Pressmeddelande -

KVARTALSRAPPORT JANUARI – MARS 2006

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=42951 HYDROPULSOR: KVARTALSRAPPORT JANUARI – MARS 2006 Kvartalsrapport januari - mars 2006 · Omsättningen för koncernen under perioden uppgick till 1,0 MSEK (2,4) · Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,8 MSEK (-3,6) · Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01) Viktiga händelser under perioden · Hydropulsor blir exklusiv agent för delar av Resultpress AB:s maskinprogram i USA och Europa · Müller Weingarten blir exklusiv agent för Hydropulsors kapmaskiner till smidesapplikationer · Stort antal provkapningar för potentiella kunder har genomförts · Demomaskin tagen i drift i Kina · Maskinen HYP 35-18 till Metec Powder Metal AB har tagits i drift · Kenneth Palmman ny VD för Hydropulsor Inc. · Hans Sigge ny ekonomichef · Organisationen i såväl Sverige som USA har förstärkts ytterligare · Hydropulsor ökar sitt ägande i Adiapress till 48 procent Viktiga händelser efter perioden · Hydropulsor ställde ut tillsammans med Müller Weingarten på Forge Fair i Cincinnati, USA · Order på Resultpress till Atlas Copco Secoroc · Stora kapmaskin, såld via Müller Weingarten, levererad och installerad · Hydropulsor ställde ut på Wire 2006 i Düsseldorf · Området gällande Resultpress utökas att även gälla Asien · Marknadsföringsinsatser i Kina och Stilla Havsregionen förstärks genom att Hydropulsor får en egen marknadsansvarig i området Verksamhet Förutom de händelser som nämnts i punktform här ovan så har arbetet med att förfina bolagets maskinkonstruktioner samt att utveckla och konstruera klart bolagets standardmaskinprogram fortsatt i samma takt som tidigare. Diskussioner med potentiella kunder blir allt mer konkreta och ledningens bedömning är därmed att verksamheten fortsätter att utvecklas i rätt riktning och det finns all anledning att se positivt på framtiden. Pulverkompaktering Hydropulsor tecknade i början av 2006 ett avtal med Resultpress AB vilket innebar att Hydropulsor blev exklusiv agent för delar av Resultpress produktprogram i Europa och USA. Framförallt gäller det de pressar som är avsedda för pressning av hårdmetaller, vilket inte konkurrerar med Hydropulsors befintliga produkter. Hydropulsor breddar därmed sitt sortiment och kan ge Result en starkare position internationellt, men bolaget kan även se framtida gemensamma fördelar på tekniksidan. Efter att detta avtal tecknats så har en order med Atlas Copco Secoroc tecknats för en pulverpress typ EHP-18. Marknadsområdet avseende Resultpress är utökat att även omfatta Asien. Under perioden installerades den första maskinen, en HYP 35-18, av hittills två beställda maskiner hos Metec Powder Metal AB. I Kina är nu den första demomaskinen, en HYP 35-7, installerad och tagen i drift. Under perioden beslutade även en grupp företag inom MPIF (Metal Powder Industrial Federation) att man skall genomföra ett antal tester för utvärdering av ny teknologi. I dessa tester kommer Hydropulsors pulverkompakteringsmaskin typ HYP 35-40 spela en central roll. HVC-tekniken kommer att jämföras med konventionell kall- och varmkompaktering. MPIF är den amerikanska organisationen för företag inom metallpulverindustrin. Det pågår ett intensivt arbete i nära samarbete med befintliga kunder, där syftet dels är att försäkra oss om att deras maskiner är driftsäkra när de nu ökar sin kapacitetsutnyttjandegrad, samt att återföra dessa kunders erfarenheter vid tillverkning av nya maskiner. Kapning Hydropulsor tecknade i början av året ett sälj- & marknadsföringsavtal med Müller Weingarten AG från Tyskland. Avtalet innebär att Müller Weingarten kommer att sälja och marknadsföra Hydropulsors kapmaskiner till nya och befintliga smideslinjer. Avtalet gäller globalt. Müller Weingarten har ca 2 400 anställda och en omsättning om cirka 4 Mdr SEK. För mer information, besök www.mwag.com. Den 4-6 april ställde Hydropulsor och Müller Weingarten ut tillsammans på Forge Fair, USA:s största konferens och mässa för smidesbranschen. Hydropulsor knöt här en hel del viktiga kontakter och intresset för Hydropulsors kapmaskiner var mycket stort. Ett stort antal föredrag hölls under konferensen varav ett av de mest välbesökta var Axel Wittigs, chef för Müller Weingartens smidesdivision, föredrag om deras höghastighetssmideslinje inkluderande Hydropulsors kapmaskin. Under perioden har maskinen som såldes till Müller Weingarten varit uppställd i Karlskoga för genomförande av ett antal tester. Under de första veckorna av april levererades maskinen till slutkunden i Europa och är nu installerad men än så länge inte tagen i drift. I juli skall maskinen vara i full drift. Många potentiella kunder har under perioden genomfört provkapningar i Hydropulsors maskiner och i skrivande stund förs långt gående diskussioner med några av dessa. Den 24-28 april genomfördes även en stor mässa för tråd, Wire 2006 i Düsseldorf, där Hydropulsor ställde ut sina kapmaskiner för mindre dimensioner. Deltagandet har hittills medfört ett tiotal offertförfrågningar samt ett