Pressmeddelande -

Rapport januari - april 2006

-Periodens nettoomsättning uppgick till 463 (395) MSEK. -Rörelseresultatet blev 33 (8) MSEK och resultatet före skatt 28 (9) MSEK. -Den senaste 12-månadersperioden uppgick nettoomsättningen till 1 352 (1 222) MSEK och resultatet före skatt till 87 (78) MSEK. Januari - april 2006 i korthet I enlighet med IFRS 5 redovisas jämförande års utfall justerat för avvecklad verksamhet till skillnad från i lämnade månads- och kvartalsrapporter under 2005. Nettoomsättningen uppgick till 463 (395) MSEK under perioden, en ökning med 17 procent jämfört med motsvarande period 2005. Efterfrågan har under perioden varit stark på samtliga marknader men omsättningen påverkas också positivt av den svaga svenska kronan. Perioden har vidare kännetecknats av gott resursutnyttjande i fabrikerna men också av höga råmaterialpriser. Verksamheten i det engelska säljbolaget håller på att omstruktureras efter ett par års stagnation. Rörelseresultatet uppgick till 33 (8) MSEK och resultat före skatt blev 28 (9) MSEK. Koncernens omsättning den senaste 12-månadersperioden uppgick till 1 353 (1 222) MSEK. Rörelseresultatet blev 87 (78) MSEK och resultatet före skatt 81 (67) MSEK. Periodens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 12 (13) MSEK, för rullande tolv månader till 41 (40) MSEK. Utsikter för återstoden av 2006 För 2006 beräknas omsättningstillväxten uppgå till minst fem procent. En utförligare prognos lämnas i samband med niomånadersrapporten. Stockholm 06-05-12 Gérard Dubuy Verkställande direktör

Ämnen

  • Ekonomi, finans