Pressmeddelande -

Delårsrapport januari-september 2008

(Aktietorget: FRAG B)

VD Rolf-Ingar Schou har ordet
Årets tredje kvartal har varit en av de viktigaste perioderna i Fragus Groups historia. Ett intensivt arbete har utförts med att analysera varje del av koncernen och utforma en handlingsplan för bättre lönsamhet. Många svåra men nödvändiga beslut har tagits för att se till att Fragus är maximalt rustade inför 2009. Besluten innefattar bland annat omorganisationer, försäljning av Fragus Technologies och Nummerupplysningen 118218.
De första nio månaderna har belastats med extraordinära kostnader om ca 850 tkr, varav det tredje kvartalet representerar ca 400 tkr. Kostnaderna härstammar främst från uppsägningskostnader som följd av omorganisation, omlokalisering av kontor och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar. Fullt genomslag av besparingarna kommer att synas under första kvartalet nästa år.
Engagemanget i koncernen är på en mycket hög nivå och hela organisationen är 100 % dedikerade till att överträffa de målsättningar vi internt har satt.
Fordonsmarknaden har sedan en tid varit inne i en av de värsta perioderna i modern tid. Sedan krisen utlöstes har Fragus intensifierat bearbetningen av marknaden och haft kreativitet som ledord. Taktiken har visat sig fungera bra då Fragus försäljningssiffror inte följer branschens nedgång.


- Omsättningen för tredje kvartalet 2008 uppgick till 19 631 tkr (15 619 tkr, Q3 2007), en ökning om +26 %

- Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 56 359 tkr (40 471 tkr, 2007), en ökning om +39 %

- Rörelseresultatet uppgick till - 13 tkr för Q3 2008 (+764 tkr, Q3 2007)

- Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till - 656 tkr (+1 465 tkr, 2007)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under årets första nio månader till -3 358 tkr


Marknadsutveckling, segment garantier

Sverige
I Sverige har bilförsäljningen sjunkit radikalt sedan slutet av 2007. Marknadsutvecklingen har naturligtvis inverkat på Fragus tillväxttakt i Sverige. Fragus har valt att satsa framåt med aktiv marknadsnärvaro och är väl förberedda när vändningen kommer. Fokus läggs bland annat på att ge extra mycket support till våra återförsäljare under dessa tider. Strategin stärker våra redan bra relationer ytterligare och ger oss en stark position. I Sverige har samtliga tre externa bolag inom fordonsgarantisegmentet expanderat under 2007, vilket visar att marknaden som helhet fortfarande växer. Det ger oss bra möjligheter till att fortsätta vår tillväxt trots den just nu pressade bilmarknaden.


Norge
Fragus Warranty Norway AS är nu inne på sitt tredje verksamhetsår och bolaget fortsätter att öka sin försäljning trots en allmän nedgång i bilförsäljningen på den norska marknaden. Samarbetet med Elcon/Santander är positivt för båda parter och tillsammans tar vi större och större marknadsandelar. Antalet återförsäljare på den norska marknaden uppgår till ca 900 st och det säljs ca 360 000 begagnade bilar per år.

Fragus Warranty Norway inleder flera strategiska samarbeten som det finns en stark tilltro till att upprätthålla volymerna under 2009.


Finland
Försäljningen i Finland har under året kommit igång på allvar och beräknas stiga ytterligare framöver. Marknadsandelarna ökar för varje period. På marknaden finns idag ca 12 olika garantikoncept vilka i huvudsak ligger hos general-agenterna. Antalet återförsäljare på den finska marknaden uppgår till ca 600 st och det säljs ca 240 000 begagnade bilar per år. Fragus Warranty Finland Oy har bland annat slutit avtal med en av Finlands största bilåterförsäljare och har ytterligare stora avtal under förhandling. Fragus i Finland erbjuder också administrativa tjänster som ökar intäkterna månadsvis.

