Pressmeddelande -

Kommuniké från Industrivärdens årsstämma den 8 maj 2006

Industrivärdens årsstämma hölls den 8 maj 2006 på Grand Hotel i Stockholm varvid bland annat nedanstående beslut fattades. - Stämman fastställde utdelningen till 7,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 11 maj, utbetalning från VPC beräknas ske den 16 maj. - Till styrelseledamöter omvaldes Boel Flodgren, Tom Hedelius, Finn Johnsson, Fredrik Lund-berg, Sverker Martin-Löf, Lennart Nilsson och Anders Nyrén. Nyval av Lars O Grönstedt. Arne Mårtensson har avböjt omval. Lars O Grönstedt, född 1954, är styrelseordförande i Svenska Handelsbanken. Han är styrelseledamot i Svenska Bankföreningen och Stockholms Handels-kammare. Till styrelsens ordförande omvaldes Tom Hedelius. - Årsstämman beslutade att till revisorer omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2010. - Årsstämman beslutade att ge styrelsens ordförande uppdraget att ta kontakt med de fyra röst-mässigt största ägarregistrerade aktieägarna i VPC:s utskrift av aktieboken den 31 augusti 2006, som vardera utser en representant, som inte är ledamot i bolagets styrelse, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2007. Inget arvode skall utgå. Om aktieägare som är representerad i valberedningen inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna skall, om majoriteten i valberedningen så påfordrar, aktieäga-rens representant utträda ur valberedningen, och den aktieägare som tillkommit bland de fyra röstmässigt största aktieägarna i stället ha rätt att utse en representant. Om representant för aktieägare lämnar sitt uppdrag hos aktieägaren, har aktieägaren rätt att utse ny representant i valberedningen. Ändring i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras. Beslut vid konstituerande styrelsemöte. - Vid konstituerande styrelsemöte utsågs Sverker Martin-Löf till vice ordförande. VD Anders Nyréns anförande vid bolagsstämman finns tillgängligt på hemsidan www.industrivarden.se/Bolagsstyrning/Bolagsstämma, den 9 maj 2006. AB Industrivärden (publ) Box 5403, 114 84 Stockholm Telefon 08-666 64 00, Telefax 08-661 46 28 Internet: www.industrivarden.se E-mail: info@industrivarden.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans