Pressmeddelande -

Kommuniké från årsstämma

(Aktietorget: H1 B)

Vid H1:s årsstämma den 27 oktober 2008 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämma)omvaldes till styrelseledamöter Tom Pripp , Göran Henriksson, Patric Huczkowski, Jörgen Larsson och Mona Lindqvist. Till ny styrelseledamot valdes Johan Karlsson. Tom Pripp valdes till styrelseordförande.

Utdelning
Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Antagande av ny bolagsordning
Stämman beslutade enhälligt att antaga ny bolagsordning, innebärande i korthet följande.

Ändring av aktiekapital och antal aktier
Stämman beslutade att aktiekapitalet i bolaget skall utgöra lägst 1 559 182 kr och högst 6 236 728 kr.
Samtidigt beslutades att antal aktier i bolaget skall uppgå till lägst 4 684 026 stycken och högst 18 736 104 stycken.

Ändring av räkenskapsår
Stämman beslutade att ändra bolagets räkenskapsår till kalenderår. Detta innebär att innevarande räkenskapsår förlängs till att omfatta tiden 1/9 2008 - 31/12 2009. Ändringen genomförs för att få enhetlighet inom koncernen.

Nyemission
Bolaget skall utge 80 645 B-aktier. Teckningskursen skall vara 6,20 kr/aktie, där 0,33287 kr/aktie, motsvarande befintliga aktiers kvotvärde, skall hänföras till aktiekapitalet, totalt 26 845 kr, och 5,86713 kr/aktie skall hänföras till överkursfonden, totalt 473 155 kr. More Ventures Nordic AB, 556686-3154, har en fordran på bolaget om 500 000 kr. Fordran uppkom i samband med att More Ventures Nordic AB sålde CCB Callcenterbolaget AB, till bolaget med tillträde den 1 september 2008. Köpeskillingen uppgick till 500 000 kr. Som ett led i förvärvet av CCB Callcenterbolaget AB överenskoms att More Ventures Nordic AB skulle få teckna sig för aktier i bolaget och som betalning nyttja sin fordran. Styrelsen föreslår därför att More Ventures Nordic AB skall ha företrädesrätt att teckna samtliga nyemitterade aktier. More Ventures Nordic AB skall betala sina aktier genom kvittning av ovan nämnda fordran. Hela den fordran på totalt 500 000 kr, som man har på bolaget, skall kvittas mot nyemitterade aktier.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till nyemission

Beslut om riktad emission av konvertibelt skuldebrev
Styrelsen föreslog att man vid årsstämman fattar beslut om emission av en konvertibel om nominellt 1 000 0000 kr, som skall betalas genom kvittning av fordran. Konvertibeln skall löpa t.o.m. den 31 oktober 2011 såvida inte konvertering dessförinnan ägt rum i enlighet med bestämmelserna i dessa villkorAktiekapitalet kommer att ökas med högst 41 609 kr vid full konvertering. Konvertibeln skall kunna konverteras till aktier av serie B i bolaget till en konverteringskurs om 8 kr per aktie, totalt 125 000 B-aktier. Rätt att teckna konvertibeln tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast Aktiva Invest Jämtland & Härjedalen AB, som har en fordran på bolaget om totalt 1 000 000 kr. Fordran uppkom då Aktiva Invest Jämtland & Härjedalen AB lånade ut beloppet till bolaget med villkor att fordran skulle kunna kvittas mot ett konvertibelt skuldebrev. För konvertibel skall Aktiva Invest Jämtland & Härjedalen AB därför betala 1 000 000 kr genom kvittning av hela ovan nämnda fordran. Fordringshavaren skall äga rätt att under tiden från och med emissionens registrering hos Bolagsverket till och med 2011-10-31, påkalla konvertering av sin fordran till nya aktier av serie B i bolaget.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslagatt bolaget skall emittera ett konvertibelt skuldebrev om nominellt 1 000 000 kr, att betalas genom kvittning av fordran.

Beslut om bemydigande för styrelsen
Bolagsstämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av konvertibler. Bemyndigandet skall gälla fram till och med dag före nästa ordinarie årsstämma. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsalternativ vid eventuella behov att stärka bolagets finansiella ställning eller vid företagsförvärv.
Beslut om val av nomineringskommitté
Bolagsstämman beslutade att utse en nomineringskommitté med uppgift att inför varje årsstämma lämna förslag till:

- val av ordförande vid stämman
- val av styrelseledamöter
- val av styrelseordförande
- styrelsearvoden
- val av revisor samt revisorsarvode
- hur nomineringsprocessen inför nästa årsstämma skall genomföras.

Kommittén skall även kunna nominera kandidater inför en extra bolagsstämma om man finner det behövligt.

Nomineringskommittén skall bestå av representanter för de fyra största aktieägarna , sett till röstetalet, i bolaget, per den sista bankdagen i januari året för årsstämman.

För ytterligare information hänvisas till:
Jörgen Larsson, VD och koncernchef jorgen.larsson@h-1.se 0771 - 24 25 26
Mattias Lööv, CFO mattias.loov@h-1.se 0771 - 24 25 26H1 Communication är en lokal svensk aktör med ett nordiskt perspektiv som är verksam inom CRM-området. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom Försäljning & Retention, Kundservice, Teknisk support samt Växel. H1 har ambitionen att vara den ledande aktören i norden inom ContactCenter branschen, detta genom sin egen filosofi, unika metodik samt teknik som alltid ligger i framkant. Genom dessa tre områden skapar vi värden åt våra uppdragsgivare i form av ökad tillväxt, kostnadsreduktion samt en hög jämn kvalitet. H1 aktien är listad och handlas på Aktietorget.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Jämtland