Danmark
Verksamheten i Danmark är fortfarande inte operativ, annat än de avtal som hanteras från Sverige. I samband med att Fragus samarbetspartner Santander Consumer Bank förvärvade SkandiaBanken Bilfinans i slutet av 2007 började etableringsstrategin ta form. Den danska filial som funnits sedan tidigare är nedlagd och ett aktiebolag har bildats. Fragus inväntar i dagsläget Santander och deras satsning på den danska marknaden. Under tiden har Fragus Warranty Denmark ApS inga anställda och minimala kostnader.

På den danska marknaden uppgår antalet återförsäljare till ca 800 st och det säljs ca 200 000 begagnade bilar per år.


Återförsäkring
Arbetet med att utreda Fragus möjligheter för ny struktur i återförsäkringsledet fortsätter. Ledningen kommer att ha ett beslutsunderlag färdigt under året.

Marknadsutveckling Contact center & övrigt segment
Marknaden för contact center är hårt konkurrensutsatt. Telennium särskiljer sig från mängden genom att erbjuda speciallösningar för sina kunder och bolaget har idag ca 150 aktiva kunder. Under hösten satsar Telennium ännu hårdare på försäljningen genom tillgång till Fragus säljare samt genom ett antal tillknutna samarbetspartners. De svenska verksamheterna är numera förenade i samma lokaler vilket ger Telennium helt andra förutsättningar för att kunna utnyttja koncernens resurser på ett mer effektivt sätt.

Sedan Fragus Group förvärvade Telennium har det arbetats med personal- och ledningsutveckling samt med utveckling av telefonisystem. Under våren har en större investering gjorts där delar av telefonisystemet uppgraderats för att kunna möta dagens krav på samtalshantering. Uppgraderingen skapar också möjligheten att erbjuda bolagets tjänster till alla företag oavsett storlek och dess befintliga system.

Bolaget har inte haft önskad ekonomisk utveckling under året, men ledningen har stor tillförlit på att bolagets potential fortfarande är lika hög som vid förvärvstidpunkten. Insatser för att öka intäkterna och minska kostnaderna sker nu allt mer intensivt.

Nummerupplysningen 118218 AB som förvärvades under 2007 är en nummer-upplysning som i första hand vänder sig till företag. Inkommande samtal hanteras av Telennium. Beslut har tagits om att sälja verksamheten då all energi ska vikas åt koncernens kärnverksamheter.

Fragus Technologies AB bildades under 2006 för att sälja fordonsspårnings-utrustning och förvärvade i samband med bildandet ett befintligt system för spårning. Verksamheten är under avveckling och Fragus Group har tagit upp kontakt med intressenter avseende en försäljning av antingen hela verksamheten eller system och lager.

Nedskrivning & Kostnadsbesparingar
Verksamheten i Fragus Technologies är som nämnt ovan under avveckling och systemet för fordonsspårning kommer att säljas under året. I samband med bokslutet per den 30 juni gjordes en nedskrivning av ovannämnda system som redovisades som en immateriell tillgång. Nedskrivningen genomfördes för att vara säker på att det immateriella värdet motsvarar marknadsvärdet. Under tredje kvartalet har nedskrivningar av Fragus Technologies lager gjorts om ca 100 tkr och värdet av det kvarvarande lagret är nu väl inom ramarna för marknadsvärdet.

Ett intensivt arbete för att effektivisera och göra besparingar har gjorts under perioden och arbetet fortlöper under resten av året. Effekten av hittills genomförda besparingar beräknas innebära att nästa års kostnadsbild minskas med ca 2 mkr.

Segmentsredovisning
Tabeller som visar omsättning samt rörelseresultat för de olika geografiska segmenten samt rörelsegrenarna återfinns längre bak i denna delårsrapport.

Resultat och Finansiell ställning
Koncernens omsättning för tredje kvartalet 2008 var 19 631 tkr, vilket innebär en ökning mot tredje kvartalet 2007 med 26 % (15 619 tkr).

