Pressmeddelande -

Kommuniké från IBS AB:s Årsstämma den 9 maj 2006

Vid IBS årsstämma den 9 maj meddelade VD Erik Heilborn att företaget kommer att accelerera implementeringen av företagets strategi att etablera en internationellt ledande ställning inom utvalda branscher där IBS långsiktigt kan konkurrera framgångsrikt med god lönsamhet. "Det finns en betydande potential att utveckla IBS ytterligare genom ökad internationalisering och specialisering på branschlösningar för handel och varuförsörjning. Nyckeln till framgång de närmaste åren är bl.a.att vi ökar programvaruintäkterna vilket det finns goda förutsättningar för i och med att vi nu inlett försäljningen av det nya affärssystemet IBS Enterprise 6. Vår målmarknad ökar väsentligt i och med att vi lanserar en multiplatformsversion i slutet av året", säger Erik Heilborn, VD och koncernchef för IBS. Årsstämman beslöt om en engångsutdelning för verksamhetsåret 2005 om 2.00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning beslutades fredagen den 12 maj 2006. Utdelningen beräknas komma att utbetalas via VPC onsdagen den 17 maj 2006. Vidare fattade stämman beslut att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under perioden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av egna aktier. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. Ordinarie ledamöterna Elisabet Annell, Johan Björklund, Kai Hammerich, Sigrun Hjelmquist, Lars Kylberg, Stig Nordfelt och Lars Nyberg omvaldes. Staffan Ahlberg, en av IBS grundare, undanbad sig omval och lämnar därmed IBS styrelse. Lars Nyberg omvaldes till styrelseordförande. Till ersättningsutskottet valdes Kai Hammerich, Sigrun Hjelmquist och Lars Nyberg. Till revisionsutskottet valdes Elisabet Annell, Lars Kylberg och Stig Nordfelt. Stämman beslutade vidare om en höjning av styrelsearvodena, med 600 000 kronor till styrelseordföranden och med 200 000 kronor till övriga ledamöter samt oförändrat tilläggsarvode om maximalt 300 000 kronor att fördelas för ledamöter i kommittéer. Totalt uppgår arvodena till 2 100 000 kronor. Vidare beslutade stämman om ändring av bolagsordningen, bl.a. gällande förbehåll om rätt till omvandling av A-aktie till B-aktie vid begäran från ägaren. Fullständigt beslutsprotokoll kommer att finns tillgängligt på www.ibs.se under fliken Investor Relations. IBS kommer under 2006 att successivt införa Svensk Kod för Bolagsstyrning. För mer information kontakta: John Womack, Informationsdirektör, IBS AB Tel: +46 (0)8 627 24 99 Mobil: +46 (0)70 678 24 99 john.womack@ibs.net IBS AB, (XSSE: IBS B) är en ledande leverantör av affärssystem för hantering av varuförsörjning, efterfrågestyrd tillverkning, kundrelationer och ekonomistyrning. IBS huvudsakliga fokus är på medelstora och stora distribuerande företag samt säljande och tillverkande företag inom internationella koncerner. IBS erbjuder branschlösningar för bl.a. läkemedelsdistribution, fordonsindustri, elektronik, papper, bokdistribution samt för ett antal andra nischer på lokal nivå.

Ämnen

  • Ekonomi, finans