Pressmeddelande -

Social bostadspolitik: 72 miljoner till forskning från Formas

För vem byggs staden och hur kan alla få en hållbar bostadssituation? Det är några av de forskningsfrågor som ska få svar i de 14 projekt som Formas nu beviljar medel för. Projekten förväntas bidra med ny kunskap som stödjer utvecklingen av en socialt hållbar bostadspolitik.

Det är viktigt att vi får mer kunskap om vad en social bostadspolitik för alla kan innebära. De som är med och utformar politiken kommer verkligen att kunna ha nytta av resultaten från de här projekten, säger Emma Holmqvist, forskningssekreterare på Formas. Bostadspolitik handlar ofta om den styrning som utövas av beslutsfattare, fortsätter hon, men det kan även handla om olika sociala gruppers inflytande och om möjligheter att påverka den egna boendesituationen och bostadsområdets utveckling.

–Vi tror att de här projekten kan ge resultat som verkligen kan förändra och ha betydelse för samhällets olika nivåer och delar, säger Ann Rodenstedt, även hon forskningssekreterare på Formas. Det var glädjande att vi fick in ansökningar från hela Sverige med förslag på fallstudier och forskning i samhällen av olika storlekar. Det är viktigt att politiken tar hänsyn till de olikheter som finns över landet och mellan till exempel små och stora städer.

Den forskning som nu får pengar har med aktörer som medborgare, organisationer, kommuner, företag med flera i sina projekt. Att inkludera aktörer är ett sätt att nå genomslag i samhället och få forskningen att verkligen användas utanför den akademiska världen, men det kan också främja nytänkande. Flera av projekten utgår från eller förhåller sig till genus och andra kritiska perspektiv.

Satsningen på social bostadspolitik görs inom ramen för det tioåriga nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Syftet är att öka kunskapen om de utmaningar som finns kring boende, bostäder och bostadsområdens utveckling. Satsningen är också viktig för att genomföra det arbete som har prioriterats inom ramen för regeringens samverkansprogram Smarta städer.

Läs mer om det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Läs mer om samverkansprogrammet Smarta städer

Läs mer om utlysningen

De projekt som beviljas medel kommer från följande lärosäten: Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Malmö universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet.

Beslutslista 18-06-13

Projekt som fick pengar

Projektledare Organisation Titel
Robin Biddulph Göteborgs universitet Omvandling till bostadsrätter i utsatta områden - hur påverkas lokalt deltagande i stadsplanering och bostadspolitik?
Catharina Thörn Göteborgs universitet För vem byggs staden? En studie av målkonflikter, flyttmönster och levnadsvillkor i den förtätade staden
Maria Eidenskog Linköpings universitet När hemmet flyttar ut - ontologisk politik vid skapandet av social hållbarhet i framtidens stadsdel
Erik Jönsson Lunds universitet Norra Sorgenfri planerat, bebott och problematiserat: social hållbarhets roll i stadsutvecklingen
Marcus Knutagård Lunds universitet Skånska hem: Mottagande, etablering eller exkludering – hemlöshetspolitik och strategier för flyktingars bosättning
Ebba Malmqvist Lunds universitet Andas frisk luft och höra fågelsång i en tät stad-hur kommer vi dit?
Carina Listerborn Malmö universitet Ett kritiskt utforskande av smarta bostäder ur ett intersektionellt perspektiv
Erica Righard Malmö universitet SEGMIX – Politisk styrning och levda erfarenheter av etnisk olikhet i SEGregerade och MIXade bostadsområden
Tapio Salonen Malmö universitet Allmännyttan och blandningspolitikens praktik
Urban Markström Umeå universitet LEX-projektet. Hållbara livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade. Att integrera bostadsplanering och välfärdsservice genom nya kollaborativa praktiker
Eva Wikström Umeå universitet En plats för alla? Hållbara bostadssituationer och social integration för nyanlända flyktingar
Malin Eriksson Umeå universitet Socialt kapital som en resurs i planering och design av socialt hållbara och hälsofrämjande bostadsområden: En mixad metodstudie
Irene Molina Uppsala universitet Bortträngning och renovräkning i upprustningsprocesser i Sverige - ett feministiskt intersektionellt perspektiv

Kontaktpersoner

Emma Holmqvist, Forskningssekreterare, 076-146 37 38, emma.holmqvist@formas.se

Ann Rodenstedt, Forskningssekreterare, 072-554 94 77, ann.rodenstedt@formas.se

Bakgrund

Formas fick genom den forskningspolitiska propositionen 2016, Kunskap i samverkan, i uppdrag av regeringen att genomföra en satsning på forskning för en social bostadspolitik. I propositionen framgår det att satsningen i sin helhet ska utgå från samhällsutmaningarna, Agenda 2030, miljökvalitetsmålen samt regeringens mål för bostäder, byggande, planering, arkitektur, formgivning och design, kulturmiljö, samhällssäkerhet och jämställdhet.

Läs mer om det 10-åriga nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Kategorier

  • formas ledningsgrupp
  • formas forskarråd

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi arbetar med forskningsfinansiering, strategi, utvärdering och analys samt med forskningskommunikation.

Presskontakt

Elisabet Blomberg

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)72-233 40 04