Pressmeddelande -

Nämnden ändrar beslut och friar TV4:s Kalla fakta

Granskningsnämnden fällde i december 2004 samhällsprogrammet Kalla Fakta som sändes den 10 maj 2004 för privatlivsintrång. Sedan TV4 begärt omprövning och redovisat vissa förhållanden mer ingående har Granskningsnämnden ändrat sitt beslut och friat programmet. Programmet handlade om barn till somaliska invandrare i Sverige som överges i Somalia och om svenska myndigheters bristande förmåga att hjälpa dessa barn. En pojke som hade övergetts av sin familj berättade om sina svårigheter. Kamrater till honom intervjuades öppet och det visades fotografier på pojken och hans vänner där endast pojkens ansikte var skuggat. Enligt Granskningsnämnden var det troligt att pojkens familj kunde identifieras av en vidare krets än den som redan kände till familjens förhållanden. Eftersom TV4 inte gjort tillräckligt för att avidentifiera pojken stred inslaget mot bestämmelsen om respekt för den enskildes privatliv. TV4 redogjorde i sin begäran om omprövning för kontakter som pojken genom e-post hade haft med bl.a. kamrater, lärare, idrottsledare om sin situation och att många engagerat sig starkt i hans fall. Granskningsnämnden menade att dessa uppgifter talade för att de förhållanden som redovisades i inslaget redan var kända av en relativt vid krets av människor på familjens bostadsort. Nämnden ansåg mot den bakgrunden att inslaget inte stred mot bestämmelsen om respekt för enskilds privatliv och ändrade därför sitt beslut. Beslutet var enhälligt. ---- Bakgrund: Enligt TV4:s sändningstillstånd ska den enskildes privatliv respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt intresse kräver annat. Bestämmelsen är avsedd att ge skydd för den personliga integriteten och tillämpas även i fall med namnpublicering vid brott eller misstanke om brott. ----- Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor