Pressmeddelande -

STEG FÖR STEG MOT PRODUKTION I EN OSÄKER OMVÄRLD DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2008 FÖR GEXCO

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=50077


(NGM:GXCO)

Gexco har en projektportfölj på 130 målområden varav 54 prioriteras för fortsatta undersökningar. Gexco definierar ett målområde som ett område som kan innehålla brytvärda mineraliseringar baserat på tydliga indikationer från geologiska undersökningar.

* Använda medel under perioden januari - september 2008 uppgår till 31 036 kSEK varav 17 475 kSEK använts till prospektering och utrustning.
* För perioden januari - september 2008 var koncernens nettoomsättning 1 260 kSEK, resultat före skatt -15 717 kSEK och resultatet per aktie -1,75 SEK. Omsättningen är hänförligt dels till försäljning av maskin och dels till utförda tjänster.
* Likvida medel uppgår per 2008-09-30 till 12 690 (64 217) kSEK.
* Kärnborrningar bekräftar fyra guldmineraliserade huvudzoner i Bindal med en vertikal utsträckning på över 200 meter.
* Samarbete med NGU om malmpotentialen i Mo i Rana.
* Nya undersökningstillstånd kring Narvik.
* Sammanläggning av aktier 1:100 innebärande att ett hundra gamla aktier sammanläggs till en ny aktie. Antalet utestående aktier uppgår till 8 953 955 efter sammanläggningen.
* Kärnborrningen i Hellerfjellet visar en skärning med ekonomiskt intressanta halter och en utsträckning mot djupet på cirka 250 meter.
* Bearbetningstillstånd (utmål) beviljas för guldfyndigheterna i Kolsvik i Bindal Kommun.

Händelser efter periodens utgång:
* Ytprovtagning i Hellerfjellet bekräftar mineralisering med intressanta halter.
* Ytprovtagning kring Narvik i Rombak-vinduet visar lovande guldhalter.
* Bra intresse för Gexcos särerbjudande.
* Det planerade förvärvet av Novel Mining AS skjuts på framtiden.
* Planer har lagts för att hantera riskerna i en osäker omvärld. I ett "worst-case" kan detta innebära en minskad aktivitet i Norge under 2009.
* NGM förlorar sitt tillstånd att bedriva börsverksamhet som försvårar en enkel parallell listning i Oslo.VD JON FANGEL KOMMENTERAR UTVECKLINGEN HITTILLS UNDER 2008:

Steg för steg mot produktion
- Ett stort antal målområden ökar sannolikheten att nå reguljär gruvdrift. När vi nu ser att prospekteringen också ger goda resultat bekräftar detta att vår strategi är riktig. Vårt val av Mo i Rana som bas för verksamheten och möjligheten att etablera ett centralt anrikningsverk i en befintlig infrastruktur minskar våra risker. Potentialen i Gexcos guld- och basmetallfyndigheter blir därmed mycket tydligare.

Osäker omvärld
- Ett prospekteringsföretag är beroende av en fungerande finansiell marknad. När marknaden sviktar försämras möjligheterna till finansiering och tempot i prospekteringen minskar, men osäker omvärld finns det också attraktiva möjligheter till intressanta strukturaffärer.Resultatet för koncernen
Resultatet för koncernen under januari - september 2008 uppgår före skatt till -15 717 (-14 852) kSEK, varav Gexco Norge AS -10 773 (-10 013) kSEK. Resultatet är belastat med planenliga avskrivningar på utrustningen i Gexco Norge AS med 3 595 (2 205) kSEK. Momin AS är per den 30 september bokföringsmässigt fusionerat med Gexco Norge AS.

Resultat för moderbolaget
Resultatet för moderbolaget under januari - september uppgår före skatt till -5 294 (-4 839) kSEK.


