Pressmeddelande -

Bokslutskommuniké 2004-01-01--2004-12-31

• Nettoomsättning för helåret 2004 uppgick till 162 190 Kkr. • Resultat efter finansiella poster, exkl goodwillavskrivning, uppgick för helåret 2004 till +1 116 Kkr. • Resultatet efter finansiella poster för helåret 2004 uppgick till -2 866 Kkr. Koncernens nettoresultat efter skatt för helåret 2004 uppgick till +314 Kkr. • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet uppgick för helåret 2004 till +3 350 Kkr. • Soliditeten uppgick per 2004-12-31 till 51,4 % mot 51,0 % vid årsskiftet. • Genomförd nyemission av 22 009 992 aktier till förvärv i enlighet med bolags¬stämmans bemyndigande. • Förvärv av 10 % av aktierna i Europeisk Industri Support AB • Beslut om utskiftning av HomeMaid till aktieägarna i Formo Services Formo Services AB ( publ. ) är ett rörelsedrivande bolag inom teknologi- och servicesektorn, med inriktning på tre affärsområden; Industri & Miljö, där Hedson Technologies AB ingår, Personal Services, där bl.a HomeMaid Hemservice AB och ImproveIT Sweden AB ingår samt Affärsområdet Innovation & Design, där Talking Pictures Formtech AB ingår. Formo Services är noterat på Aktietorget och har drygt 4 000 aktieägare.

Ämnen

  • Ekonomi, finans