Kemikalieskatten motverkar hållbar konsumtion av IT

Nyheter   •   Mar 21, 2019 09:03 CET

I ett remissvar till Finansdepartementet framför Inrego kritik mot den höjning av kemikalieskatten som regeringen föreslår. Inrego har kritiserat kemikalieskatten sedan den kom upp på den politiska dagordningen och kan konstatera att skatten går emot den cirkulära ekonomi som regeringen säger sig vilja eftersträva och FN:s mål för hållbar konsumtion och produktion. Dessutom innebär skatten att produkter redan nu dubbelbeskattas under sin livscykel. En höjning skulle förstärka dessa negativa effekter ytterligare.

Om regeringen menar allvar med sin klimatpolitik borde den undanta begagnade IT- och elektronikprodukter från kemikalieskatt. Läs Inregos remissvar nedan. 

Remissvar från Inrego angående höjd kemikalieskatt (diarienr. Fi2019 / 00431 / S2).

Inrego arbetar med återanvändning av IT-produkter och försäljning av IT-produkter i andra hand och kan konstatera att en höjning av skatten ytterligare kommer att hämma andrahandsmarknaden för begagnad elektronik och försvåra för återanvändningsindustrin i Sverige att utvecklas och överleva.

Vi vänder oss både mot skatten som sådan samt en höjning av skattenivån med följande argument:

 • Finansdepartementet har i tidigare korrespondens upplyst oss om att ”begagnade varor normalt inte beskattas” samt ”för begagnade varor som tidigare har beskattats inträder således inte heller någon skattskyldighet om de säljs igen”. Det stämmer inte alls med verkligheten eller hur Skatteverket anser att vi och våra branschkollegor ska tolka reglerna.
 • Inrego köper IT-produkter som organisationer inte längre behöver eller fasar ut av andra skäl. Det vi köper från ”vanliga” organisationer som inte är registrerade lagerhållare, kan sedan säljas vidare utan att beläggas med skatt. Men: en mycket stor del av produkterna vi köper kommer via IT-återförsäljare. Denna grupp hanterar merparten av utrustningen på andrahandsmarknaden. När en återförsäljare säljer nya datorer till ett företag är det vanligt att de också får ta hand om de produkter som byts ut. IT-återförsäljare som säljer produkter i Sverige är i regel alltid registrerade lagerhållare och när Inrego, som också är registrerad lagerhållare, köper begagnade IT-produkter från en återförsäljare så måste vi betala kemikalieskatt när produkterna vidaresäljs i Sverige. Låt säga att vi skulle köpa produkterna som ej registrerad lagerhållare – då får istället återförsäljaren betala skatt men likväl blir begagnade produkter skattskyldiga och utfallet med andra ord detsamma.

  Men kan skatten undvikas om återförsäljarna också registrerar ett bolag som inte är registrerad lagerhållare? Möjligen. Men man måste förstå att begagnade produkter är en marginell del av IT-återförsäljarnas verksamhet och hittills har ingen återförsäljare varit intresserad av att lägga tid och resurser på att etablera särskilda företag för det ändamålet.

  Under vårt senaste räkenskapsår inbetalade vi cirka 3,3 miljoner kronor i kemikalieskatt – det är nästan lika mycket som vi betalade i bolagsskatt (3,6 miljoner kronor) samma år och är medel vi hade behövt för att kunna utveckla verksamheten.

 • I praktiken innebär kemikalieskatten dessutom att en produkt kan beläggas med skatt flera gånger under sin livscykel, dvs varje gång den säljs i Sverige. På andrahandsmarknaden kan inte dubbelbeskattning undvikas. När vi köper låt säga 1 000 begagnade IT-produkter, datorer, mobiler, servrar mm, av varierande ålder från företaget X så behöver vi samla in dokumentation om var och när dessa produkter ursprungligen köptes in och om kemikalieskatt har inbetalats. Tror någon att det är möjligt att genomföra i verkligheten? Svaret är nej. Ytterst få företag kan, vill eller får lämna ut originalfakturan för ett inköp till en extern leverantör. Skatteverket anser att bevisbördan ligger på oss och effekten blir att vi betalar in skatt för allt och även för produkter som med största sannolikhet redan har beskattats. Det spelar ingen roll om vi bedömer att produkterna i fråga har beskattats eftersom vi saknar bevis. Det enda sättet, förutom att införa ett generellt undantag för begagnade produkter i kemikalieskatten, är att införa ett nationellt prylregister på serienummernivå i likhet med fordonsregistret.
 • Skatten har lett till att de ekonomiska incitamenten för återanvändning har minskat, vilket leder till att större volymer IT-utrustning skrotas och återvinns i onödan istället för att återanvändas. Det handlar om produkter som innan skatten trädde i kraft kunde sättas ut på marknaden igen. Skatten innebär en markant högre kostnad som dessutom, enligt vårt synsätt, blir orimligt hög i proportion till värdet på begagnade IT- och elektronikprodukter. Med en höjning av skatten försämras de ekonomiska förutsättningarna för återbruk ytterligare. Förhållandet skatt och värde på begagnad IT blir ännu skevare.

