Pressmeddelande -

Högt nyföretagande i gles- och landsbygder

Glesbygdsverket har på uppdrag av regeringen genomfört en studie av småföretag i gles- och landsbygder och dessa företags tillväxtmöjligheter. Rapporten överlämnas idag till regeringen. Studien visar att företagsamheten på den svenska landsbygden finns inom ett spektrum av verksamheter som skiljer sig mellan regionerna. Företagsfrekvensen på landsbygden är högre än i tätorterna. I utpräglade glesbygdsområden kan nyföretagandet vara som störst även om företagen är små och kan ha karaktären av levebrödsföretag. Serviceverksamhet kring en expanderande gruvnäring, turism, småskalig livsmedelsförädling, handel och transport är näringar som utvecklas på landsbygden vid sidan av jord- och skogsbruket. Många företag på landsbygden är soloföretag eller mikroföretag med 1-9 anställda. Viljan att expandera och nyanställa är inte alla gånger en självklarhet. Brist på kapital kan lägga hinder i vägen. Personalansvar kan kännas betungande. Det kan vara svårt att hitta rätt arbetskraft Rapporten bygger både på statistiska analyser och intervjuer med företagare. Bilden av ett delat Sverige träder tydligt fram i intervjuerna. Företagare på landsbygden i norr tar upp andra problem än företagare på landsbygden i mera tätbefolkade delar av Sverige. – Vi ser i våra intervjuer en tydlig nord-syd-relation, säger utredare Inez Backlund, projektledare för rapporten. Svårigheter med kapital, avståndet till marknader och höga kostnader för gods- och persontransporter är tillväxthinder för företag i norra Sverige. – Även rekrytering av lämplig arbetskraft upplevs som ett större problem för företag i norr jämfört med företag i södra Sverige. Några slutsatser i rapporten: Det behövs nya former av kapitalförsörjning för små företag. Ytterligare nedsättning av sociala avgifter i stödområden kan övervägas. Tillväxt kan se ut på olika sätt. Att växa genom samarbete tycks vara en strategi som passar gles- och landsbygders företag bättre än att enbart växa själva. Små företag i gles- och landsbygder är en resurs för utveckling och behöver uppmärksammas på ett bättre sätt. Samverkan mellan företag och ideellt arbetande utvecklingsgrupper är en viktig bas i utvecklingen för många företag i gles- och landsbygder. Det behövs ett mer flexibelt och efterfrågestyrt utbildningssystem. Företagsklimat och samarbete mellan statliga och kommunala näringslivsaktörer kan behöva förbättras. Ytterligare information: Utredare Inez Backlund 063-57 67 18, 070-594 61 58 Utredare Henrik Bengtsson 063-57 67 30, 070-230 98 59 Generaldirektör Kerstin Wallin är också beredd att kommentera rapporten 070-319 72 70 Rapporten finns för nerladdning på www.glesbygdsverket.se

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan