Media no image

Återkallelse av Scans grillskivor med tillverkningsdatum 20.06.2017

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 14:31 CEST

På grund av felmärkning återkallar Scan produkten Grillskiva original med tillverkningsdatum 20.06.2017 och bäst före datum 11.07.2017.

Fel etikett har använts till en del av produktionen som märkts med produktetiketten Nötskivor original, när innehållet består av skivor av griskött.

Det är sålunda inget fel på produkten som naturligtvis är fullt ätbar. Men eftersom innehållet i förpackningen inte motsvarar produktetiketten väljer Scan, som sätter produktkvalitet och produktsäkerhet i första hand, att omedelbart återkalla produkten.

De konsumenter som har köpt Scans Grillskiva original med tillverkningsdatum 20.06.2017 och bäst före datum 11.07.2017 kan lämna tillbaka produkten i butik alternativt kontakta Scans konsumentkontakt Matforum.

För mer information:
HKScans pressjour tel: 08-725 85 10
Matforum tel: 020-59 59 77

På grund av felmärkning återkallar Scan produkten Grillskiva original med tillverkningsdatum 20.06.2017 och bäst före datum 11.07.2017.

Läs vidare »
Media no image

Sveriges utsläpp skulle vara 2 procent högre utan Hagaföretagens åtgärder

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 09:46 CEST

Utan företagen i Hagainitiativet skulle Sveriges utsläpp vara 2 procent högre eller 1,1 miljoner ton växthusgaser. Minskningar beror på åtgärder som exempelvis övergång till biobränslen och effektivisering i företagens egen verksamhet. Det framgår av Hagainitiativets klimatbokslut som publiceras idag. Dessutom visar klimatbokslutet att det genomsnittliga Hagaföretaget har ökat sin omsättning med sex procent sedan deras respektive basår, samtidigt som utsläppen minskat med 34 procent.

Hagainitiativets vision är att skapa ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Vid starten, för 7 år sedan, var målet att minska utsläppen med minst 40 procent till 2020. Detta har flertalet av företagen uppnått redan idag. Nyligen beslutades därför om nya mål till 2030. Företagen i Hagainitiativet ska bli fossilfria i de egna verksamheterna (eller bidra med utsläppsminskningar i scope 3 som motsvarar utsläppen i scope 1) till 2030.

-Jag blir lika stolt varje gång Hagainitiativet lanserar klimatbokslut. Siffrorna talar sitt tydliga språk och det är precis det vi behöver när vi nås av nyheter om rekordlåg utbredning av is i Arktis och USA:s utträde ur Parisavtalet. De absoluta utsläppsminskningarna bland Hagaföretagen fortsätter att vara väldigt stora och det är samtidigt glädjande att se att minskningarna kombineras med tillväxt i form av ökad omsättning, säger Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet.

13 av 15 företag har minskat sina utsläpp under 2016. Sedan basåret 2003 har HKScan minskat utsläppen inom Hagascopet med 81 procent, samt satt upp ett eget klimatmål där även produktion och distribution av energi- och fordonsbränslen samt inköpta transporter ingår. Utsläppet inom det egna "klimatmålsscopet" utgör 66 procent av beräknade utsläpp och har minskat med 74 procent sedan basåret genom minskade utsläpp inom alla kategorier. Utsläppen per producerad vikt har för klimatmålet minskat med 51 procent sedan basåret 2003.

-VI nådde vårt tidigare mål i förtid, nu höjer vi ribban ytterligare. Innovationer och investeringar i fossilfria lösningar växer snabbt och med fortsatt höga ambitioner kan vi nå vårt klimatmål, d v s att minska vår påverkan av utsläpp med hela -95 procent till 2030 jämfört från starten 2003. I målet ingår utsläpp från företagets produktionsanläggningar, personalens tjänsteresor och djurtransporter. Primärproduktionen ingår också i målet och i det perspektivet att vi ska ta fram underlag och formulera strategier för hur och vad vi kan göra, säger Annelie Lundell, hållbarhetsansvarig HKScan Sweden.

När HKScan arbetar med miljöfrågor handlar det oftast om att vara resurseffektiv, använda mindre vatten, energi och insatsmaterial.

-Vi använder bio-ånga, fasar ut fossilt bränsle och nyttjar fjärrvärme, hittar nya tekniker för att ersätta naturgas. Dom åtgärderna är direkt lönsamma för oss som företag. Samma arbete och besparingspotential ser vi hos våra primärproducenter, menar Annelie som också påpekar vikten av underhåll av våra naturbetesmarker och slåtterängar som är en förutsättning för att vi ska bevara vår biologiska mångfald. Här har lantbruket en avgörande roll för att Sverige ska ha en hög biodiversitet.

http://hagainitiativet.se/aktuellt/klimatbokslut/

För mer information:Annelie Lundell, hållbarhetsansvarig HKScan Sweden, HKScan Sweden, 0511-251 94, annelie.lundell@hkscan.com

HKScan är Nordens ledande livsmedelsföretag. Vi producerar, säljer och marknadsför ansvarsfullt producerade, högkvalitativa fläsk-, nöt-, fjäderfä- och lammprodukter, förädlade köttprodukter samt färdigmat under starka varumärken. Våra kunder finns i sektorerna detaljhandel, livsmedelstjänster, industri och export och våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2016 var omsättningen nästan 1,9 miljarder euro och koncernen hade cirka 7 300 anställda. Besök gärnawww.hkscan.com eller www.framtidenskott.se för mer information om företaget och vårt hållbarhetsarbete.

