Gå direkt till innehåll
Kenneth Fredriksen och advokat Ola Hansson utanför Förvaltningsrätten. Foto: Jens Reiterer
Kenneth Fredriksen och advokat Ola Hansson utanför Förvaltningsrätten. Foto: Jens Reiterer

Pressmeddelande -

5G-rättegången avslutad: Rättssäkerhet i fokus

Efter tre dagars muntliga förhandlingar i Förvaltningsrätten i Stockholm gav parterna i 5G-rättegången, Huawei och Post och telestyrelsen (PTS), sina slutpläderingar under fredagen. Om några veckor väntas domen om huruvida det var olagligt av PTS att förbjuda Huaweis produkter i de svenska 5G-näten under de kommande 25 åren.

– Huawei har under rättegångsdagarna gett en tydlig bild av bolaget och dess ägande samt grundligt gått igenom det omfattande säkerhetsarbete vi bedriver och som ligger till grund för det förtroende vi byggt med operatörer i Sverige och övriga världen. Vi har visat att operatörerna i Sverige ser oss som ledande avseende säkerhet och öppenhet, vilket utgör grunden för detta förtroende, säger Kenneth Fredriksen, Executive Vice President, Central East Europe and Nordic Region vid Huawei.

Detta mål är principiellt viktigt för svensk rättssäkerhet. Rätten att som part i processen bli hörd är en grundläggande svensk rättsprincip, en av de allra viktigaste. Huawei skulle ha informerats om och fått bemöta de påståenden som låg till grund för PTS beslut. Det gjorde inte PTS trots att beslutet har mycket stora konsekvenser för företaget.

Huawei är ett privat företag ägt av de anställda. Den svenska verksamheten har sedan 20 år en fast grund i Sverige, med 600 medarbetare och lokal forskning och utveckling i vilken miljardtals kronor investerats årligen.

– Rättegången handlar om Huaweis rättigheter i Sverige. Relationerna mellan Sverige och Kina bör hanteras någon annanstans. Vi anser att PTS inte utredde riskerna tillräckligt. PTS lutade sig mot Säpos antaganden om möjliga framtida risker, enbart baserat på att Huawei är ett bolag med hemvist i Kina Säpo har, i vår mening, fel i resonemanget att Kina, och alla kinesiska bolag och medborgare, kan utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet. Detta får oproportionerliga konsekvenser. Et. Detta resonemang påverkar också Sverige som handelspartner och investeringsland, säger Henrik Bengtsson, ombud för Huawei på advokatfirman Delphi.

Huvudpunkterna i Huaweis slutanförande:

1. PTS uppfyllde inte sin skyldighet att kommunicera med Huawei.

 • Rätten att som part i processen bli hörd är en av de allra viktigaste svenska rättsprinciperna.
 • PTS kommunicerade inte med Huawei förrän efter att beslutet hade fattats och överklagats.
 • När Finland beredde sin cybersäkerhetslagstiftning, uppmuntrade PTS motsvarighet till dialog med flera intressenter för att skapa förståelse för nätverks- och säkerhetsfrågor.

2. PTS har underlåtit att göra en grundlig konsekvensanalys och utredning innan beslutet fattades.

 • PTS avslutade riskkartläggningen först i mars 2021, det vill säga efter det att beslutet redan fattats. Risk med utrustningsleverantörer identifieras där inte som den största nätsäkerhetsrisken.
 • PTS utförde ingen oberoende bedömning av yttrandet från Säpo och Försvarsmakten. Inte heller utreddes om mindre långtgående åtgärder kan beaktas. Beslutet saknar även en konsekvensbedömning för ekonomi och samhälle.
 • PTS definition av centrala nätfunktioner är vag, vilket samtliga operatörer har lyft fram.
 • PTS har inte djupare utrett tolkningen av den kinesiska underrättelselagen.

3. EU-länder har valt andra, mer proportionerliga, lösningar.

 • PTS har inte gjort en ansats att beräkna Huaweis eller operatörernas skada, än mindre konsumenternas och samhällets skada till följd av beslutet.
 • Den påstådda motstående nuvarande eller framtida skaderisken är inte preciserad eller kvantifierad.
 • PTS beslut innebär i praktiken näringsförbud för Huawei inom mobilsystem i Sverige. PTS har bortsett från andra, i flera EU-stater använda, åtgärder för att hantera eventuella risker.

4. Ärendet är av principiell vikt även utanför 5G-utbyggnaden.

 • Sverige riskerar att få ett prejudikat där myndigheterna godtyckligt har belagt ett privat företag med näringsförbud. Det blir mindre tryggt att investera i Sverige.
 • Nationell säkerhet är avgörande för Sverige. 5G-utbyggnaden har dock bredare och mer komplexa säkerhetsimplikationer än det av PTS tillämpade perspektivet. Verklig säkerhet kräver åtgärder som har verklig verkningskraft.

5. PTS beslut bryter även mot grundläggande EU-rätt.

 • PTS beslut strider bland annat mot EU-fördragets principer om varors fria rörlighet på den inre marknaden och etableringsfriheten.
 • Den utrustning som PTS har förbjudit är helt laglig inom EU. Den har dessutom länge använts även i de svenska näten, utan att PTS har haft invändningar. I de befintliga näten kommer den att fortsätta användas i flera år framöver.

Ämnen

Taggar


Om Huawei

Huawei är en ledande global leverantör av informations- och kommunikationsteknik. Genom att utveckla attraktiva och säkra lösningar, tjänster och produkter skapar vi maximalt värde för teleoperatörer, företag och konsumenter. Med utgångspunkt i vårt engagemang för kundorienterad innovation, cybersäkerhet och starka samarbeten erbjuder Huawei helhetslösningar för nätverk och molnbaserade tjänster. Huawei utvecklar också konsumentelektronik som mobiltelefoner, surfplattor och modem för mobilt bredband. Huaweis lösningar och produkter används i över 170 länder, till nytta för mer än en tredjedel av världens befolkning. Huawei etablerades i Sverige år 2000 och har idag över 600 medarbetare inom forskning, utveckling och försäljning.

Presskontakt

Nordic Public Affairs and Communications Dept.

Nordic Public Affairs and Communications Dept.

Presskontakt Nordic Public Affairs and Communications Dept. PR and communications; media requests

We are committed to bringing digital to every person, home and organization for a fully connected, intelligent world.

Huawei är en ledande global leverantör av informations- och kommunikationsteknik. Genom att utveckla attraktiva och säkra lösningar, tjänster och produkter skapar vi maximalt värde för teleoperatörer, företag och konsumenter. Med utgångspunkt i vårt engagemang för kundorienterad innovation, cybersäkerhet och starka samarbeten erbjuder Huawei helhetslösningar för nätverk och molnbaserade tjänster. Huawei utvecklar också konsumentelektronik som mobiltelefoner, surfplattor och modem för mobilt bredband. Huaweis lösningar och produkter används i över 170 länder, till nytta för mer än en tredjedel av världens befolkning. Huawei etablerades i Sverige år 2000 och har idag över 600 medarbetare inom forskning, utveckling och försäljning.

Huawei Sverige Corporate
Gustav III:s Boulevard 50A
169 74 Solna
Sverige