Verksamheten
Gexco utvecklar och utvinner metallfyndigheter i Skandinavien. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco äger via dotterföretaget Gexco Norge AS mineralfyndigheter innehållande guld och basmetaller i Nord-Norge. Totalt består Gexcos projektportfölj nu av 130 identifierade målområden. Av dessa har 54 fått en prioriterad status och kommer att undersökas vidare med geofysik, ytprovtagning och kärnborrning under 2008 - 2009. Omfattningen av verksamheten kommer att påverkas av utvecklingen på den finansiella marknaden.

I Bindal har det genomförts prospektering och provdrift med syfte att verifiera drivvärdigheten av fyndigheten i Kolsvik. I Rana och kringliggande kommuner genomförs omfattande geologiska undersökningar i syfte att komplettera de befintliga mineralresurserna i Mofjellet med en eller flera satellitfyndigheter. Målet är att etablera tillräckligt stora resurser och reserver för att motivera en investering i ett gemensamt centralt anrikningsverk för bearbetning av malm från både fyndigheterna i Rana och Bindal.

Gexco har huvudkontor i Stockholm och bas för den operativa verksamheten med geologiska undersökningar i Mo i Rana.


Kärnborrning bekräftar 4 huvudzoner i Bindal och mineraliseringen fortsätter mot djupet
Resultaten från ca 900 meters "fill-in" drilling från servicetunneln visar att det i den centrala delen av Kolsvik guldfält kan definieras fyra parallella huvudzoner: Oppgangen, Klondike, Sigma och Val d' Or. Zonerna har en utsträckning i längdriktningen på över 300 meter för Oppgangen, över 300 meter för Klondike, 50 meter för Sigma och över 100 meter för Val d´Or. Ingen av zonerna är avgränsade i längdriktningen.

De bästa resultaten från enstaka borrhål i detta borrprogram, som viktade medelhalter, är för Oppgangen 6,1 gram guld per ton över 6,19 meters borrlängd, för Klondike 5,1 gram guld per ton över 2,20 meters borrlängd och för Val d' Or 7,7 gram guld per ton över 2,45 meters borrlängd.

Under 2008 har det borrats knappt 2 700 meter fördelat på 5 borrhål mot djupet. De högsta analysresultaten är 76,4 gram guld per ton över 1,0 meters borrlängd i Val d' Or-zonen och 10,55 gram guld per ton över 0,4 meters borrlängd i Klondike-zonen. Skärningen av Val d' Or-zonen ligger cirka 140 meter under Bogelva, och skärningen av Klondike-zonen ligger cirka 185 meter under servicetunneln, den s.k. Nebbastollen. Resultaten indikerar att de guldmineraliserade zonerna har en vertikal utsträckning på över 200 meter.


Samarbete med NGU om malmpotentialen i Mo i Rana
Norges Geologiske Undersökelser (NGU) och Gexco har beslutat om ett treårigt projektsamarbete kring berggrunden och malmpotentialen i Mo i Rana området. Samarbetsprojektet anses vara av nationellt intresse och ökar Gexcos möjligheter att hitta drivvärdiga mineraltillgångar. Nordland Fylkeskomune och Indre Helgeland Regionråd även beviljat ekonomiskt stöd till projektet på knappt 0,5 miljoner NOK under 2008.


Nya undersökningstillstånd kring Narvik
Gexcos har fått 64 undersökningstillstånd (inmutningar) i det så kallade Rombak-vinduet i närheten av Narvik. De nya undersökningstillstånden täcker 19,2 kvadratkilometer fördelat på fyra områden. Geologin i Rombak-vinduet har stora likheter med guldlinjen i Lycksele - Storuman området där det på senare år har hittats flera drivvärdiga guldfyndigheter.


Ekonomiskt intressanta halter
Resultaten från kärnborrning i Hellerfjellet visar en skärning med ekonomiskt intressanta halter över 6,4 meters borrlängd. Geofysiska mätningar från 2007 indikerar en anomali med en längd på cirka två kilometer. Kärnborrhålet har skurit igenom totalt cirka 13 meter i mineraliserade zoner mellan 117 och 135 meters borrlängd. Analyssvaren från prover på en meter från de första 6,4 meter med skärning varierar från
0,01 - 2,52 % zink; 0,02 - 0,69 % bly; 0,13 - 0,61 % koppar och 15,7 - 212 ppm silver. Analyserna visar även svaga indikationer på guld. Skärningen ligger cirka 115 meter under ytan och indikerar att mineraliseringen har en utsträckning mot djupet på ca 250 meter, mätt från mineraliseringens högsta kända punkt till skärningen i kärnborrhålet.


