Pressmeddelande -

Sveriges Radio Norrbotten fällt för partiskhet

SB 854/05 Granskningsnämnden har fällt ett inslag i Sveriges Radio Norrbottens program Förmiddag för partiskhet. Inslaget handlade om att vatten i Mellanöstern blivit en stridsfråga och innehöll en rapport av frilansreportern NN som befann sig i Hebron på Västbanken. NN gav sin bild av kontrollen av vatten i området. Enligt Granskningsnämndens uppfattning var NN en företrädare för Sveriges Radio. Kraven på opartiskhet och saklighet gällde därför fullt ut. Rapporten innehöll vissa värderande omdömen och generaliserande uttalanden. Ett visst utrymme för värderande omdömen kan enligt nämnden tillåtas, om det sker inom ramen för ett kåserande eller kommenterade inslag. Det förutsätter emellertid att formen görs klar för lyssnarna. Någon tydlig presentation av NN och karaktären av hans rapport gjordes inte. Nämnden ansåg därför att inslaget stred mot kravet på opartiskhet. Granskningsnämnden förelade Sveriges Radio att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. Tre ledamöter var skiljaktiga. De ansåg att avsaknaden av presentation var en brist, men att bristen inte var så allvarlig att inslaget stred mot kravet på opartiskhet. ---- Bakgrund: Enligt 7 § i Sveriges Radios sändningstillstånd ska programverksamheten bedrivas opartiskt och med beaktande av att det ska råda en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet i radion. Kravet på opartiskhet tillämpas enligt Granskningsnämndens praxis i princip fullt ut på programledare, reportrar och andra som genom sin ställning i programmen kan uppfattas som företrädare för programföretaget. Bestämmelsen innebär bl.a. att en programledare eller reporter inte får göra värderande uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor. Inom ramen för personliga krönikor finns ett något större utrymme för kritiska och värderande uttalanden, förutsatt att inslagets karaktär kan antas stå klar för publiken. ----- Handläggare: Helena Söderman, telefon 08-606 79 82

Ämnen

  • Massmedia