Media no image

Fortnox rekryterar två nya toppchefer

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 08:50 CEST

Fortnox AB har anställt Johanna Arvung, från Svenssons i Lammhult, som ny Chief Customer Officer samt internrekryterat nuvarande affärsutvecklaren Camilla Skoog till rollen som Chief Sales Officer. Johanna och Camilla kommer ingå i Fortnox ledningsgrupp och ha fokus på att vidareutveckla kundstöd och digital försäljning.

Snabbväxande Fortnox, med över 220 000 företagare som kunder, fortsätter genom rekryteringarna att öka tempot med att utveckla kundupplevelsen. Tillgänglighet och kunskap, omfattande användarstöd och e-learning är viktiga områden där Fortnox ger företagarna en enklare och effektivare vardag.

- Sveriges småföretagare kämpar alltid mot klockan. Fortnox huvuduppgift är att utveckla de absolut bästa funktionerna, tjänsterna och stödet som gör att företagarna kan frigöra tid till sin kärnverksamhet och lyckas med livspusslet. Det är en stark drivkraft för oss, säger Nils Carlsson, VD för Fortnox.

För ytterligare information, kontakta:

Nils Carlsson, VD Fortnox, 076-644 77 00, nils.carlsson@fortnox.se

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger även kunderna tillgång till finansiella tjänster samt snart även företagsförsäkringar som lanseras under 2018. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare information sewww.fortnox.se.

Fortnox AB har anställt Johanna Arvung, från Svenssons i Lammhult, som ny Chief Customer Officer samt internrekryterat nuvarande affärsutvecklaren Camilla Skoog till rollen som Chief Sales Officer. Johanna och Camilla kommer ingå i Fortnox ledningsgrupp och ha fokus på att vidareutveckla kundstöd och digital försäljning.

Läs vidare »
D7oz70kcvfm8ibtdshty

Stark inledning på 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2018 08:30 CEST

Fortnox första kvartal 2018 kännetecknades av stark tillväxt. Under första kvartalet ökade nettoomsättningen med 32,6 procent till 81,7 Mkr och rörelseresultatet ökade till 18,8 Mkr, vilket ger en rörelsemarginal om 23 procent. Även den genomsnittliga månadsintäkten per kund ökade.

Media no image

Beslut av årsstämman i Fortnox AB

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 18:10 CET

Vinstdisposition fastställd och ansvarsfrihet beviljad

Vid dagens årsstämma i Fortnox AB (publ) fastställdes resultat­- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar för 2017 samt styrelsens förslag till vinstdisposition. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 0,25 kronor per aktie med 23 mars 2018 som avstämningsdag. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 28 mars 2018. Vidare beviljade årsstämman styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra stycken utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamoten Anna Frick samt nyval av Andreas Kemi, Trond Dale och Kerstin Sundberg som styrelseledamöter. Andreas Kemi valdes som styrelseordförande.

Val av revisorer

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska uppgå till en och till revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB. Huvudansvarig revisor från revisionsbolaget KPMG AB kommer att vara den auktoriserade revisorn Mats Kåvik.

Arvode

Årsstämman beslutade att arvoden ska utgå med 420 000 kronor till styrelseordföranden och med 210 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Årsstämman beslutade att arvoden, för arbete inom revisionsutskottet, ska utgå med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 25 000 kronor till övriga utskottsledamöter.

Årsstämman beslutade att arvoden, för arbete inom ersättningsutskottet, ska utgå med 30 000 kronor till utskottets ordförande och med 15 000 kronor till övriga utskottsledamöter.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av principer för utseende av valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedningen, vilka i korthet innebär att de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i augusti 2018 ska vardera utse en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning. Om en aktieägare avstår går erbjudandet till den aktieägare som därefter är störst. Om aktieägare som utsett ledamot därefter inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska den utsedda ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Namnen på ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

VDs redogörelse på stämman

Vid årsstämman redogjorde VD Nils Carlsson för utvecklingen under verksamhetsåret 2017 samt inledningen på 2018.

Införande av incitamentsprogram

Stämman beslutade om emission av högst 400 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Fortnox Service AB för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden 1 april – 30 juni 2021 till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under en period om tio handelsdagar före det att de ledande befattningshavarna erbjuds att förvärva teckningsoptioner. Om samtliga 400 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 8 000 kronor, motsvarande en utspädning på 0,67 procent av aktiekapital och röster givet nuvarande antal aktier i bolaget.

Denna pressinformation lämnades för offentliggörande den 21 mars kl. 18. 10.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Kemi, styrelseordförande Fortnox
andreas.kemi@fortnox.se

Med över 200 000 kunder är Fortnox Sveriges ledande leverantör av molnbaserade lösningar för ekonomi och administration för mindre företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månatlig avgift per användare och programmodul. Fortnox, grundat 2001, har 211 anställda i koncernen och huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till handel på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se

Läs vidare »
Omlkectixi83yh4owbd1

Kallelse till årsstämma i Fortnox AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 15:24 CET

Aktieägarna i Fortnox AB (publ), org. nr 556469-6291, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 mars 2018 klockan 14.00 hos Fortnox AB på Bollgatan 3 B, Växjö.

