Gå direkt till innehåll
Kim Robert Lisø, koncernchef för GK Gruppen.
Kim Robert Lisø, koncernchef för GK Gruppen.

Pressmeddelande -

GK-koncernen kvartal 1, 2024: Ökad lönsamhet och stabil aktivitetsnivå

GK upprätthåller topplinjen under första kvartalet jämfört med 2023, men förbättrar lönsamheten. En solid orderbok ger en god grund i en marknad som fortfarande förväntas vara utmanande.

GK hade totalt 1 621,6 (1 699,7) miljoner NOK i omsättning under första kvartalet 2024, ungefär på samma nivå som efter samma period förra året. Aktivitetsnivån håller sig på en stabilt hög nivå, men det finns regionala skillnader till följd av en mer osäker marknad och ökad konkurrens inom vissa segment och geografier.

Resultatet före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet var 31,3 miljoner NOK, jämfört med 26,3 miljoner NOK förra året. Resultatet före skatt (EBT) var 12,9 (8,5) miljoner NOK, en förbättring på 51 procent jämfört med första kvartalet 2023.

– Vi är fortfarande inte där vi vill vara när det gäller lönsamhet, men vi ser att vi tar steg framåt hela tiden på grund av en mer stabil och förutsägbar verksamhet, bra riskhantering och genomförande av projekt med hög kvalitet, säger koncernchef Kim Robert Lisø.

Orderingången under första kvartalet var god, särskilt i GK:s norska verksamhet med stora projekt inom sjukvårdssektorn och nya spännande uppdrag inom byggnadsautomation. Orderboken totalt i koncernen var vid slutet av kvartalet 3 895 miljoner NOK, jämfört med 3 655 miljoner NOK efter samma period förra året.

– Vi förväntar oss att marknaden fortsätter vara utmanande under 2024 och präglas av höga räntenivåer, men GK är strategiskt väl positionerat för att upprätthålla aktiviteten och vi ser att vår spetskompetens inom energieffektivisering, byggnadsautomation och smart byggdrift efterfrågas eftersom både byggherrar och fastighetsägare vill ha mer hållbara byggnader, säger Lisø.

Färre olyckor - förebyggande i fokus

GK hade totalt 12 arbetsolyckor som ledde till frånvaro under första kvartalet, en liten minskning från föregående kvartal och en halvering jämfört med första kvartalet 2023. Olyckorna hade lägre allvarlighetsgrad och antalet frånvarodagar minskade under kvartalet.

– Vårt systematiska och målinriktade arbete med arbetsmiljö och säkerhet fortsätter med särskild fokus på säkerhetsutbildning. En stark säkerhetskultur är grundläggande för vår verksamhet. Vi ska arbeta säkert, eller inte alls. Som en del av en bransch med alltför hög skadestatistik är det viktigt att alla som representerar Team GK är goda förebilder både för sina kollegor och för andra vi samarbetar med i projekt och uppdrag, säger Lisø.

GK Sverige - påverkad av svag bostadsmarknad

GK Sverige har haft en svag start på året, påverkad av nedgången på den svenska marknaden. Det finns regionala skillnader och den svenska verksamheten i norr fortsätter sin starka utveckling bland annat på grund av möjligheter inom mindre konjunkturberoende marknadssegment.

Den svenska verksamheten hade en omsättning på 326,4 (398,1) miljoner NOK under första kvartalet och ett resultat före skatt (EBT) på -10,4 miljoner NOK.

– Resultatet påverkas precis som under 2023 av en delad utveckling i de olika regionerna, där svag utveckling i vissa områden inte kompenseras av god i andra. Nedskrivningar av äldre projekt fortsätter att belasta resultaten i två regioner. Vi ser nu också att svagare orderingång påverkar sysselsättningsgraden. Vi har därför vidtagit åtgärder som inkluderar omstrukturering av organisationen under kvartalet. Under andra kvartalet kommer vi även att slå ihop två av regionerna för att öka effektiviteten och skapa mer enhetliga arbetssätt. Den oväntat svaga starten på året i en nedåtgående marknad kommer att kräva fortsatt snabba åtgärder för att vända utvecklingen, säger Alexis Låftman Kahlmann, VD för GK Sverige.

GK Norge - stabil aktivitet och bra orderingång

Aktivitetsnivån under kvartalet har varit stabil i GK:s norska verksamhet och även om omsättningen är svagt nedåtgående, har lönsamheten mer än fördubblats. Omsättningen under första kvartalet i GK Norge var 1 134,7 (1 156,0) miljoner NOK. Resultatet före skatt (EBT) blev 21,3 (10,0) miljoner NOK.

Orderingången var god under första kvartalet och ger en fortsatt sund och robust orderbok på 2 982,8 (2 923,7) miljoner NOK per 31 mars 2024. Några av de största vunna projekten under kvartalet är klimatisering av fjällanläggningen som rymmer det nya vattenbehandlingsanläggningen för Oslo kommun, med leveranser av ventilation, rör och kyla till ett kontraktsvärde på 356 miljoner NOK. Dessutom har GK vunnit en flerfacklig teknisk underentreprenad för Skanska till ett sammanlagt värde av 266 miljoner NOK.

GK Danmark - ökad omsättning

Den danska verksamheten ökar omsättningen jämfört med föregående år och levererar ett något bättre resultat. Omsättningen under första kvartalet var på 165,1 (151,4) miljoner NOK, en ökning med 9 procent jämfört med samma kvartal förra året. Resultatet före skatt (EBT) var -0,2 miljoner NOK, mot -0,6 miljoner NOK under första kvartalet 2023.