Rörelsens kostnader under kvartalet uppgick till 19 644 tkr (14 856 tkr), varav engångskostnader utgör ca 370 tkr. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick därmed till - 13 tkr (+764 tkr) och finansnettot för kvartalet var -51 tkr (-8 tkr).

Under årets första nio månader har koncernen haft ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten om 3 358 tkr vilket främst beror på ökade skadeutbetalningar och ökade kundfordringar. Koncernens likvida medel per den 30 september uppgick till 5 196 tkr.


Eget kapital och aktien
Fragus Group AB är sedan 2005 noterat på AktieTorget.

Aktiekapitalet uppgick per den 30 september till 663 Tkr. Det totala antalet utestående aktier uppgick vid periodens slut till 4 142 500 aktier, med ett kvotvärde om 0,16 kr.

Efter beaktande av periodens resultat uppgick koncernens totala eget kapital till 6 014 tkr, eller 1,45 kr/aktie. Resultat efter skatt per aktie för perioden januari till september uppgick till -0,16 kr.


Koncernens finansiella nyckeltal
2008-01-01 2007-01-01 2007-01-01
-2008-09-30 -2007-09-30 -2007-12-31
Lönsamhetsmått
Räntabilitet på eget kapital (före skatt) neg. 18 % 10 %
Räntabilitet på totalt kapital neg. 6 % 4 %

Finansiella mått
Soliditet 24 % 29 % 28 %
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 358 tkr 6 909 tkr 7 410 tkr
Likviditet 105 % 108 % 105 %
Rörelsekapital 797 tkr 1 187 tkr 696 tkr
Likvida medel (inkl outnyttjade krediter) 6 666 tkr 10 099 tkr 10 679 tkr


Moderbolaget
Fragus Group AB omsatte under perioden 4 308 tkr (1 103 tkr), med ett rörelse-resultat om 499 tkr (-132 tkr). Moderbolagets likvida medel var 468 tkr inklusive checkkredit (224 tkr) och eget kapital uppgick till 6 138 tkr per den 30 september 2008 (6 149 tkr).

Händelser efter periodens utgång
Inga övriga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.


Rapportdatum för 2008
2009-02-23 Bokslutskommuniké 2008


Redovisningsprinciper
I och med bokslutet för 2007 har Fragus frångått IFRS och tillämpar istället redovisningsprinciper i enlighet med ÅRL samt med uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR.

I samband med byte av redovisningsprincip har Fragus även övergått till att periodisera intäkterna från garantiadministration. Förändringen gäller retroaktivt. Bolaget vinstavräknar, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3, utförda tjänsteuppdrag med fast pris, i takt med att arbetet utförs s.k. successiv vinstavräkning. Balansräkningen innehåller således en post med intäkter som är inkomna, men som inte tillgodoräknas resultatet omgående, utan under garantiernas löptid. Den vanligast förekommande löptiden för garantier administrerade av Fragus är 12 månader. Utgående balanserad nettointäkt per den 30 september 2008 är 2 476 tkr.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Fragus Group är en internationell koncern och är därmed exponerad för olika risker. De främsta riskerna består av valutarisk, likviditetsrisk, kreditrisk och ränterisk. På sidan 10 i Fragus Groups årsredovisning för år 2007 beskrivs ovanstående risker mer utförligt samt hur Fragus Group agerar för att hantera riskerna. Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit utöver dem som beskrivs i årsredovisningen.

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer

___________________


Styrelsen försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.


Åhus den 31 oktober 2008

Fragus Group AB (publ)Stig Norberg
Styrelseordförande

Kent Angergård
Styrelseledamot

Richard Berggren
Styrelseledamot

Johan Kaltenbrunner
Styrelseledamot


Rolf-Ingar Schou
Styrelseledamot/VD

Lars Thuesen
Styrelseledamot

För ytterligare information vänligen kontakta:

Rolf-Ingar Schou, CEO
rolf-ingar.schou@fragus.se
Tel: 044 - 785 03 00

David Rosberg, CFO
david.rosberg@fragus.se
Tel: 044 - 785 03 00

Ämnen

  • Ekonomi, finans