Foto: Angelica Hvass
Foto: Angelica Hvass

Pressmeddelande -

Ny undersökning – Fler unga vuxna i Stockholmsregionen bor ofrivilligt kvar hemma

Hyresgästföreningens undersökning om unga vuxnas bostadssituation i Stockholmsregionen, visar att cirka 67 000 unga vuxna är ofrivilligt hemmaboende. Det är det högsta antalet som någonsin uppmätts i Hyresgästföreningens undersökningar.

Bristen på hyresrätter med rimliga hyror gör det svårt för unga vuxna i Stockholmsregionen att flytta hemifrån. Enligt Hyresgästföreningens undersökning; Unga vuxnas boende i Stockholmsregionen 2019, bor cirka 78 000 unga mellan 20–27 år kvar hemma. Hela 67 000 av de som bor hemma skulle vilja flytta. 2017 var denna siffra 60 000.

Undersökningen visar vidare att ungefär hälften av Stockholmsregionens unga vuxna vill flytta inom det närmsta året, samtidigt som den också visar att mer än var tredje ung vuxen (42 procent) oroar sig för att inte hitta något boende i framtiden.

Av de som flyttat hemifrån hyr 53 procent sitt boende, vilket är en minskning, 2017 var andelen 62 procent. Konsekvenserna av att många unga vuxna inte kan flytta hemifrån är flera, exempelvis så tvekar var tredje ung vuxen inför att bilda familj p g a läget på bostadsmarknaden. Samtidigt påverkas arbetsmarknaden av att unga inte kan ta jobbet som de har fått eller utbildningen som de kom in på.

– Bostadsbristen drabbar unga vuxna hårt, det blir svårare och svårare att bli självständig. Du måste tacka nej till utbildningen du kom in på eller jobbet som du hade fått. Bostadsbristen, framförallt bristen på hyresrätter med rimliga hyror som unga kan efterfråga måste lösas, annars kommer den negativa trenden att fortsätta, säger Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm.

Hyresgästföreningen region Stockholm menar att det måste till ett ökat bostadsbyggande, där hyresrätten prioriteras. Det måste byggas även i lågkonjunktur där staten och kommunerna betydlig tydligare än idag går in och tar sitt ansvar. Detta kan bland annat göras genom att kommunerna tillgängliggör mer mark och är aktiva i markanvisningarna. Det som byggs ska ha rimliga framtida boendekostnader, detta görs genom att kommunerna ställer tydliga krav på byggaktörerna. Framförallt så bör kommunerna ha och använda sina allmännyttiga bostadsbolag på ett hållbart sätt, för att bidra till alla människors rätt till ett tryggt och hållbart hem.


För mer information, kontakta:

Simon Safari, ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070 - 301 61 50


Fakta om rapporten

Hyresgästföreningen har undersökt hur unga vuxna bor vartannat år sedan 1997, detta är tolfte gången undersökningen genomförs.

Undersökningen har genomförts av Enkätfabriken på uppdrag av Hyresgästföreningen under 2019. Undersökningen har i år genomförts via en webbpanel. Urvalet är uppdelat på fyra grupper; Malmö/Lund, Göteborg, Stockholm och övriga riket. Enkätmaterialet har kompletterats med öppen statistik från SCB och Boverket.

Urvalet består av unga vuxna mellan 20 till 27 år som är anslutna till en webbpanel. Panelen är en mixad panel som rekryterats med olika metoder. Målsättningen med urvalet var att för målgruppen få en så representativ sammansättning som möjligt. För att säkerställa att respondenterna motsvarar populationen av unga vuxna i Sverige har kvoter därför skapats för kön, ålder, geografi och sysselsättning. I varje kvot har samma andel som befolkningen består av samlats in. Dessutom har resultatet i efterhand viktats för att få en fördelning som stämmer med befolkningen.

Av de som svarade bor cirka 900 i Stockholmsregionen.

För mer information, se bifogad undersökning.

Ämnen

  • Boendefrågor

Taggar

  • bostadsfrågor
  • bostäder
  • hyresgästföreningen
  • stockholms län

Regioner

  • Stockholm

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Presskontakt

Mikael Karlsson

Presskontakt Pressansvarig 072-229 79 60

Elisabeth Hammarberg

Presskontakt Chef för kommunikation, region Stockholm 072-4521354

Relaterat material