Pressmeddelande -

HÖGANÄS: DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2006

Utvecklingen i sammandrag · Rörelseresultatet var 24% högre än föregående år och uppgick till 152 Mkr exklusive terminskontrakt på valutor · Stark volymutveckling i första kvartalet +6% · Pulvermarknaden i USA - fortsatt svag utveckling pga den amerikanska bilindustrin. KONCERNEN NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 1 310 Mkr, vilket är en ökning med 20%. Valutaeffekter till följd av en svagare krona påverkade omsättningen positivt med 9%. Under kvartalet har prishöjningar genomförts bland annat i Nordamerika och Europa. Volymerna ökade med 6% jämfört med motsvarande period föregående år. Detta trots en svag marknadsutveckling på den nordamerikanska marknaden. Jämfört med fjärde kvartalet 2005 var ökningen också 6%. Volymutvecklingen för Höganäs har varit god på samtliga marknader utom Kina och Taiwan. Bilförsäljningen i Nordamerika under årets första månader har ökat något, medan bilproduktionen har minskat. Trenden mot mindre och bensinsnålare bilar, samtidigt som de två största amerikanska biltillverkarna tappar marknadsandelar, gör att pulvermarknaden i USA fortsatte att minska under årets första månader. Pulvermarknaden i USA svarar för cirka hälften av den globala marknaden. I västra Europa har marknaden visat en svag återhämtning. Tillväxten i Asien och Sydamerika har inte kunnat kompensera nedgången i USA. RESULTAT Rörelseresultatet i första kvartalet uppgick till 164 Mkr (162). Resultatet före skatt uppgick till 150 Mkr (149). Omsättningen under första kvartalet har varit god, vilket har påverkat resultatet i positiv riktning. Metallpriserna har varit fortsatt volatila; skrot-, nickel- och kopparpriserna har ökat under kvartalet, medan molybdenpriset har varit stabilt. Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader uppgick till 25 Mkr (54) och inkluderar bland annat resultat från terminskontrakt på valutor. Utfallet från terminskontrakten blev 12 Mkr (39). Obeaktat dessa terminskontrakt har den svagare kronan under 2006 påverkat rörelseresultatet positivt med cirka 20 Mkr. Resultat efter skatt uppgick till 110 Mkr (106) eller 3,17 kr per aktie (3,10). Effektiv skattesats uppgick till 26,7% (28,9). AFFÄRSOMRÅDEN Som ett steg mot en ökad marknadsorientering har Höganäs valt att följa upp och rapportera verksamheten utifrån ett marknadsperspektiv från och med 2006. Den del av metallpulvermarknaden som Höganäs verkar inom kan delas upp i två huvudsakliga användningsområden: Components och Consumables. Components omfattar allt pulver som vidareförädlas till komponenter. Huruvida dessa komponenter är tillverkade av järn- eller höglegerade pulver är mindre viktigt och kan variera över en produkts livscykel. Consumables omfattar de pulver som används i en process, till exempel för att framställa metaller, som tillsatsmaterial i kemiska processer, ytbeläggning och berikning av mat. Components svarar för cirka 70% av koncernens omsättning och Consumables för cirka 30%. Components Nettoomsättningen för affärsområdet Components uppgick till 935 Mkr (761), en ökning med 23% jämfört med föregående år. Utöver genomförda prisförändringar i Nordamerika och Europa beror omsättningsökningen på högre volymer, svagare krona och högre metallpriser. Volymerna under kvartalet ökade med 6%. Generellt sett går alla marknader bra, med undantag för Kina och Taiwan. Rörelseresultatet uppgick till 106 Mkr (81). Consumables Nettoomsättningen för Consumables uppgick till 375 Mkr (334), en ökning med 12% jämfört med föregående år. Ökningen beror på högre volymer, metallprisförändringar samt på genomförda prisförändringar under kvartalet. Liksom för Components påverkade den svagare kronan omsättningen positivt. Volymen under det första kvartalet ökade med 6% jämfört med föregående år. Utvecklingen har varit god främst i Kina, Sydkorea samt Sydamerika. Rörelseresultatet uppgick till 46 Mkr att jämföras med ett resultat under första kvartalet i fjol om 42 Mkr. LÖNSAMHET Avkastningen på sysselsatt kapital var 11,4% (16,1) och avkastningen på eget kapital uppgick till 11,3% (18,7). Avkastningen är beräknad på den senaste 12-månadersperioden. FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSA-FLÖDE Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 50%, att jämföras med 48% vid utgången av 2005. Eget kapital per aktie uppgick till 76,40 kr, att jämföras med 73,30 kr vid räkenskapsårets början. Koncernens finansiella nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 1 172 Mkr, en minskning med 215 Mkr sedan årsskiftet. Finansnettot blev -14 Mkr (-13). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 236 Mkr (-25). Rörelsekapitalet har förbättrats med 116 Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 55 Mkr (52). Sedan årsskiftet har kronan försvagats, vilket medfört ej likviditetspåverkande valutaeffekter på 6 Mkr (-5). MEDARBETARE Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 1 537, vilket kan jämföras med 1 551 vid början av året. MODERBOLAGET Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 713 Mkr (594) varav 321 Mkr till koncernbolag. Resultatet efter finansiella poster blev 125 Mkr (100). Investeringar i materiella anläggningstillgångar gjordes med 29 Mkr (31). Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 50 Mkr, jämfört med 30 Mkr vid räkenskapsårets ingång. UTSIKTER 2006 Den positiva utvecklingen av pulvermarknaden i Asien och Sydamerika bedöms fortsätta, likaså den svagare utvecklingen i USA. Pulvermarknaden i Europa förväntas däremot få en viss tillväxt under året, vilket är en förändring jämfört med tidigare bedömning om fortsatt svagare utveckling. Priserna på metaller bedöms vara fortsatt volatila under 2006. Resultatet från terminskontrakt på valutor beräknas bli väsentligt lägre än under 2005 räknat på dagens valutakurser. Höganäs den 19 april 2006 Alrik Danielson VD och koncernchef ________________________________________ REDOVISNINGSPRINCIPER Denna rapport är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards - IFRS, IAS 34 Kvartalsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer. ________________________________________ EKONOMISK INFORMATION Höganäs avser att under 2006 publicera följande ekonomiska information: ¨ Delårsrapport avseende första halvåret den 14 juli ¨ Delårsrapport avseende de första nio månaderna den 20 oktober ¨ Bolagsstämma äger rum den 25 april i Höganäs Höganäs AB (publ), SE-263 83 Höganäs, Sweden tel +46 42 33 80 00 fax +46 42 33 83 60 www.hoganas.com (För fullständig rapport se bifogad fil) Höganäs utvecklar, tillverkar och marknadsför järn- och metallpulver. Pulvret används i komponent- tillverkning, svetselektrodtillverkning, kemi och metallurgiapplikationer och termisk ytbeläggning.

Ämnen

  • Ekonomi, finans