Pressmeddelande -

Framfabs aktieägare röstar ja till samgåendet med LB Icon

På Framfabs extra bolagsstämma 30 maj 2006 och på efterföljande konstituerande styrelsesammanträde fattades följande beslut: # Godkännande av fusionsplanen enligt vilken Framfab i korthet ska absorbera LB Icon. Fusionsvederlaget ska utgöras av en (1) nyemitterad aktie i Framfab (efter genomförd sammanläggning på 50:1 av Framfabs aktier) för varje aktie i LB Icon. # Sammanläggning av Bolagets aktier genom att 50 aktier sammanläggs till en (1) aktie. Avstämningsdag hos VPC för sammanläggningen föreslås vara onsdagen 28 juni 2006. # Att erbjuda aktieägarna att vid ett tillfälle fritt från courtage antingen köpa eller sälja det antal aktier erforderligt för att uppnå ett aktieinnehav motsvarande jämna börsposter, det vill säga 10 000 aktier (före sammanläggningen av aktier) eller, om aktieinnehavet omfattar mindre än 10 000 aktier, sälja hela aktieinnehavet. # Godkännande av en emission av maximalt 37 081 213 nya aktier (efter sammanläggning av aktierna) för erläggande av fusionsvederlaget. Genom nyemissionen av aktier kommer Framfabs aktiekapital att öka med maximalt 92 703 032,50 SEK. Rätt att erhålla nyemitterade aktier ska, som framgår av fusionsplanen, tillkomma den som innehar aktier i LB Icon. Verkställandet av emissionen av aktier ska vara villkorad av att registrering av fusionen sker hos Bolagsverket. # Att emittera personaloptioner med rätt att köpa maximalt 1 735 317 aktier i Framfab (efter sammanläggning av aktierna). Bakgrunden till emissionen är att utestående personaloptioner utställda enligt LB Icons globala plan för personaloptioner ska ersättas med motsvarande optioner i Framfab. Personaloptionerna ska följaktligen tilldelas innehavare av personaloptioner enligt LB Icons globala plan för personaloptioner. För att tillförsäkra fullgörandet av åtagandena i enlighet med ovan nämnda personaloptioner och för att täcka administrativa kostnader och skatter förknippade med personaloptionerna, beslutades även att emittera teckningsoptioner för teckning av 1 896 124 nya aktier i Framfab (efter sammanläggning av aktierna). Teckningsoptionerna ska tecknas, innehas och utnyttjas för ovan nämnda syfte av en tredje part och ska emitteras utan vederlag. Fullt utnyttjade får ovanstående teckningsoptioner en utspädningseffekt på det totala aktiekapitalet och antalet röster i Framfab efter fusionen med LB Icon på ungefär 3 %. Beslutet är beroende av att registrering av fusionen mellan Framfab och LB Icon sker hos Bolagsverket. # Ändring av paragraf 4, 5 och 10 i bolagsordningen enligt nedan lydelse: § 4 Aktiekapitalet utgör lägst 60 000 000 SEK och högst 240 000 000 SEK. § 5 Antal aktier ska vara lägst 24 000 000 st och högst 96 000 000 st. § 10 Avstämningsregister – Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1989:1479) om kontoföring av finansiella instrument. # Till styrelsen valdes Katarina G. Bonde, Michiel Mol, Fred Mulder, Robert Pickering och Sven Skarendahl. Sven Skarendahl utsågs till ordförande. Valen är beroende av att registreringen av fusionen mellan Framfab och LB Icon sker hos Bolagsverket och träder i kraft från det datum registrering sker. Nuvarande vd Steve Callaghans avgår med effekt från 1 juni. Steve Callaghan avgår även ur Framfabs styrelse. Styrelsen har utsett Jan Norman som tillförordnad vd fram till slutförandet av fusionen med LB Icon då Robert Pickering som är föreslagen som vd för den nya koncernen tillträder. För ytterligare information, kontakta: Sven Skarendahl, styrelseordförande, Framfab AB +44 771 276 03 18, sven.skarendahl@framfab.com Jan Norman, ekonomi- och finansdirektör, Framfab AB 0709 41 22 06, jan.norman@framfab.com Tobias Bülow, informationschef, Framfab AB 0709 41 22 58, tobias.bulow@framfab.com Framfab är en ledande europeisk interaktiv marknadsförings- och webbkonsult. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, American Express, AXA, Barclays Capital, Cadbury Schweppes, Carlsberg Breweries, The Coca-Cola Company, Danske Bank, Ericsson, Hydro Texaco, Kellogg´s, Kraft Food International, Nike, Nobel Biocare, Philip Morris International, Philips, Postbank, Rezidor SAS, SAAB, Schering AG, Swedish Match, Volvo Car Corporation, Volvo Group och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40 (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.se.

Ämnen

  • Nya produkter, tjänster