  Flera produktgrupper, som t ex skärmar och skrivare (relativt tunga produkter), får på grund av skatten en nästan dubbelt så hög prislapp och blir i princip osäljbara. Och i samma slag blir det mindre intressant för företag/myndigheter att avyttra sina gamla produkter när det ekonomiska värdet sjunker och omvandlas till skatt. Resultat: färre produkter återbrukas och mer återvinns. Det saknas statistik som bevisar det, men högre priser/ökade kostnader leder i regel till minskad konsumtion.

  Kemikalieskatten leder också till att vi som aktör nu exporterar en större andel av produkterna för att på så vis slå vakt om vår affärsverksamhet. Vi skulle hellre sälja produkterna i Sverige eftersom det finns ett stort behov av begagnade datorer inom bland annat skolan, men kemikalieskattepålägget gör det i många fall direkt olönsamt att sälja på vår hemmamarknad.

 • Vi, och i stort sett alla andrahandsaktörer, har samma utmaning: att övertyga företag och privatpersoner att avyttra den utrustning som de inte längre behöver och låta den gå vidare till återanvändning (ej att förväxla med återvinning). När det gäller IT-utrustning är efterfrågan på begagnade produkter större än tillgången och så har situationen varit sedan vi startade 1995. Ändå väljer vart tredje företag och myndighet i Sverige att regelmässigt skicka sina datorer till skroten, trots att de skulle kunna få ett nytt liv och komma till användning igen. Det finns flera förklaringar härtill; vissa känner inte till att man kan återanvända, vissa tycker att återvinning framstår som en enkel lösning och andra bryr sig helt enkelt inte om sina avskrivna inventarier. Kemikalieskatten gör i vilket fall återanvändning/avyttring av gamla IT-produkter mindre intressant ur ett ekonomiskt perspektiv.
 • Kemikalieskatten går emot den cirkulära ekonomi som regeringen säger sig eftersträva och motverkar samtidigt både avfallshierarkin och FN:s mål för hållbar konsumtion och produktion. Det är vedertaget att återanvändning både sparar på jordens resurser och minskar utsläppen av växthusgaser och det gäller särskilt IT och elektronik som förbrukar mycket resurser vid tillverkningen. Miljöforskarna är eniga, vi måste återanvända mer, slita mer och slänga mindre för att nå klimatmålen.

Vi föreslår i första hand att:

 • Begagnade och återanvända varor undantas från kemikalieskatt helt och hållet - oavsett om de kommer från Sverige eller importeras - för att motverka att produkter skrotas i förtid och stödja återbruk i linje med bland annat FN:s mål för hållbar konsumtion och produktion.

Och i andra hand att:

 • Begagnade och återanvända varor undantas från kemikalieskatt om de kommer från en IT-återförsäljare till en återanvändningsaktör som sedan säljer produkterna vidare i Sverige.
 • Det införs ett tydligare regelverk för att undvika dubbelbeskattning av begagnade produkter.
 • Begagnade produkter inte omfattas av den föreslagna skattehöjningen. 

I ett remissvar till Finansdepartementet framför Inrego kritik mot den höjning av kemikalieskatten som regeringen föreslår. Inrego har kritiserat kemikalieskatten sedan den kom upp på den politiska dagordningen och kan konstatera att skatten går emot den cirkulära ekonomi som regeringen säger sig vilja eftersträva och FN:s mål för hållbar konsumtion och produktion.

Läs vidare »

8 av 10 gör tummen upp för begagnad dator

Nyheter   •   Nov 01, 2018 13:21 CET

78 % av svenskarna tycker att det är okej att få en begagnad dator på jobbet och nästan lika många, 76 %, är nöjda med en begagnad jobbmobil. Kvinnorna (80 %) är mer välvilligt inställda än männen (76 %).

