Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT 1 januari - 31 mars 2006

Hyresintäkterna under perioden januari-mars 2006 uppgick till 50,9 (50,9) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 12,0 (10,9) Mkr. Inga jämförelse-störande poster ingår. Resultatet efter skatt uppgick till 8,6 (7,8) Mkr vilket motsvarar 0,63 (0,57) kr per aktie. Det egna kapitalet var 1 471,1 (1 290,1) Mkr motsvarande en synlig soliditet om 57,3 (55,3) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 2,0 (-9,1) Mkr. Förvaltningsresultatet 2006 beräknas bli lägre än 2005, vilket är en sänkning av tidigare prognos. Försäljningen av tomträtterna i Hässelby innebär dock en betydande realiserad vinst. I övrigt hänvisas till bifogat delårsbokslut. http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/9E/2E/wkr0001.pdf Stockholm den 9 maj 2006 HEBA Fastighets AB (publ) Nils Hedberg Verkställande direktör Frågor besvaras av Nils Hedberg, tel: 08-442 44 40.

Ämnen

  • Ekonomi, finans