Utan företagen i Hagainitiativet skulle Sveriges utsläpp vara 2 procent högre eller 1,1 miljoner ton växthusgaser. Minskningar beror på åtgärder som exempelvis övergång till biobränslen och effektivisering i företagens egen verksamhet. Det framgår av Hagainitiativets klimatbokslut som publiceras idag.

Läs vidare »
Media no image

HKScan har varslat 19 tjänstemän i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 09:26 CEST

HKScan i Sverige har efter MBL-förhandlingar med fackliga företrädare varslat 19 medarbetare inom företagets tjänstemannaorganisation, enligt tidigare börskommunikation den 8 februari 2017.

- Minskningen innebär att vi anpassar vårt företag till rådande marknadssituation. Med omstruktureringen skapar vi en stark marknadsinriktad organisation med fokus på att möta våra kunders och konsumenters efterfrågan, säger HKScans VD Sofia Hyléen Toresson.

Ett integrerat HKScan blir mer fokuserat, flexibelt och resurseffektivt, vilket ska skapa vinst- och tillväxtpotential.

- På detta sätt tar vi vara på hela företagets kompetenser och alla våra anställdas styrkor som krävs för att implementera vår nya marknadsinriktade strategi. Ett effektivare och smartare HKScan kommer gynna ägare, leverantörer, kunder, konsumenter och de medarbetare som är kvar i företaget. Samtidigt är det givetvis mycket tråkigt att vi behövt vidta åtgärder som innebar att medarbetare varslades, fortsätter Sofia.

Det är totalt 19 medarbetare som varslats, varav 4 i Skara, 2 i Kristianstad, 12 i Stockholm samt 1 i Halmstad.

- Antalet är lägre än det som kommunicerades den 8 februari tack vare omplaceringar till andra tjänster, naturlig rotation och pensionsavgångar. Samtidigt har vi nu en stark och fokuserad organisation anpassad till vår marknad och nya strategi, säger HKScans HR-direktör Alexandra Berglund.

HKScan i Sverige har efter MBL-förhandlingar med fackliga företrädare varslat 19 medarbetare inom företagets tjänstemannaorganisation, enligt tidigare börskommunikation den 8 februari 2017.

Läs vidare »
Uwxjagwy3dgxrblvyogq

HKScan väljer ny marknadsinriktad ledning med fokus på framtidens svenska kött

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 08:00 CEST

För att stärka upp arbetet med att skapa värde för kunder och konsumenter har HKScan tillsatt en ny ledning för Sverige. Nu skapas en samlad kraft för att tydligare visa konsumenten länken mellan den lokala svenska gården och goda matupplevelser.

Kctkj2xxxmm1kjstvwag

Stor klimatsatsning mellan HKScan och C4 Energi

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 12:55 CEST

HKScan i Kristianstad har stort fokus på att minska sin klimatpåverkan. Sedan tidigare är all el som anläggningen köper förnyelsebar och för fyra år sedan gick företaget över till fjärrvärme för att betydligt minska sina fossila utsläpp. Nu är det dags för nästa klimatsteg som innebär att HKScan kopplar in biogas från C4 Energi och minskar klimatpåverkan med 3200 ton CO2 årligen.

Media no image

Medlemmar valda till HKScans styrelse

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 17:17 CEST

Årsstämman av HKScan Abp, hölls idag 6 april 2017 i Åbo.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex medlemmar och av två suppleanter.

Mikko Nikula och Pirjo Väliaho valdes om som styrelseledamöter. Som nya medlemmar i styrelsen valdes Per Olof Nyman, Marko Onnela, Riitta Palomäki och Tuomas Salusjärvi. Dessutom valdes som styrelsesuppleanter Veikko Kemppi och Carl-Peter Thorwid. 

Vid det konstituerande möte efter bolagsstämman, omvaldes Mikko Nikula som styrelseordförande och Marko Onnela valdes som ny vice styrelseordförande.

På bifogad länk hittar du presentation av valda styrelseledamöter och suppleanter:

http://www2.hkscan.com/portal/english/hkscan/board_of_directors_and_auditors/

För ytterligare information,
vänligen kontakta Jari Latvanen, VD, HKScan Abp.

Var snäll skicka en förfrågan om återuppringning till Marja-Leena Dahlskog, kommunikationsdirektör, marja-leena.dahlskog (at) hkscan.com eller tel. +358 10 570 2142.

Denna information är översatt från börsmeddelandet ursprungligen på engelska och finska. Se även www.hkscan.com

HKScan är Nordens ledande livsmedelsföretag. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa, ansvarsfullt producerade kött av gris, nöt, fjäderfä och lamm, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Våra kunder är detaljhandeln, food service, industri- och exportsektorer, och våra hemmamarknader omfattar Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. Under 2016 HKScan omsatte nästan 1,9 miljarder euro och har cirka 7 300 anställda.