Bearbetningstillstånd i Bindal
Den norska Bergmästaren beviljade bearbetningstillstånd (utmål) för guldfyndigheterna i Kolsvik i Bindal Kommun. I enlighet med norsk lag "Når utmålet er gitt, . kan gruvedrift settes i gang." För att kunna ansöka om utmål krävs att man kan dokumentera att en fyndighet kan antas att vara drivvärdig, eller inom rimlig tid kommer att bli drivvärdig. Gexco fortsätter arbetet med ansökan om koncession och miljötillstånd som är en förutsättning för gruvdrift i större skala.Händelser efter periodens utgång:

Ytprovtagning i Hellerfjellet bekräftar mineralisering med intressanta halter
Provtagning och kartläggning av mineralisering i Hellerfjellet visar intressanta halter av silver, koppar, bly och zink. Bästa ytprov visade 127 ppm silver, 1,2 % koppar, 3,4 % bly och 20,8 % zink. Provtagning och kartläggning vid mineraliseringens utgående i dagen bekräftar de tidigare utförda ytprover på Hellerfjellet. Gexco har tidigare rapporterat en skärning i mineraliseringen i BH 04508 ca 250 meter under ytan längs mineraliseringen. (Se pressrelease 2008-09-11). Geofysiska mätningar indikerar en mineralisering med en längd på cirka två kilometer. Ytterligare information finns på www.gexco.se under "Aktuellt".


Ytprovtagning kring Narvik i Rombak-vinduet visar lovande guldhalter
Vid ytprovtagning i en antagen skärzon i Skjomen fjällen kring Narvik har Gexco hittat intressanta halter av guld. Enligt geologer på NGU (Norges Geologiska Undersökningar) kan man anta att strukturen har en betydande utsträckning. Bästa ytprov gav 3,9 gram per ton (ppm) i ett prov på 11,2 kg och 1,97 gram per ton i prov på 5,43 kg.


Bra intresse för Gexcos särerbjudande
Gexco har genomfört ett erbjudande om courtagefri handel för aktieägare med ojämna handelsposter. Intresset för erbjudandet har varit bra och över 1 300 aktieägare deltog. Av dessa aktieägare valde drygt två tredjedelar att köpa aktier i Gexco. Totalt nettoköptes drygt 62 000 aktier under perioden. Målsättningen med erbjudandet är att underlätta handeln för aktieägarna och därmed skapa förutsättningar för bättre likviditet i Gexcos aktie.


Det planerade förvärvet av Novel Mining skjuts på framtiden
Novel Mining AS har meddelat att man under rådande marknadsförhållanden inte klarar att uppfylla kraven på finansiering enligt det tidigare intentionsavtalet. Gexco och Novel Mining kommer att fortsätta samtalen med mål att hitta en annan form för samarbete.


Planer har lagts för att hantera riskerna i en osäker omvärld.
Planerna innebär att Gexco, om det inte tillförs någon ny finansiering, skär ner på aktivitetsnivån och säkerställer likviditeten för hela 2009. I Gexco Norge AS har personal sysselsatta med kärnborrning sagts upp till den 31 december 2008. Planerna innebär vidare att Gexco undersöker möjligheten att avyttra leasad eller egen utrustning, som inte behövs i verksamheten eller där utrustning kan hyras via underleverantörer.

NGM förlorar sitt tillstånd
Händelsen har ingen omedelbar effekt på handeln i Gexco-aktien men kan medföra att Gexco måste byta marknadsplats. Att NGM förlorar sitt tillstånd medför också att planerna på en listning i Oslo skjuts på framtiden.
Finansiell ställning
Koncernen hade på balansdagen en likviditet på 12 690 kSEK. Soliditeten uppgick till 97 %.
Koncernens egna kapital uppgick till 168 233 kSEK, vilket motsvarade 18,79 SEK per aktie.


