KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Tid 13 Juni 2006 14:00 – 14:00

Plats Elite Palace Hotels lokaler på St: Eriksgatan 115, Stockholm

Aktieägarna i GEXCO AB (publ), 556224-1892, kallas till årsstämma tisdagen den 13 juni 2006 kl 14.00 i Elite Palace Hotels lokaler å St: Eriksgatan 115, Stockholm. För att få deltaga i stämman skall aktieägare vara registrerad i den av VPC förda aktieboken den 8 juni 2006. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta i stämman, måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn. Föranmälan kan ske skriftligen under adress GEXCO AB (publ), Box 19517, 104 32 STOCKHOLM, per telefon 0735-31 00 35 eller per e-post jon.fangel@gexco.se. Ärenden 1. Årsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anförande av verkställande direktören. 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2005. 9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. 10. Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 12. Bestämmande av det antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman. 13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn. 14. Val av styrelseledamöter. 15. Ändring av bolagsordningen med anledning av förändringar i aktiebolagslagen. 16. Styrelsens förslag att erhålla bemyndigande att till och med nästkommande årsstämma genomföra emissioner, vid ett eller flera tillfällen, av aktier innebärande att antalet aktier i bolaget ökar med högst 7.746.947 aktier samt att aktiekapitalet ökar med högst 154.938 kr 94 öre. Betalning av aktier skall göras kontant. Bemyndigandet innebär att styrelsen äger rätt att avvika från aktieägares företrädesrätt enligt bolagsordningen. 17. Övriga ärenden. Underlag för besluten kommer att finnas tillgängliga på www.gexco.se eller kan beställas från bolaget. Stockholm den 12 maj 2006 Styrelsen för Gexco AB (publ) För ytterligare information kontakta: Jon Fangel, vd Gexco, telefon 0735 31 00 35 Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande guldföretag. En investering i en aktie i ett prospekteringsföretag är förenad med större risk än normala aktieplaceringar. Alla Gexcos prognoser bygger på antaganden som kan visa sig vara felaktiga.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Relaterat innehåll