns deras olika slutsatser samlade. Boken inleds med ett faktakapitel om hur Östersjön mår. I efterföljande tjugotalet kapitel ger forskare från ”olika skolor” sina förslag till hur man bäst ska rädda Östersjön. Det handlar om allt från att intensifiera kvävereningen till att helt ska sluta upp med kväverening och istället satsa på ingenjörskonst . Vissa anser att man ska koncentrera sig på fosforn och lyfter fram cyanobakterierna som det stora hotet. Åsikterna är vitt skilda. I bokens sista kapitel presenterar forskaren Mikael Hildén från Finland en helhetsbild av forskarnas olika förslag på åtgärder. Östersjön – hot och hopp ges ut av Formas förlag och kostar 51 kronor inkl moms. Boken kan beställas från Liber Distribution, tel 08-690 9522, fax 08-690 9550 eller från Formas nätbokhandel www.formas.se. Recensionsexemplar kan beställas från Maria Guminski, maria.guminski@formas.se, tel 08-775 4008 Formas pocketboksserie är ett led i Formas arbete att kommunicera forskningsresultat. Serien är ett debattforum där forskare klargör dagens kunskaps- och debattläge i viktiga samhällsfrågor. Tidigare utkomna pocketböcker är Är Eko Reko? Genklippet? Torskar torsken? Myter om maten, Sopor hit och dit, Spelet om Staden, Bevara arter – till vilket pris? samt Djuren i människans klor. För mer information: Birgitta Johansson, redaktör, 08-775 4003, birgitta.johansson@formas.se Emilie von Essen, presschef, 08-775 4038, emilie.von.essen@formas.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04