Pressmeddelande -

IBS säljer ett av sina dotterbolag i England för 680 mkr

IBS AB har ingått ett avtal om att sälja ett av sina engelska dotterbolag, IBS Public Services Ltd, för notering på Londonbörsen. Köpeskillingen uppgår till ca 680 mkr (GBP 52 m) kontant och reavinsten beräknas bli ca 570 mkr. Affären är ett led i IBS strategiska utveckling mot ökad renodling och specialisering. Genom det frigjorda kapitalet förstärks IBS balansräkning och den påbörjade specialiseringen på utvalda områden inom handel och varuförsörjning, s.k. supply chain management kommer att accelereras. IBS Public Services, som förvärvades 1991, erbjuder programvarulösningar riktade tilll kommuner och fastighetsbolag i England. Bolaget omsatte ca 220 mkr under 2004, motsvarande ca 9% av IBS-koncernens totala omsättning. Företaget har få synergier med IBS-koncernens internationella verksamhet inom supply chain management. IBS Public Services kommer att noteras under namnet IBS OPENSystems plc. Numis Securities Ltd garanterar hela emissionsbeloppet och betalningen görs kontant per den 23 mars. Transaktionen är villkorad att IBS OPENSystems godkänns för listning och handel den 23 mars. IBS erhåller i samband med detta också teckningsoptioner motsvarande 3% av de emitterade aktierna i IBS OPENSystems plc. Strata Technology Partners har varit IBS finansiella rådgivare. IBS kommer efter försäljningen fortsätta satsningen på den engelska marknaden för supply chain inriktade affärssystem genom att utveckla och expandera IBS andra dotterbolag i England, IBS UK Ltd. IBS ska fortsätta att växa internationellt genom förvärv IBS har en tillväxtstrategi som innebär att den organiska tillväxten ska kompletteras med förvärv av företag som tillför ytterligare kundbas och specialistkompetens inom områden där IBS är eller kan bli ledande internationellt. "Försäljningen av bolaget frigör kapital för att kunna öka takten i IBS specialiseringsstrategi. I den strukturomvandling som nu sker i affärssystemsbranschen finns det många intressanta affärsmöjligheter för IBS. Vi planerar att kunna genomföra fler lönsamma förvärv framöver," säger Magnus Wastenson, VD och koncernchef för IBS. "Vårt förvärv av TMS i Australien den 1 mars 2005 är ett exempel på en affär som visar på de intressanta förvärvsmöjligheter som finns. Genom förvärvet stärkte vi vår ställning internationellt inom området programvarulösningar riktade till distributörer inom bokförlag. Samtidigt ökade vi våra marknadsandelar på den expansiva australiensiska marknaden. Vi räknar med att kunna köpa ytterligare supply chain inriktade bolag med god lönsamhet och en stark ställning inom branscher som passar in i IBS-koncernen. Vi avser även att öka våra marknadskanaler genom förvärv i länder där vi vill öka våra marknadsandelar," tillägger Magnus Wastenson. IBS strategiska inriktning IBS vänder sig till medelstora och stora företag och dotterbolag i större koncerner. Strategin bygger på på följande hörnstenar: ·Fokus på marknadsområden där IBS kan upprätthålla en ledande ställning, leverera högt värde till kunderna och därmed uppnå god lönsamhet ·Satsning på branschspecifika programvaror och tjänster för kunder inom utvalda branscher, bl.a läkemedel, elektronik, industrikomponenter, papper och förpackningar, förlagsdistribution, livsmedel och konsumentkapitalvaror ·Stärkt marknadsposition genom förvärv av bolag med kompletterande kundbas och kompetens ·Global marknadsnärvaro för att betjäna internationella koncerner ·Att erbjuda helhetslösningar baserade på programvaror, effektiva konsulttjänster, servrar och nätverkstjänster samt finansiering ·Kostnadseffektivitet i produktutveckling, marknadsföring och försäljning, implementation och kundservice för att kunna erbjuda integrerade lösningar till ett konkurrenskraftigt pris Oförändrad prognos för 2005 Omsättnings- och resultatbortfallet från IBS Public Services kommer delvis att kompenseras av förvärvet av TMS samt genom förväntade resultatförbättringar i den svenska verksamheten. Detta innebär att den tidigare lämnade prognosen för helåret 2005 om ett fortsatt förbättrat resultat efter finansiella poster jämfört med helåret 2004 kvarstår. Långsiktiga finansiella mål för IBS IBS övergripande mål är att skapa mervärde för kunder och aktieägare. Målet är att nå en rörelsemarginal på 8 -10 procent. För mer information, kontakta: Magnus Wastenson, VD och koncernchef IBS AB Telefon: +46 (0)8 6272515 Mobil: +46 70 6272515 magnus.wastenson@ibs.net Per-Arne Sendrén, Finansdirektör, IBS AB Tel. +46 (0)8 627 2360 Mobil: +46 (0)70 627 2360 per-arne.sendren@ibs.net John Womack, Informationschef, IBS AB Phone: +46 (0)8 6272499 Mobile: +46 (0)70 6782499 john.womack@ibs.net IBS är en ledande leverantör av affärssystem för varuförsörjning, ekonomistyrning och hantering av kundrelationer, riktade främst till distributörer och tillverkande företag. IBS huvudsakliga fokus är på stora och medelstora grossister samt säljande och tillverkande företag inom internationella koncerner, inom bl.a. läkemedel, elektronik, papper och förpackningar, industrikomponenter, förlagsdistribution, livsmedel och konsumentkapitalvaror. IBS har ca. 5 000 kunder i 40 länder. För mer information, besök gärna www.ibs.net

Ämnen

  • Företagande