Pressmeddelande -

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 22 MAJ 2006

Aktieägarna i International Gold Exploration IGE AB (publ) höll årsstämma måndagen den 22 maj 2006 i Stockholm, Sverige. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på årsstämman. Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. Ansvarsfrihet Årsstämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Arvoden Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 700.000 kronor (f.å. 400.000 kr) att fördelas med 300.000 kronor till ordföranden och med 200.000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsen som inte är anställda i bolaget. Arvodet till revisorerna fastställdes liksom tidigare år att utgå enligt gängse arvodesprinciper för revisorer enligt godkänd räkning. Styrelse Årsstämman beslutade om omval av Ulrik Jansson, Claes Levin, Bill Sundberg samt nyval av Carl Ameln. På konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman utsågs Carl Ameln till ny ordförande i bolagets styrelse. Ny bolagsordning Årsstämman antog ny lydelse av bolagets bolagsordning i anledning av de ändringar som genomförts i nya aktiebolagslagen. Bemyndigande att fatta beslut om nyemission Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 40.000.000 aktier. Sådan nyemission kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och betalning för nyemitterade aktier kan ske förutom genom kontant betalning, genom kvittning eller med s.k. apportegendom. Anförande av verkställande direktören I sitt anförande kommenterade International Gold Exploration IGE AB:s VD, Michael Nilsson, utvecklingen under verksamhetsåret 2005 och lämnade en kortare lägesrapport, varvid följande noterades. Olserum: Projektet är inne i ett slutskede och det kan noteras att av IGE tidigare kommunicerat tonnage på 2,8 miljoner ton med en halt av REE-oxider på 8,3 kg/ton kommer att ändras då den tidigare beräkningen ej inkluderat vissa mitt- och ändsektioner där analyssvaren ännu inte hade inkommit vid kommunikationstillfället. Tonnaget och den totala mängden REE oxider förväntas öka varvid halten REE- oxid förväntas gå ned något. Det är IGE:s avsikt att inge ansökan om brytningskoncession till Bergsstaten under innevarande år och kommersialisering att påbörjas. Gladhammar: Boliden Mineral AB har tidigare borrat sex stycken borrhål där två av hålen, enligt tidigare meddelande, utvisade var sin sektion med höga guldhalter (cirka 10-11 g Au/ton). De borrningar som IGE har utfört runt dessa två borrhål har uppvisat väsentligt lägre halter, 1,8-3g Au/t. Geokemisk tolkning av borrkärnor plus ytterligare geologisk kartering skall göras i syfte att inhämta mer information om eventuell indikation på mer omfattande guldmineraliseringar. Kölen: Ytterligare geofysikalisk mätning kommer att genomföras under sommaren för att definiera järnmineraliseringens utbredning och därefter kommer eventuellt ytterligare borrning att genomföras. Kampa, Svartbergsgruvan: Området är intressant på grund av järnmineralisering med höga sulfidhalter och för närvarande sker borrning i området. I nuvarande fas skall fem-sex stycken borrhål utföras, vardera med ett djup av cirka 100 meter. Storfallsberg: Baserade på den magnetiska kartans anomalier har IGE borrat 10 stycken borrhål i området. I varje borrhål, oavsett riktning, når man en anrikningshorisont av zink vid 10-15 meter och en vid 50 meter. Den horisont som finns vid 50 meter har de högsta halterna och en mäktighet av 3-5 meter. Sammanställning av information och ytterligare borrning kommer att genomföras. Lindbastmora: De borrningar som pågår vid Lindbastmora har påvisat en smal men rik mineralisering med Cu, Zn och Pb. IGE har borrat fem av sex planerade hål. Mineraliseringar har hittats i fyra av dessa hål. Alla analyssvar har ännu ej inkommit. Ytterligare ett borrningsaggregat kommer att sättas in när de geofysiska mätningarna slutförts och tolkats. Projektet går nu från Fas 1 till Fas 2 vilket innebär att mineraliseringen skall avgränsas till ytan. Bidjovagge: Området skall genomgå sattelitbildstolkning under nästkommande månader. Alla objektområden skall karteras i sommar, främst i juli-augusti då det är renfritt. Efter kartering kommer eventuellt några borrhål att slås. Karteringen kommer att följas upp av blockletning och eventuellt av geofysikalisk malmletning och borrning om det är motiverat. Stekenjokkfältet: Stekenjokkfältet kan delas in i fyra områden, Abelvattnet-Södra Storfjället, Stekenjokk, Remdalen och Svälvatjåkko. Alla områdena har förhöjda värden av zink och koppar. Dessutom har alla områden utan Remdalen förhöjda värden av bly, silver eller guld. I Stekenjokkfyndighetens förlängning söderut har hällar identifierats som verkar vara en del av själva Stekenjokksfyndigheten, där den går i dagen. Det totala fältets yta är ca 20.000 ha. Området skall genomgå sattelitbildstolkning under nästkommande månader. Omfattande blockletning, kartering samt geokemisk och geofysikalisk malmletning kommer ske under innevarande år. Kenya: IGE håller för närvarande på att bilda en organisation bestående av fältpersonal, geologer, borrentreprenörer samt geofysiker med geofysikutrustning. Borrningar startar i juni innevarande år och kommer att ske parallellt på ett flertal områden under en period om cirka 1 år. Geofysikaliska och geokemisk malmletning kommer även att utföras på ett antal nya områden, inom IGE:s koncessioner, som identifierats genom avancerad tolkning av sattelitbilder. Angola: Bolaget har av det statliga Angolanska diamantföretaget Endiama, Angolas statliga diamantföretag, erbjudits ansvar för finansiering, prospektering och produktion avseende diamantförande kimberliter och alluviala diamantförekomster inom två licensområden om vardera 3000km2 och ett mindre om 50k m2. Avtalsförhandlingar pågår med representanter för Endiama avseende dessa tre områdena. Slutliga avtal skall godkännas av ministerkonseljen i Angola innan de kan undertecknas av parterna. IGE´s VD Michael Nilsson kommenterar till lägesrapporten: " - Vi har en spännande projektportfölj i Skandinavien med intressant potential. Jag är mycket nöjd med vår entusiastiska organisation som fungerar utmärkt och jag ser fram emot årets fältsäsong. Det är tillfredsställande att få komma igång med borrningar i Kenya. Genom prospekteringssatsningen kommer vi under innevarande år att få mycket värdefull information om områdenas potential. Vid mitt nästkommande besök kommer jag att diskutera den nya minerallagen med gruvministern och motsvarigheten till vår Bergmästare. En ny minerallag kommer, liksom i grannlandet Tanzania, troligen att locka utländska investeringar. Vår satsning på Angola beror på att landet inom några år har potential att bli en av världens ledande diamantproducenter. De projekt vi förhandlar att gå in i kan bli en dörröppnare för IGE för hela mineralsektorn i landet. Angola som nation har en mycket stark oljeekonomi med en tillväxt av BNP på 29% för tillfället. Det inrikespolitiska läget är förhållandevis stabilt, och investeringar i landet från utländska bolag växer lavinartat. Behovet av kunskap inom olika områden är dock stort, t.ex. för vattenbrunnsborrning och vattenrening. IGE har ett gott stöd av den Svenska Ambassaden i Luanda, som förväntar sig fler svenska etableringar i landet inom olika branscher." För ytterligare information, kontakta: Michael Nilsson, VD i International Gold Exploration IGE AB (publ) Telefon: +46 (0) 703-390 388 E-post: michael.nilsson@ige.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans