Pressmeddelande -

Ros och ris till 2008 års Linnémiljöer

De flesta forskarmiljöerna lever väl upp till målsättningarna. Fyra Linnémiljöer har lyckats exceptionellt bra och får ökat stöd. Det är resultatet av den utvärdering som en internationell expertpanel gjort av de forskarmiljöer som fick stöd i den andra omgången av Linnéstödet. Panelen har granskat forskarmiljöernas organisation, samarbete och ledarskap.

Linnémiljöerna utvärderas tre gånger. Detta är den första utvärderingen av 2008 års Linnéstöd som äger rum två år efter beviljat stöd. Linnéstödet pågår i 10 år. Utvärderingspanelen har utvärderat miljöernas organisation, samarbeten och
ledarskap. Den vetenskapliga kvaliteten kommer att utvärderas om tre år.

-  Det är viktigt att man tidigt inom den här satsningen tittar på hur väl man lyckas organisera sitt arbete och om man uppnår de synergier som stödet vill gynna, säger Vetenskapsrådets ordförande Lars Anell. Och vi förutsätter att de miljöer som nu får kritik åtgärdar sina brister till nästa utvärderingstillfälle.

Forskningsråden Vetenskapsrådet och Formas styrelser har nu fattat beslut om fortsatt finansiering enligt utvärderingspanelens rekommendationer.

-  Det är glädjande att så många av Linnémiljöerna verkligen framgångsrikt har utnyttjat bidraget till att skapa nya värden, säger Pär Omling, Vetenskapsrådets generaldirektör, och Rolf Annerberg, Formas generaldirektör, i ett gemensamt  uttalande efter beslutet.

Målet med Linnéstödet har varit att skapa miljöer för grundläggande forskning som ger synergieffekter och karakteriseras av högsta vetenskapliga kvalitet med potential för förnyelse. Linnéstödet har utlysts två gånger, 2006 och 2008. Beslut om eventuella ytterligare utlysningar finns inte.

2008 års mijöer
Läs mer om alla Linnémiljöerna 2008 på Vetenskapsrådets webbplats.


För mer information, kontakta:
Arne Johansson, koordinator för denna Linnéutvärdering och huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap, Vetenskapsrådet, tel 08-546 44 201, e-post arne.johansson@vr.se

Utvärdering Linnéstöd 2008.pdf

Ämnen

  • Utbildning

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04