Pressmeddelande -

BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

Den ordinarie bolagsstämman i Hydropulsor AB (publ) har hållits på Karlskoga Hotell. Ordförande vid stämman var advokat Lars-Erik Saltin och 16 aktieägare var närvarande. Försla-gen till beslut på stämman presenterades och senare under stämman gav också VD Kent Söder-quist en presentation av nuläget i Hydropulsor. Ekonomichef Hans Sigge gick igenom årsredo-visningen, och styrelsens ordförande Åke Hörnell svarade på frågor från aktieägare. Revisorn, Anders Andersson från KPMG, föredrog revisionsberättelsen. Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Dessa återfinns i Hydropulsors årsredovisning för 2005. Stämman beslöt vidare att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet samt att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2005. Till ordinarie ledamöter i Hydropulsor AB (publ) omvaldes Åke Hörnell, Lars Troive, Bengt Wahlqvist och Christer Åslund samt nyvaldes Kenneth Palmman och Jan Nordin. Vid konstituerande styrelsesammanträde efter stämman valdes Åke Hörnell till styrelsens ordförande. Kort om de nya styrelseledamöterna: Kenneth Palmman. Född 1962. BA, Business Mangement. VD Hydropulsor, Inc. Tidigare bl a vVD och ekonomichef Hornell, Inc. Jan Nordin. Född 1957. Fil kand. Företagsutvecklingskonsult. Tidigare Business Controller Hörnell International, VD Plastprodukter, ekonomichef Spendrups Bryggeri. Stämman beslutade vidare att ändra bolagsordningen för att nå överensstämmelse med den nya aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigades att, med eller utan företräde för aktieägare, genomföra emissioner av aktier, konvertibelt skuldebrev eller teckningsoptioner, med kontant betalning eller genom kvittning av fordran eller medelst apport. Karlskoga den 3 maj 2006 För ytterligare information kontakta: Kent Söderquist, Hydropulsor AB, tel 0586-649 50 Hydropulsor AB utvecklar maskiner och maskinsystem som genererar ett snabbt repeterbart slag med hög energikoncentration. Tekniken är starkt anknuten till den adiabatiska teknologin som är en del av framtida produktionsmetoder.

Ämnen

  • Ekonomi, finans