Pressmeddelande -

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2006

- Den 4 maj 2006 uppgick Industrivärdens substansvärde till 58.692 mkr, en ökning med 10.440 mkr motsvarande 22 procent under 2006. Den 31 mars 2006 var substansvärdet 55.570 (36.557) mkr. - Substansvärdet per aktie den 4 maj 2006 uppgick till 304 kronor, en ökning med 54 kronor per aktie sedan årsskiftet. Den 31 mars 2006 uppgick substansvärdet per aktie till 288 (189) kronor. Den senaste tioårsperioden har substansvärdets genomsnittliga ökning, inklusive återinvesterad utdelning, varit 19 procent per år. Resultatet per aktie för de första tre månaderna 2006 blev 37,90 (0,01) kronor. - Totalavkastningen under årets fyra första månader uppgick till 17 procent för A-aktien och till 20 procent för C-aktien, jämfört med 15 procent för avkastningsindex. Den senaste tioårsperioden var aktiens genomsnittliga totalavkastning årligen 6 procentenheter högre än avkastningsindex. - Under mars månad förvärvades ytterligare aktier i Höganäs varefter det totala innehavet uppgår till 10,1 procent av kapitalet och 8,1 procent av röstetalet i bolaget. VDs kommentar Vi närmar oss halvårsskiftet och tillväxttakten är fortsatt god i stora delar av världsekonomin. De globala tillväxtprognoserna har graderats upp och för närvarande talar mycket för att 2006 kan komma att bli ett bra år även om den pågående anpassningen av de tidigare rekordlåga räntorna i flera stora ekonomier kan ge avmattningseffekter på sikt. Den japanska ekonomin uppvisar efter år av stagnation åter en god utveckling. Även Europa, med främst Tyskland i täten, har haft ökad tillväxt. Industrivärdens innehavsbolag har uppvisat ett starkt första kvartal och det är glädjande att ånyo kunna konstatera att vår börsportfölj med branschledande bolag håller hög klass. Snabba omvärldsförändringar och hård konkurrens kräver dock ständiga anpassningar och förbättringar. För oss som långsiktigt aktiv ägare är detta en utmaning men också en möjlighet. SSAB med en avkastning på sysselsatt kapital om 33 procent i en stark konjunktur är ett bra exempel på en framgångsrik nischorientering. Genom ett målmedvetet arbete har bolaget etablerat en ledande position inom höghållfast tunnplåt och kylda stål. Med denna strategi har SSAB positionerat sig som ett av de mest lönsamma stålbolagen i Europa. Mot bakgrund av den goda utvecklingen för våra innehavsbolag har Industrivärdens substansvärde sedan årsskiftet till och med den 4 maj ökat med 22 procent eller med 54 kronor per aktie. Såväl A-aktien som C-aktien har haft en bättre kursutveckling än börsindex. Under mars månad förvärvade vi ytterligare aktier i Höganäs och vårt innehav motsvarar nu drygt 10 procent av kapitalet. Höganäs har ett gediget materialkunnande inom produktion av metallpulverbaserade industrikomponenter. Viktiga kunder är bland annat fordonsindustrin. Det är vår bedömning att Höganäs har goda framtidsmöjligheter inom ett intressant produktområde. En annan intressant nyinvestering är förvärvet av drygt 5 procent av aktierna i det norska mediateknikbolaget Tandberg Television. Bolaget är en globalt ledande nischaktör inom främst komprimeringsteknologi vilken krävs för att kunna skicka multimediainnehåll. Utrustning och programvara används för att digitalisera TV-innehåll vilket krävs för att kunna utnyttja den nya digital TV-tekniken. Kvartalsresultatet av vår korta handel uppgick till 67 (37) mkr att jämföra med våra oförändrade förvaltningskostnader om 20 mkr. Anders Nyrén Verkställande direktör

Ämnen

  • Ekonomi, finans