Obo9wbbq1er0s4u01bbl

Andreas Kemi föreslås till ny ordförande i Fortnox AB

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 09:00 CET

​Fortnox valberedning föreslår Andreas Kemi till ny ordförande. Andreas Kemi har en lång erfarenhet som investerare, styrelseledamot och ordförande i ett antal teknologiföretag med Software as a Service (SaaS)-baserade affärsmodeller som expanderats inom den europeiska marknaden och globalt.

Df34qmktus3hjwhx1ue0

Fortnox årsresultat överträffar förra årets rekordresultat

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 08:00 CET

Fortnox verksamhet präglades under 2017 av en fortsatt hög kundtillväxt samtidigt som intäkten per kund ökade. Jämfört med föregående år växte antalet kunder med 31 procent och koncernens omsättning ökade med 43,8 procent till 272,3 Mkr. Rörelseresultatet ökade med 20,8 Mkr till 62,7 Mkr vilket innebär en rörelsemarginal på 23 procent (22,1 procent).

Yfko2bdxnu2p54sjcrzq

Fortnox och Trygg-Hansa satsar på insurtech för småföretagare

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 08:31 CET

Fortnox dotterbolag Fortnox Försäkringar startar ett samarbete med Trygg-Hansa inom försäkringsområdet. Till en början handlar det om att erbjuda företags- och motorförsäkringar till småföretagare. Första försäkringen kommer att kunna tecknas under våren.

Media no image

Fortnox AB: Styrelseordförande Torbjörn Gunnarsson avböjer omval

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 08:30 CET

Torbjörn Gunnarsson sitter kvar som ordförande fram till nästa årsstämma, som äger rum den 21 mars 2018.

Valberedningens förslag på ny styrelseordförande kommer att presenteras senast i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:
Trond Dale, ordförande i Fortnox AB:s valberedning. Trond Dale representerar First Kraft AB. Tel: 070-387 3525

Med över 200 000 kunder är Fortnox Sveriges ledande leverantör av molnbaserade lösningar för ekonomi och administration för mindre företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månatlig avgift per användare och programmodul. Fortnox, grundat 2001, har 211 anställda i koncernen och huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till handel på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se

Torbjörn Gunnarsson, styrelseordförande i Fortnox AB (publ) sedan årsstämman 2016, har meddelat att han avböjer omval till styrelseordförande inför nästa årsstämma.

Läs vidare »
Wws5irkdd8isgycin1vw

BP blir digitala med hjälp av Fortnox

Nyheter   •   Dec 21, 2017 09:44 CET

BP är Europas största fotbollsförening med över 4000 ungdomar. 2017 vann de Superettan och är klara för Allsvenskan för fjärde gången.

Media no image

Extra bolagsstämma i Fortnox den 10 januari 2018 ställs in

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 11:00 CET

Styrelsen i Fortnox AB (publ) har fattat beslut om att ställa in den extra bolagsstämma som tidigare utlysts till den 10 januari 2018. Detta med anledning av Olof Hallrups eget begärda utträde ur Fortnox styrelse.

För ytterligare information, kontakta:

Torbjörn Gunnarsson, styrelseordförande Fortnox AB, 070 486 17 18

Denna information är sådan information som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017 kl. 11.00 CET.

Med över 200 000 kunder är Fortnox Sveriges ledande leverantör av molnbaserade lösningar för ekonomi och administration för mindre företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månatlig avgift per användare och programmodul. Fortnox, grundat 2001, har 211 anställda i koncernen och huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till handel på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.fortnox.se

​Styrelsen i Fortnox AB (publ) har fattat beslut om att ställa in den extra bolagsstämma som tidigare utlysts till den 10 januari 2018. Detta med anledning av Olof Hallrups eget begärda utträde ur Fortnox styrelse.

Läs vidare »

Om Fortnox

Småföretagens bästa vän

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade lösningar för bland annat bokföring, fakturering, orderhantering, lön och säljstöd till mindre och medelstora företag samt redovisningsbyråer, skolor och föreningar. Vi har centrala avtal med alla Sveriges största redovisningsbyråer och fler än 14 400 redovisningskonsulter och revisorer arbetar kontinuerligt i Fortnox program med sina kunders administration.

Fördelarna är många med att använda Fortnox webbaserade lösningar. Det är lätt för redovisningsbyråer och kunder att samarbeta, betalningsmodellen är enkel med fri support och ingen startavgift, och du kan arbeta flexibelt och effektivt på alla enheter var du än befinner dig. Du har också möjlighet spara värdefull tid genom att koppla programmen till dina andra för- och eftersystem med hjälp av vårt öppna API.

Idag har Fortnox cirka 211 anställda på huvudkontoret i Växjö och 2016 omsatte företaget 189,3 MSEK.

Adress

  • Fortnox
  • Bollgatan 3B
  • 352 46 Växjö
  • Sweden

Länkar