Pressmeddelande -

NY RESURSBERÄKNING I KOLSVIK

För centrala delar av Kolsvikfyndigheten rapporteras, som indikerad mineraltillgång, 422 000 ton med 4,6 gram guld per ton. Guldinnehållet är 1,96 ton guld vid en cut-off på 2 gram guld per ton. Bindal Gruver har ansökt om ytterligare 18 undersökningstillstånd norr och söder om centrala Kolsvik. Den ökade potentialen i Kolsvik motiverar en ökad prospekteringsaktivitet under 2006. Gexcos tidigare uppskattningar på total antagen mineraltillgång på ca 15 ton guld för hela Bindal Gruver kvarstår varav 1,9 ton är indikerad mineraltillgång. Guldmineraliseringen i Kolsvik följer två system av sprickor och förkastningar. Huvudzonen som löper i huvudsak i nord-sydlig riktning och sidozoner som utgår och avviker från huvudzonen. Exempel på sidozoner är Klondyke zonen, Oppgangen zonen och B1 sonen. En möjlig parallell till huvudzonen eller en ny sidozon har påträffats under borrningarna under 2005. Huvudzonen har av Norges Geologiska Undersökelser (NGU) tidigare anslagits en längd av ca 8 km. Prospekteringen från 2005 bekräftar att den är mineraliserad i minst 330 meters längd. Av detta kan man inte dra slutsatsen att huvudzonen är mineraliserad i hela sin längd men att det är motiverat med ytterligare prospektering längs huvudzonen och i sidozoner. Bindal Gruver har hos den norska Bergmästaren ansökt om ytterligare 18 undersökningstillstånd (mutningar) i huvudzonens förlängning norr och söder om centrala delar av Kolsvik.

Ämnen

  • Industri, tillverkning