Pressmeddelande -

GINGER OIL: GINGER OIL GENOMFÖR RIKTAD EMISSION


(NGM:GOIL)

Styrelsen i Ginger Oil har den 31 augusti beslutat genomföra en riktad nyemission och riktad kvittningsemission om sammanlagt 2,9 MSEK. Syftet är dels att erbjuda ägarna till Tiger Creek Lease Pool möjlighet att kvitta fordringar på Ginger Oil dels att kunna öka investeringarna i borrprogrammet.

Genom att erbjuda ägarna till Tiger Creek Lease Pool att kvitta sina fordringar kan utvecklingen av prospektet Tiger Creek fortsätta utan att Ginger Oils likviditet belastas i motsvarande omfattning. Emissionen sker på samma villkor som bolagets företrädesemission som genomfördes i maj 2010.


Kommentar från VD

"Genom att Ginger Oil den 15 juni avtalade med nya partners om att exploatera Tiger Creek i Louisiana uppstod en skyldighet för bolaget att återbetala skulder till Tiger Creek Lease Pool. Tiger Creek Lease Pool etablerades i juli 2008 med syfte att externfinansiera Ginger Oils förvärv av mineralrättigheterna. Drygt 30 % av fordringarna kommer nu konverteras till aktier, konvertibler och teckningsoptioner på samma villkor som erbjudits bolagets aktieägare i företrädesemissionen i våras.

Ginger Oil betraktar Tiger Creek som sitt enskilt viktigaste prospekt. Tiger Creek klassificerades redan 2008 som sannolikt av oberoende värderingsinstitut. Potentialen bedöms uppgå till cirka 90 miljarder kubikfot naturgas och 7,8 miljoner fat kondensat vilket motsvarar cirka 22,8 miljoner fat oljeekvivalenter.

Det är främst i detta sammanhang som den riktade emissionen ska ses. Den är precis som företrädesemissionen avsedd att finansiera de planerade utvecklingsaktiviteterna, inte finansiera den löpande produktionsverksamheten. På nuvarande produktionsnivåer och med nuvarande olje- och gaspriser är den löpandeverksamheten i Ginger Oil i självfinansierande." kommenterar Magnus Stuart, VD för Ginger Oil.


Emissionen

Beslut om att genomföra den emissionen har fattats av bolagets styrelse den 31 augusti på basis av ett bemyndigande som erhölls av årsstämman den 28 april 2010. Emissionen riktas till en grupp om sexton investerare i Sverige och till tre delägarna i Tiger Creek Lease Pool.


Villkor och tidplan

Tecknarna av Ginger Oils riktade emission erhåller en (1) Unit till en kurs om 13,50 kronor. Varje unit innehåller en (1) nyemitterad aktie, ett (1) konvertibelt skuldebrev och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Aktier emitteras till en kurs om 4,00 kronor styck. Varje konvertibel har ett nominellt värde om 9,50 kronor, löper med en ränta om 12 procent per år som utbetalas 30 mars och 30 september varje år. Konvertibeln löper från och med 2010-08-31 till och med 2013-03-30. Konvertering kan ske till nominellt värde under perioden 15 augusti t.o.m. 15 september och 15 februari t.o.m. 15 mars respektive år med start 2011. Varje två (2) teckningsoptioner medför en rätt att under perioden 2011-09-01 – 2012-03-31 teckna en (1) ny aktie till en kurs om 14 kronor.

Emissionen omfattar högst 215 387 aktier vilket innebär att aktiekapitalet ökar med högst 21 539 kronor till totalt högst 1 968 445 kronor. Emissionen omfattar också högst 215 387 konvertibler om nominellt 9,50 kronor st. samt 215 387 teckningsoptioner.

Genom konvertering av konvertibler till aktier kan aktiekapitalet komma att öka med högst 21 539 kronor och öka antalet aktier med högst 215 387 st. Genom utnyttjande av teckningsoptioner kan aktiekapitalet komma att öka med högst 10 769 kronor och antalet aktier med högst 107 694 st.

Teckning avslutades den 31 augusti 2010.


För ytterligare information, kontakta gärna

Magnus Stuart
C.E.O. Ginger Oil AB
Tel: +46 706 211 350
E-mail: mstuart@gingeroil.com


Ginger Oil AB (publ) är en USA-baserad olje- och naturgaskoncern inriktad på att bedriva prospektering med syftet att finna nya reserver. Bolaget förvärvar, utvecklar, utvinner och avyttrar olje- och naturgasreserver. Ginger Oil bedriver idag verksamhet i Texas, i Arkansas, Louisiana och Michigan. Prospekteringsverksamheten bedrivs från Houston och moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.

Ginger Oil hade intäkter om 34,5 MSEK under 2009. Bolaget är noterat på NGM-Equity. För information, besök gärna www.ginger oil.se

Ämnen

  • Petroleum, olja, gas