Pressmeddelande -

Årsstämma i Formo Services AB (publ.)

Formo Services AB (publ.) avhöll under torsdagen den 5 maj årsstämma. Verkställande direktörens anförande I sitt anförande vid stämman redogjorde verkställande direktören Jan Ahlström för det gångna verksamhetsåret. VD talade vidare vid sin föredragning på stämman om bolagets genomförda fokusering mot Affärsområde Industri & Miljö, innebärande att samtliga andra verksamheter avvecklats under året. Avvecklingen har bland annat inneburit att HomeMaid Hemservice AB framgångsrikt utskiftats till Formo Services aktieägare. Som en konsekvens av bolagets genomförda fokusering mot verksamheten i dotterbolaget Hedson Technologies föreslog styrelsen årsstämman bland annat ett namnbyte på moderbolaget Formo Services till Hedson Technologies International AB. Mikael Lange VD i Hedson Technologies AB och tillträdande VD för moderbolaget presenterade bolagets verksamhet. Mikael Lange informerade vidare om att bolaget nyligen har genomfört två strategiska förvärv; Herkules i Tyskland och Edwin Trisk i England. Hedson Technologies har betydande synergier med dessa verksamheter. Hedsons förväntan är att kunna stärka marknadspositionen och öka marknadsandelarna genom att erbjuda ett brett sortiment med fyra mycket starka varumärken, DRESTER, IRT, HERKULES och TRISK. Koncernens omsättning för år 2006 beräknas uppgå till 230 Mkr. På stämman presenterades även bolagets delårsrapport för första kvartalet 2006. Beslut på stämman Stämman beslutade fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 januari 2005 till den 31 december 2005. Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, avräkna den ansamlade förlusten om -14 509 176 kronor mot reservfonden samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2005. Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005-01-01 – 2005-12-31. Till styrelseledamöter omvaldes Akbar Seddigh, Jan Ahlström, Carl-Erik Hansson och nyval skedde av Mikael Lange. Till styrelsesuppleant valdes Lennart Hedman. De avgående styrelseledamöterna Lars-Erik Andersson och Måns Lidgren avtackades. Stämman konstaterade att ordinarie revisorer Mikael Eriksson och Mattias Lamme båda företrädande Öhrling PriceWaterhouseCoopers, Malmö var valda för en period om ytterligare tre år. Vid efterföljande konstituerande styrelse¬sammanträde utsågs Akbar Seddigh till styrelsens ordförande och Mikael Lange till bolagets VD. Beslut om ändring bolagsordningen Stämman fattade, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om att ändra bolagets firma till ”Hedson Technologies International AB (publ)”. Stämman fattade vidare beslut om att ändra verksamhets¬beskrivningen samt att ändra bolagsordningen för att anpassa den till den nya aktiebolagslagen (2005:551). Beslut om mandat att genomföra nyemission Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktade nyemissioner om maximalt 61 840 000 aktier, motsvarande maximalt 10 % av utstående aktier, att användas för förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernen och/eller för att uppnå en bättre ägarstruktur. Detta beslut om bemyndigande gäller fram till nästkommande bolagsstämma. Halmstad den 5 maj 2005 Formo Services AB (publ) Jan Ahlström VD För ytterligare information kontakta: Jan Ahlström: VD Formo Services AB (publ.) 035-10 33 30, 0706-35 35 70

Ämnen

  • Ekonomi, finans