hundratal kundkontakter fördelade på de tre Hydropulsorbolagen (Sverige, Kina och USA). Stansmaskiner Då en av Adiapress tidigare huvudägare, Dimeco, av strategiska skäl ville avyttra sitt ägande i Adiapress samt att alltmer talar för att Adiapress verkligen skall lyckas med sina stansmaskiner, valde Hydropulsor att öka sitt ägande i Adiapress från 24 till 48 procent. Affären slutfördes den 31 januari 2006. Adiapress har under perioden fortsatt sina tester av verktygs livslängd tillsammans med Cetim och tre kundföretag. Organisation Den 1 mars tillträdde Hans Sigge som ekonomichef. Hans kommer närmast från en tjänst som administrativ chef på Guldsmedshytte Bruks AB. Den 1 mars förstärkes även Hydropulsor Inc. i USA genom att Darryl Crum anställdes som försäljningsingenjör. Darryl har mångårig erfarenhet från branschen och har även jobbat aktivt med adiabatisk kapning. Ett anställningsavtal har tecknats med Lars Norell som går in i rollen som Sälj- och Marknadschef. Denna befattning har varit vakant sedan Kent Söderquist tillträdde som VD i oktober 2005. Lars tillträder tjänsten den 2 maj. Lars kommer närmast från en tjänst som Contract Manager på BAE Systems. Vidare har organisationen inom perioden förstärkt inköp och montering/service funktionerna. Framtidsutsikter Som tidigare nämnts är ledningens uppfattning att mycket talar för att försäljningen tar fart inom en snar framtid. För att utveckla denna uppfattning anges följande faktum: - Kapmaskiner till smideslinjer är ett område där möjligheterna bedöms mycket goda och marknadspotentialen är betydande. Med Müller Weingarten som "draglok" bedöms möjligheterna att lyckas som mycket goda. - Beträffande små kapmaskiner har bolaget en utmärkt referens som återkommit för att köpa sin andra maskin och nu tillverkar i båda. Vidare finns inom kort tre demomaskiner, en på varje stor marknad (Europa, USA och Kina). - Samarbetet med SMS-Meer kommer att ge bolaget det som pulvermarknaden hittills saknat; möjligheten att tillverka mer komplexa komponenter. - Pulvermarknaden har länge önskat se bolagets kunder producera, vilket kommer att vara en realitet inom en mycket snar framtid. Ekonomisk information Omsättning, resultat och avskrivningar Rapporten omfattar Hydropulsorkoncernen, vilken inkluderar moderbolaget Hydropulsor AB, Hydropulsor-EPM Ltd i Kina samt Hydropulsor Inc. i USA. Nettoomsättningen uppgick under perioden januari-mars till 1 024 KSEK (2 446). Resultat efter finansiella poster under perioden januari-mars uppgick till -3 795 KSEK (- 3 518). Avskrivningar har under perioden belastat resultatet med 210 KSEK (1 226). Investeringar Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 1,1 MSEK (0,3) Likviditet och kommentarer till den finansiella utvecklingen Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars 2006 till 290 KSEK (34). Bolagets totala kreditlimit hos bank uppgår till 9,1 MSEK varav 9,0 MSEK har utnyttjats per den 31 mars 2006. Bolaget hade vid periodens utgång ej fakturerade fordringar, avseende levererade maskiner 9,2 Mkr och avseende beställda 1,1 Mkr. I posten kortfristiga skulder ingår checkräkningskredit samt lån från ägare med 12,6 Mkr. Ledningens bedömning är att bolaget uppnår ett positivt kassaflöde under året. Redovisningsprinciper Kvartalsrapporten för koncernen är upprättad enligt IAS 34, Delårsrapportering, och omfattas dessutom av IFRS, "International Financial Reporting Standards". (För tabell se bifogad fil) Karlskoga den 3 maj 2006 Hydropulsor AB (publ) Styrelsen Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD Kent Söderqvist eller ekonomichef Hans Sigge, Tel 0586-649 50. Hydropulsor avser att under 2006 publicera följande ekonomiska information · Kvartalsrapport avseende första kvartalet 2006 - 3 maj · Delårsrapport avseende första halvåret 2006 - 24 augusti · Kvartalsrapport avseende tredje kvartalet - 26 oktober Hydropulsor utvecklar maskiner och maskinsystem som genererar ett snabbt repeterbart slag med hög energikoncentration. Tekniken baseras på adiabatisk teknologi och utgör en av framtida produktionsmetoder. Bolaget konstruerar, slutmonterar och säljer maskiner och maskinsystem med fokus på främst kompaktering av metallpulver för komponenter med mycket höga densi-tetskrav samt kapning med grad- och sprickfria snitt. Kunderna finns främst bland komponenttillverkare för fordon och hushållsmaskiner. Hydropulsors maskiner och maskinsystem har stora fördelar vid tillverkning av långa serier då maskinerna har hög produktionstakt och låg grad av materialspill. Bolagets produkter används främst inom metallvaruindustrin. Hydropulsors aktier handlas via NGMs aktielista Nordic OTC. HYDROPULSOR AB (publ) 691 80 KARLSKOGA SWEDEN PHONE: +46-586-64950 FAX: +46-586-64965 E-MAIL: INFO@HYDROPULSOR.COM ORG.NR. 556473-7608 HTTP://WWW.HYDROPULSOR.COM Hydropulsor AB utvecklar maskiner och maskinsystem som genererar ett snabbt repeterbart slag med hög energikoncentration. Tekniken är starkt anknuten till den adiabatiska teknologin som är en del av framtida produktionsmetoder.

Ämnen

  • Ekonomi, finans