Pressmeddelande -

GLYCOREX TRANSPLANTATION: KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Glycorex Transplantation AB kallas till ordinarie bolagsstämma den 8 juni 2006 kl. 17.30. Observera att dagen för stämman har ändrats jämfört med information i bokslutskommunikén. Stämman kommer att hållas i Gamma-huset i Ideon, Lund, och avhandla sedvanliga frågor såsom fastställelse av balans- och resultaträkning, beslut om disposition av bolagets resultat etc. Stämman kommer även att ta ställning till ett förslag att bemyndiga styrelsen att under löpande räkenskapsår besluta om nyemission av högst 3 000 000 B-aktier samt ändringar i bolagsordningen. Närmare information om plats, anmälning och dagordning för stämman finns i bifogade kallelse som idag införts i Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar. För ytterligare information och tidigare pressmeddelanden hänvisas till bolagets hemsida, www.glycorex.se, samt VD Kurt Nilsson (046-286 57 80). Glycorex Transplantation AB, Lund, utvecklar produkter som minskar risken för avstötning av ickekompatibla organ vid allotransplantation (människa till människa) och xenotransplantation (djur till människa). Om du vill avsluta din prenumeration, meddela ngnews@ngm.se

Ämnen

  • Utbildning