Information översatt från börsmeddelandet ursprungligen på engelska och finska - Medlemmar valda till HKScans styrelse. Läs mer även på www.hkscan.com

Läs vidare »
Dbcx46outvpsfb07j6dd

Sverige bör vara helt eller nästan helt utsläppsfritt redan 2040, fem år före Sveriges regerings klimatmål. Stort fokus hos HKScan att minska klimatpåverkan i Sverige.

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2017 11:00 CET

Sverige bör vara helt eller nästan helt utsläppsfritt redan 2040, fem år före Sveriges regerings klimatmål. Stort fokus hos HKScan att minska klimatpåverkan i Sverige.

Media no image

HKScans verksamhetsmodell under granskning. Koncernövergripande samarbetsförhandlingar påbörjas.

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2017 11:44 CET

Som tidigare meddelats idag (börsmeddelande 8 februari, 07:00 CET), har HKScan förnyat koncernens ledningsgrupp och är på väg att inleda en översyn av koncernens verksamhetsmodell.

Som en del av denna översyn planerar koncernen att inleda en partiell omorganisation av verksamheten. Målet med översynen är att förnya HKScans erbjudande med ett ökat fokus på konsumenter och kunder, för att förbättra effektiviteten och transparensen i värdekedjan för kött. Målet är också att uppgradera produktivitet av koncernens interna processer. Det strategiska syftet med förändringarna är att förbättra bolagets lönsamhet och konkurrenskraft, samt att hitta lönsam tillväxt på hemma- och exportmarknaderna.

Granskning av bolagets verksamhetsmodell kommer att ledas av koncernchef och VD Jari Latvanen i samarbete med koncernens ledningsgrupp.

Planerad förnyelse av verksamhetsmodellen och potentiella inverkan på personalen
De potentiella effekterna för personalen kopplat till den förnyade verksamhetsmodellen och planerade effektivitetsförbättringar kommer att granskas i koncernövergripande samarbetsförhandlingar. De fackliga förhandlingarna kommer att genomföras i enlighet med lagstadgat förfarande i respektive land. Samarbetsförhandlingarna kommer att beröra tjänstemän, högre tjänstemän och ledning i alla HKScans länder. Förhandlingarna kommer inte att påverka produktionspersonal.

De planerade förändringarna bedöms ha potentiell påverkan på befintliga kontrakt och deras villkor. Den uppskattade eventuella personalminskningen överstiger inte 150 medarbetare. Eventuella personaleffekter kommer att diskuteras under förhandlingarna.

HKScan planerar att ha den nya verksamhetsmodellen på plats så snart som möjligt, under första halvåret 2017.

HKScan Abp

Jari Latvanen
Koncernchef och VD

För ytterligare information:
- Jari Latvanen, koncernchef och VD, HKScan Abp

Vänligen begär förfrågan om återuppringning via Marja-Leena Dahlskog, SVP Communications, tel. +358 10 570 2142

DISTRIBUTION: Nasdaq, Helsingfors, centrala media, www.hkscan.com

HKScan är Nordens ledande livsmedelsföretag inom kött. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa, ansvarsfullt producerad gris-, nöt-, fjäderfä- och lammprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Våra kunder är detaljhandeln, foodservice, industri- och exportsektorer, och våra hemmamarknader omfattar Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2015, omsatte HKScan cirka 1,9 miljarder euro och hade ca 7 400 anställda.

​Detta är översatt från börsmeddelandet ursprungligen på engelska och finska. 2017-02-08.

Läs vidare »
Hupblvlocx0unrqlrefg

​Utnämningar i HKScan-koncernens ledningsgrupp. Verksamhetsmodellen ses över.

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2017 11:41 CET

8 feb 2017. Översatt från börsmeddelande ursprungligen på engelska och finska. Se http://www.hkscan.se

Eqm6edyhvhjwkxywtqkx

Snart är sommaren här… HKScan i Sverige rekryterar årets sommarpersonal

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2017 08:00 CET

Varje år tar HKScan i Sverige in ca 580 personer som täcker upp sommarperioden när ordinarie personal har semester. De flesta är under 25 år och får sin första arbetslivserfarenhet på företaget. Det är i dagarna som årets rekrytering inleds.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Journalistkontakter: HKScan i Sverige
  • 08-7258510

Om HKScan Sweden

The Nordic Meat Experts

HKScan är den ledande experten på kött i Norden. Vi säljer, marknadsför och producerar ansvarsfullt producerade, högkvalitativa gris-, nöt-, fjäderfä- och lammprodukter, förädlade köttprodukter samt färdigmat under starka varumärken.

Våra kunder finns i sektorerna detaljhandel, livsmedelstjänster, industri och export och våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder.

HKScans nettoomsättning uppgår till 2,1 miljarder euro och koncernen har cirka 7 700 anställda, vilket gör HKScan till ett av Europas ledande köttföretag.

Adress