Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Huawei överklagar Post- och telestyrelsens senaste beslut att stressa igenom 5G-auktionen

Huawei lämnade fredagen den 8 januari 2021 in ett överklagande till Förvaltningsrätten i Stockholm, med begäran om att upphäva det beslut Post- och telestyrelsens (PTS) nyligen tagit om att genomföra auktionen av 5G-licenser redan den 19 januari 2021. Huawei begär även inhibition, det vill säga att auktionen ska invänta den rättsliga prövning av auktionens villkor som fortfarande pågår och där utgången har bekräftats som oviss. Förutom att försvåra och fördyra den svenska 5G-utbyggnaden, gör en framstressad auktion dessutom att flera viktiga marknadsaktörer inte kan bygga ut 5G omedelbart och på sedvanligt sätt. Detta riskerar i själva verket att försena 5G-utbyggnaden i flera år. Att invänta den rättsliga prövningen är alltså bäst för att säkra en snabb svensk 5G-utbyggnad.

PTS meddelade den 20 oktober 2020 att ett antal tilläggsvillkor skulle gälla vid den förestående 5G-auktionen. Villkoren innebar bland annat att produkter från Huawei inte får användas i de framtida 5G-näten. Operatörer som i nuvarande 3G- och 4G-nät har sådan utrustning måste, om den används i 5G-nätet, också byta ut även denna senast den 1 januari 2025.

Dessa villkor överklagades redan i november 2020 och prövningen kommer att fortsätta i Förvaltningsrätten i Stockholm och sannolikt vara avslutad våren 2021. Villkoren stoppades tillfälligt av Förvaltningsrätten, men denna så kallade inhibition hävdes av Kammarrätten i Stockholm den 16 december 2020. Kammarrätten fastslog dock också att den slutliga utgången i målet om själva villkoren är ”oviss” och att Huawei är part i ärendet.

Trots att den rättsliga prövningen pågår i domstolarna meddelade PTS den 18 december 2020 att myndigheten hade beslutat att gå vidare med auktionen innan domstolarnas prövning är avslutad. Detta beslut har PTS tagit ensidigt och utan den nödvändiga konsultation med berörda parter som följer av de svenska domstolarnas avgöranden nyligen. Det är detta beslut Huawei idag har överklagat. En sådan auktion innan det rättsliga läget är klarlagt står i strid med flera svenska och EU-rättsliga rättssäkerhetsprinciper. PTS har dessutom själva vid flera tillfällen uttalat att det inte är lämpligt att hålla 5G-auktionen om det råder osäkerhet om villkoren.

Skadorna av en framstressad auktion är irreparabla för både operatörerna och Huawei. Att pressa fram 5G-auktionen innan den rättsliga situationen har lösts försätter telekomsektorn i en allvarlig ovisshet. Operatörerna måste bestämma om de ska påbörja en onödig ombyggnad av nätverken – ett arbete som kommer att ta extra tid och kosta miljardbelopp – eller vänta och se hur rättsprocessen utvecklas. Genom PTS agerande, att hålla auktionen medan rättsprocessen avseende de omtvistade villkoren pågår, tvingas operatörerna fatta förhastade beslut, vilka i sin tur oundvikligen kommer att leda till förseningar av 5G-utrullningen. Dessutom riskerar även konsumenter och det svenska samhället i stort att lida omfattande skada i form av en kraftigt begränsad konkurrens, vilket ger ökade kostnader för 5G-utbyggnaden om auktionen äger rum innan domstolsprövningen är avslutad. 5G-utbyggnaden riskerar att försenas i flera år.

–En framstressad auktion genomförs på villkor som efteråt kan visa sig vara rättsvidriga. Kommersiella operatörer kommer ha svårt att lägga miljardbelopp i en budgivning om 5G-licenser när det råder total ovisshet om vilka villkor som kommer att gälla och därmed också om vad totalkostnaden för nödvändiga investeringar blir. En auktion där operatörerna köper grisen i säcken kommer inte bli en bra auktion, säger Ola Hansson, Huaweis advokat.

Enbart en utfasning av Huaweis utrustning i existerande infrastruktur – i enlighet med PTS föreslagna villkor – kan kosta de aktuella operatörerna nära 10 miljarder kronor, enligt en ekonomisk rapport från Avance Attorneys. Till detta tillkommer ytterligare minst lika stora samhällskostnader relaterat till försenad och mer komplicerad 5G-utbyggnad. Om Huawei utesluts uppstår dessutom bristande konkurrens bland leverantörerna, vilket kommer att leda till stora kostnadsökningar för operatörerna. I slutändan kommer dessa kostnader överföras till konsumenterna i form av både privatpersoner och företag. Användaravgifterna för konsumenter kan öka med upp till 20 procent, enligt Huaweis uppskattningar.

–Även om domstolarna när den rättsliga prövningen är klar kommer fram till att de villkor som skulle ha uteslutit Huawei som leverantör till operatörer i Sverige är rättsvidriga, har auktionen då redan genomförts under felaktiga förutsättningar. Denna oklarhet kommer att försena 5G-utbyggnaden, och den då redan havererade konkurrensen kommer i slutändan att fördyra för konsumenterna och samhället. Att skjuta upp auktionen är därför nödvändigt tills de juridiska frågorna är lösta. Vi har full förståelse för svenska myndigheters viktiga fokus på säkerhet, men är övertygade om att höga säkerhetskrav går att förena med ett system där konkurrens och innovation garanteras. Det kan dock endast göras i en korrekt skött process där berörda parter konsulteras – alltså informeras, tillfrågas och kommer till tals, fortsätter Ola Hansson.

–För det första har PTS inte påstått att det finns några konkreta säkerhetsproblem med Huaweis utrustning. För det andra är PTS beslut att förbjuda Huawei materiellt felaktigt och präglat av ett stort antal processuella fel. Om auktionen däremot tillåts ägas rum med de omtvistade villkoren finns risk att konkurrensen allvarligt snedvrids, vilket riskerar att ge följdeffekter under de närmaste 25 åren, alltså så länge 5G-tillstånden gäller. Huawei är dock, som alltid, berett att ha en konstruktiv och transparent dialog med PTS för att hitta en lösning som tar alla parters legitima intressen tillvara, avslutar Ola Hansson.

Taggar


Om Huawei

Huawei är en ledande global leverantör av informations- och kommunikationsteknik. Genom att utveckla attraktiva och säkra lösningar, tjänster och produkter skapar vi maximalt värde för teleoperatörer, företag och konsumenter. Med utgångspunkt i vårt engagemang för kundorienterad innovation, cybersäkerhet och starka samarbeten erbjuder Huawei helhetslösningar för nätverk och molnbaserade tjänster. Huawei utvecklar också konsumentelektronik som mobiltelefoner, surfplattor och modem för mobilt bredband. Huaweis lösningar och produkter används i över 170 länder, till nytta för mer än en tredjedel av världens befolkning. Huawei etablerades i Sverige år 2000 och har idag över 600 medarbetare inom forskning, utveckling och försäljning.

Presskontakt

Henrik Devell

Henrik Devell

Presskontakt Public Relations Manager, Corporate Dept Corporate Sverige +46 (0)73 920 55 22

Relaterade nyheter