Pressmeddelande -

GLYCOREX GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMISSION

Glycorex Transplantation AB (publ) styrelse har idag fattat beslut att genomföra en riktad nyemission om 3 000 000 B-aktier. Aktierna har placerats till en begränsad krets investerare till en kurs om 11 kr per aktie och tillför bolaget totalt 33 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Efter den nu genomförda nyemissionen kommer antalet aktier uppgå till 54 314 678. Efter emissionen motsvarar de nya aktierna 5,5 procent av kapitalet och 3,6 procent av rösterna i Glycorex. Glycorex styrelse har fattat beslutet om nyemissionen med stöd av det bemyndigande som erhölls på bolagsstämman den 25 maj 2005. Syftet med den riktade nyemissionen är att snabbt och kostnadseffektivt erhålla finansiella resurser för att stärka och öka expansionstakten på de internationella marknaderna. En del av de ökade resurserna kommer att satsas på att ta fram ett produktsortiment för att möta kundernas växande efterfråga på universell blodplasma. Stockholm Corporate Finance har varit finansiella rådgivare till Glycorex i samband med nyemissionen. För mer information kontakta; VD Dr Kurt Nilsson, Glycorex Transplantation AB (publ), tel 046-286 57 80 Glycorex Transplantation AB är ett medicintekniskt bolag inom organtransplantation som utvecklat och marknadsför produkten Glycosorb-ABO® som möjliggör transplantation över blodgruppsgränserna. Glycorex har påbörjat lanseringen i Europa. Glycorex är noterat på NGM Equity. www.glycorex.se Stockholm Corporate Finance erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till mindre och medelstora börsnoterade bolag. www.stockholmcorp.se Glycorex Transplantation AB, Lund, utvecklar produkter som minskar risken för avstötning av ickekompatibla organ vid allotransplantation (människa till människa) och xenotransplantation (djur till människa).

Ämnen

  • Utbildning