Övriga projekt i Gexco
Utöver innehaven i Nordnorge äger Gexco på balansdagen bearbetningstillstånd (utmål) avseende Harnäsgruvan i Värmland. Gexco har genomfört en genomgång av status och av tidigare dokumentation i och kring Harnäs. Mot bakgrund av rådande guldpriser pågår en utvärdering av möjligheterna att i samarbete med andra utveckla fyndigheten i Harnäs.


Anställda
Medelantalet anställda under perioden var 20 personer på heltid.


Investeringar
Under januari - september 2008 har Gexco investerat 17 136 kSEK i prospektering och 338 kSEK i utrustning i för att utveckla fyndigheterna i Bindal och Mo i Rana.


Styrelsens arbete
Gexcos styrelse består av fyra ledamöter, valda av bolagsstämman. Styrelsen har under januari - september 2008 haft fem styrelsemöten. Därutöver har styrelsen haft löpande kontakt om bolagets verksamhet och utveckling.


Informationspolicy
Gexco kommer att ge ekonomisk information vid följande tillfällen:

- Bokslutskommuniké för 2008 presenteras den 19 februari 2009.

- Företagets pressreleaser distribueras via NGM och finns tillgängliga på www.gexco.se.


Riskfaktorer

De risker och osäkerhetsfaktorer som gäller för Gexco finns beskrivna i Bokslutskommuniké för Gexco för januari - december 2007, sidorna 5 - 6. Kommunikén finns tillgänglig på www.gexco.se.

Inga väsentliga förändringar har inträffat som föranleder ändring av dessa beskrivningar. Läsaren bör dock beakta avsnitten om finansiella risker och omvärldsrisker mot bakrund av den rådande finansiella oron.ÖVRIG INFORMATION

Börsnotering på NGM Equity
Gexco är noterad på NGM Equity. Gexcos tickerkod är GXCO, ISIN-nummer för Gexco-aktien är SE0001057910. En börspost uppgår till 200 aktier.

Aktiedata
Gexcoaktien betalades den 30 september 2008 till 6,00 SEK. Detta ger ett börsvärde i Gexco på 53,7 MSEK. Aktiekapitalet uppgick till 17 907 991 SEK. Antalet aktier registrerade av Bolagsverket per 30 juni 2008 är
8 953 995 aktier.

Nyckeltal per den 30 september 2008
Resultat per aktie: -1,75 SEK
Eget kapital per aktie: 18,79 SEK
Soliditet: 97 %
Kassalikviditet: 328 %

Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och RR 31. Redovisningsprinciperna är oförändrade från årsbokslutet 2007 och baserade på International Financial Reporting Standards i den form de antagits av EU . Under året införda tillämpningar, uppdateringar och nya tolkningar av redovisningsstandarder har inte haft någon påverkan på koncernens resultat och ställning. Moderbolagets bokslut har upprättats i enlighet med RR 32.


Stockholm den 23 oktober 2008
Jon Fangel
VDDenna rapport har inte varit föremål för granskning av Gexcos revisor.


Frågor om denna delårsrapport kan ställas till VD Jon Fangel på telefon 0735 31 00 35.

Informationen är sådan som Gexco ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnas för offentliggörande den 23 oktober 2008 klockan 13.00.Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har under 2004 förvärvat Bindal Gruver AS. Bindal utvecklar för närvarande fyndigheter i Bindal i Norge där guldmängden bedöms överstiga 15 ton guld. Bindal har byggt ett anrikningsverk vid fyndigheten och genomförde under hösten 2004 en provanrikning av de första ton guldmalm. Under 2005 och 2006 genomförs en fullskalig provdrift på upp till 10 000 ton malm. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande gruvföretag.

Ämnen

  • Hel-, delårsrapporter