Konkurrensen om entreprenadprojekt på den danska marknaden är stark, särskilt i de stora städerna, men serviceverksamheten i GK Danmark har haft en bra start på året och upplever ökad efterfrågan.

Orderingången under första kvartalet har på grund av marknadssituationen varit lägre än under första kvartalet 2023, men den danska verksamheten har ändå en tillfredsställande orderbok på 265 miljoner NOK vid utgången av första kvartalet.

Utvalda höjdpunkter från första kvartalet:

  • GK Norge har signerat ett tvärvetenskapligt tekniskt underentreprenadavtal med Skanska till ett sammanlagt värde av 266 miljoner NOK. Kontraktet innebär leverans av el, automation, rör-, ventilations- och kylsystem till en ny transformatorstation i Børdalen i Samnanger och en kompensatorstation i Årskog i Fitjar. Anläggningarna är obemannade och kommer att innehålla kraftförsörjningsutrustning. Projektet ställer höga krav på kvalitet och punktlig leverans.

  • GK:s norska verksamhet har vunnit ett omfattande kontrakt med AF Gruppen för en ny vattenbehandlingsanläggning på Huseby i Oslo. En ny reservvattenkälla ska säkerställa tillgång till rent vatten för hela Oslos befolkning. GK ska bidra med rör, ventilation och kyla till ett värde av 356 miljoner NOK i den nya vattenbehandlingsanläggningen.

  • GK Norge har vunnit ett ramavtal med Oslo universitetssjukhus för Norges största energibesparingskontrakt. Oslo universitetssjukhus HF (OUS) har ambitiösa mål om betydande minskningar av energianvändningen fram till 2030 och ingår nu ett förnyat och anpassat energibesparingsavtal (EPC-avtal). OUS har sjukhusbyggnader på 1 miljon kvadratmeter som ska minska sin årliga energianvändning med 60 miljoner kWh till 2030.

  • GK Norge har ingått ett ramavtal för elektroarbeten med St. Olavs sjukhus i Trondheim och Orkdal till ett uppskattat värde av upp till 15 miljoner NOK per år. GK ska utföra elektrotekniska uppdrag både inom svagström och starkström.

  • I mars arrangerade GK för första gången en tvärvetenskaplig träff för lärlingar i Norge. 73 av totalt 160 lärlingar deltog över yrkesområden i Trondheim, på Hamar och i Drammen. Syftet med träffarna var att ge lärlingar användbar kunskap och främja gemenskapen. Myndigheterna uppskattar att Norge kommer att sakna 90 000 yrkesarbetare fram till 2035, så att anställa och utveckla lärlingar är därför en av de viktigaste rekryteringsåtgärderna vi gör för yrkesarbetare.

  • Stine Ramstad Westby (53) anställdes som VD för GK Norge. Hon kommer från Avinor där hon har varit koncernchef för stora flygplatser och började på GK den 1 maj. Westby ingår i GK:s koncernledning och rapporterar till koncernchefen.

  • GK Norge fokuserade på möjligheterna med att söka till yrkesutbildningar i samband med ansökningstiden för gymnasieutbildningar den 1 mars, bland annat med en intervju med Erlend Christian Dalian Haugeland, som efter yrkesutbildning blev lärling på GK och nu arbetar som automationsingenjör på GK.

  • HR-chef på GK, Caroline Kindle, valdes in som ny styrelseledamot i mångfaldsnätverket Diversitas, som är Norges ledande nätverk för mångfald och könsbalans inom bygg- och anläggningsbranschen. Diversitas arbetar för att öka andelen kvinnor och mångfald i branschen och säkerställa kompetensutveckling under de kommande åren.

  • GK har köpt den gamla administrationsbyggnaden till Bergensmeieriet på Minde Allé 10 i Bergen, Norge och ska utveckla fastigheten till en modern och hållbar kontorsbyggnad för GK:s verksamhet i Bergen. Byggnaden ska renoveras med fokus på återanvändning, hög energieffektivitet och bra inomhusmiljö.


Ämnen

Kategorier


GK Sverige erbjuder rådgivning och tjänster inom tekniska installationer för alla typer av byggnader, under hela deras livslängd. Våra lösningar baseras på ledande teknologi, ingående produktkännedom samt flera årtionden av erfarenhet inom installation och service. Vi vill med vår expertis inom ventilation, rör, byggnadsautomation, energi och kyla skapa ett hälsosamt inomhusklimat i framtidens byggnader.
GK Sverige ägs av GK Gruppen AS, som har drygt 3 200 medarbetare och en omsättning på över 6 miljarder kronor. GK Gruppen har sitt huvudkontor i Oslo, Norge.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här. Vill du inte ha våra utskick? Vänligen avregistrera dig.

Kontakter

Asmaa Jacobsson

Asmaa Jacobsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig, GK Sverige +46708497301
Guro Steine

Guro Steine

Presskontakt Koncerndirektör för kommunikation & Hållbarhet +4741288382

Vi bygger hållbara samhällen för generationer

GK Sverige erbjuder rådgivning och tjänster inom tekniska installationer för alla typer av byggnader, under hela deras livslängd. Våra lösningar baseras på ledande teknologi, ingående produktkännedom samt flera årtionden av erfarenhet inom installation och service. Vi vill med vår expertis inom el, ventilation, rör, byggnadsautomation, energi och kyla skapa ett hälsosamt inomhusklimat i framtidens byggnader. GK Sverige ägs av GK Gruppen AS med säte i Oslo, Norge. GK-koncernen har drygt 3000 medarbetare och en omsättning på över 6 miljarder.

Gunnar Karlsen Sverige AB
Solna Strandväg 21
171 54 Solna
Sweden