Skip to main content

Taggar

Bokslutskommuniké 1 Januari - 31 December 2017
Information angående lock up-åtagande

Information angående lock up-åtagande

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2017 14:15 CET

I samband med Idogens företrädesemission i juni 2017 ingicks ett lock up-åtagande med ett antal ägare samt styrelse och ledning. I samband med genomgång av aktieägandet har bolaget funnit att Tipajumanica AB av misstag har överskridit gränsen för försäljning i enlighet med lock up-avtalet.

Idogen har beviljats ett patent i USA för sin immunterapiteknologi

Idogen har beviljats ett patent i USA för sin immunterapiteknologi

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 08:39 CET

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att det amerikanska patentverket (USPTO) har beviljat ett patent som täcker bolagets teknologi för tolerogen immunterapi. Det nya USA-patentet ger Idogens immunterapiteknologi ett brett skydd på en strategiskt mycket viktig marknad och stärker bolagets patentportfölj markant.

Idogens produktionslokaler färdigställda enligt plan

Idogens produktionslokaler färdigställda enligt plan

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 09:05 CET

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att anpassningen av bolagets produktionslokaler är klar och att lokalerna nu uppfyller kraven för renrum. Bolaget följer tidsplanen och har startat arbetet med kvalitetssäkring för att få tillverkningstillstånd för cellterapiprodukter till kliniska studier.

Valberedning utsedd i Idogen AB

Valberedning utsedd i Idogen AB

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 08:35 CET

Vid Idogens årsstämma den 17 maj 2017 beslutades att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 september 2017. I enlighet med årsstämmans beslut om riktlinjer för valberedning har styrelsens ordförande Agneta Edberg tagit fram namn från de tre största ägarna.

Delårsrapport Januari-September 2017

Delårsrapport Januari-September 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 08:28 CEST

Delårsrapport Januari – Juni 2017

Delårsrapport Januari – Juni 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 08:37 CEST

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2017 16:50 CEST

Idogen AB (”Idogen”) meddelar att bolagets största aktieägare, HCN Group AB, i samband med den genomförda företrädesemissionen har tecknat nya aktier i Idogen för motsvarande 6,3 MSEK, och därmed ökat sitt aktieinnehav i Idogen till 10,84 procent av rösterna och aktiekapitalet.

Sista dag för handel med BTU den 24 juli 2017

Sista dag för handel med BTU den 24 juli 2017

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2017 16:34 CEST

Företrädesemissionen som genomfördes under juni 2017 är nu registrerad hos Bolagsverket.

Idogen med i stor Vinnova-satsning för att göra Sverige ledande inom biologiska läkemedel

Idogen med i stor Vinnova-satsning för att göra Sverige ledande inom biologiska läkemedel

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 08:32 CEST

Idogen AB är partner i ett Vinnovaprojekt som sammanlagt beviljats anslag på 48 miljoner kronor för att driva cell- och genterapiprojektet CAMP – Centre for Advanced Medical Products. Idogen kommer att samverka med bland andra AstraZeneca, GE Healthcare, Pfizer, universitet och flertalet sjukvårdsregioner för att skapa ett internationellt erkänt centrum för avancerade medicinska produkter.

Emissionen genomförd ‒ Idogen tillförs 42,5 MSEK

Emissionen genomförd ‒ Idogen tillförs 42,5 MSEK

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 09:04 CEST

Den 12 juni 2017 avslutades teckningstiden i Idogen ABs (”Idogen” eller ”Bolaget”) emission av units. Emissionen tecknades till 80 % och tillför Idogen netto 51,3 MSEK och cirka 42,5 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Målet med finansieringen inklusive teckningsoptioner samt forskningsbidrag på drygt 27 MSEK från EU är att kunna presentera data från två kliniska fas I/II-studier.

Idag inleds teckningstiden i företrädesemissionen

Idag inleds teckningstiden i företrädesemissionen

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 08:33 CEST

Idag, den 24 maj 2017, inleds teckningstiden i Idogen AB:s (”Idogen” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna. Teckningstiden löper fram till och med den 12 juni 2017.

Idogen offentliggör prospekt

Idogen offentliggör prospekt

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 10:15 CEST

Idogen publicerar härmed prospekt med anledning av Bolagets förestående företrädesemission. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets (www.idogen.com), emissionsinstitutets (www.aqurat.se), Redeye AB:s (www.redeye.se) samt på AktieTorgets hemsidor (www.aktietorget.se). Såväl befintliga som nya aktieägare inbjuds att teckna.

Idogen har beviljats anslag på 2,9 miljoner Euro från Horizon 2020

Idogen har beviljats anslag på 2,9 miljoner Euro från Horizon 2020

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 14:02 CEST

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att bolaget i stark konkurrens beviljats ett anslag om 2,9 miljoner Euro från Horizon 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation, för utveckling av bolagets tolerogena vaccin för behandling av svårt blödarsjuka patienter med hämmande antikroppar mot faktor VIII.

Tolerogent vaccin vid njurtransplantation nästa terapiområde för Idogen

Tolerogent vaccin vid njurtransplantation nästa terapiområde för Idogen

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2017 08:11 CEST

Idogen AB meddelar idag att bolaget beslutat att organtransplantation blir nästa terapiområde. Bolaget har antagit en offensiv utvecklingsstrategi där tolerogent vaccin i samband med njurtransplantation kommer att utvecklas parallellt med det första tolerogena vaccinet för behandling av hämmande antikroppar mot faktor VIII vid blödarsjuka (hemofili A).

Nomineringsförslag stärker Idogens styrelse inom cellterapi och läkemedelsutveckling

Nomineringsförslag stärker Idogens styrelse inom cellterapi och läkemedelsutveckling

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2017 08:32 CEST

Inför årsstämman den 17 maj 2017 i Idogen AB (publ), har valberedningen framlagt sitt förslag till ny styrelse. Till styrelseordförande föreslås omval av Agneta Edberg och även omval av styrelseledamöterna Leif G. Salford och Ulf Blom. Styrelseledamöterna Cecilia Hollerup och Mikael Ørum har avböjt omval och som nya styrelseledamöter föreslås Christina Herder och Karin Hoogendoorn.

Delårsrapport Januari – Mars 2017

Delårsrapport Januari – Mars 2017

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 08:36 CEST

Idogen offentliggör årsredovisning för 2016
Idogen beslutar om tillverkning av tolerogent vaccin i egen regi

Idogen beslutar om tillverkning av tolerogent vaccin i egen regi

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2017 08:31 CEST

Idogen meddelar idag att bolaget har ingått avtal med Medicon Village AB om användning av anpassade renrum i syfte att producera bolagets cellterapiprodukter för kommande kliniska studier. Avtalet innebär att Idogen får kontroll över produktionen av sitt terapeutiska vaccin för de första kliniska studierna. Att produktionen sker i egen regi innebär att viktig kompetens och kunskap behålls internt.

Idogen rekryterar Chief Medical Officer

Idogen rekryterar Chief Medical Officer

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 08:32 CEST

Idogen AB (”Idogen”) meddelar att bolaget rekryterat Dr Steven Glazer till posten som Chief Medical Officer (CMO) med tillträde den 1 april 2017. Rekryteringen innebär en betydelsefull förstärkning av organisationen inför kommande kliniska studier inom inledningsvis hemofili A (blödarsjuka). Steven Glazer kommer närmast från rollen som CMO på Hansa Medical AB, noterat på Nasdaq Stockholm.