4 av 10 företag skrotar mobilerna – stora värden till spillo

Nyheter   •   Sep 28, 2018 08:25 CEST

Hela 40 procent av företagen och myndigheterna i Sverige skrotar eller magasinerar personalens mobiler när de byts ut, trots att mobilerna skulle kunna återanvändas och har ett stort ekonomiskt värde. Det visar en undersökning bland 250 IT-ansvariga på företag och myndigheter som Novus gjort på uppdrag av Inrego.

Svenska folket till företagen: Tillverka med högre kvalitet!

Nyheter   •   Sep 18, 2018 08:20 CEST

Svenska folket är inte nöjda med dagens kvalitet på produkter som mobiler och andra elektronikprylar. 70,3 % av svenskarna instämmer helt i påståendet att tillverkare borde tillverka produkter med högre kvalitet så att de håller längre. Äldre tycker så i högre utsträckning än yngre.

Inrego blir återförsäljare för Fairphone i Sverige - världens första etiska smartphone

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 08:00 CEST

Genom ett partnerskap med nederländska Fairphone blir Inrego nu återförsäljare av Fairphone 2 på den svenska marknaden. Fairphone tillverkar världens första etiska mobil som är byggd för att hålla längre.

Inrego – cirkulärt exempel på Nordeas seminarium

Nyheter   •   Jul 04, 2018 12:10 CEST

Inrego medverkade under onsdagen på Nordeas seminarium ”Transformation till en hållbar framtid – hur gör företagen?” under Almedalsveckan. Seminariet modererades av Sasja Beslik, chef för hållbara finanser på Nordea och handlade om utmaningarna att ställa om näringslivet mot en cirkulär ekonomi där återanvändning och bättre utnyttjande av resurser och produkter är nyckelkomponenter.

Företagen och myndigheterna skrotade datorer för 1,1 miljard förra året

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 11:08 CEST

Vart tredje företag och myndighet skrotar eller magasinerar de datorer och IT-produkter som fasas ut, trots att merparten av produkterna skulle kunna användas igen. Det visar en undersökning bland 250 IT-ansvariga på företag och myndigheter som Novus gjort på uppdrag av Inrego. I snitt har varje företag med över 50 anställda och de större myndigheterna i Sverige skrotat 175 IT-produkter det senaste året. Totalt handlar det om nästan en miljon (929 000) datorer och andra IT-produkter med ett uppskattat värde på 1,1 miljard kronor på andrahandsmarknaden.

– Många företag talar om hur viktigt det är att hushålla med naturresurser och minska sin klimatpåverkan, men paradoxalt nog slänger man datorer och andra IT-produkter som fortfarande fungerar och kan göra nytta någon annanstans. Det måste till en beteendeförändring kring hur företag ser på och hanterar sina inventarier, säger Jonas Karlsson, VD för Inrego som är specialiserat på IT-återanvändning.

Novus-studien visar att 29 procent av företagen (+50 anställda) och myndigheterna (+250 anställda) regelmässigt skrotar IT-utrustningen när den byts ut. Ytterligare fem procent lägger utrustningen i förråd tills vidare. Över en tredjedel, 34 procent, väljer med andra ord medvetet att inte ta vara på produkterna. 23 procent av organisationerna skickar tillbaka utrustningen till sina leasingbolag och 27 procent låter den gå till återanvändning. Den senare siffran har ökat på senare år vilket är positivt.

I den privata sektorn skrotar 31 procent av företagen sina datorer (hela 38 procent bland medelstora företag och 24 procent bland de största bolagen). Motsvarande siffra för offentlig sektor är något lägre, 27 procent.

IT-utrustningen byts även ut relativt ofta, enligt undersökningen. 76 procent av organisationerna fasar ut datorerna vart tredje-fjärde år. Datorer med den åldern kan i princip alltid användas i ytterligare tre-fyra år efter mindre uppgradering och rekonditionering.

En miljon produkter kasseras

Företagen och myndigheterna fick även ange hur många datorer och IT-produkter man har skickat till återvinning/skrotning det senaste året. Snittet hamnar på 175 produkter (260 för offentlig sektor respektive 118 för privata företag). I offentlig sektor skrotas fler produkter - 19 procent av organisationerna har skickat fler än 500 produkter till skroten det senaste året.

Det här innebär att alla svenska företag med över 50 anställda och samtliga myndigheter med fler än 250 anställda (totalt cirka 7 200 organisationer under 2017) skrotade 929 000 produkter det senaste året.

– Med ett genomsnittligt andrahandsvärde på 1 400 kronor per produkt vilket är fullt realistiskt om jag tittar på våra inflöden av produkter, återanvändningsgraden och globala försäljningspriser, så handlar det om uppemot 1,1 miljard kronor som bara kastas bort. Det rör sig om en omfattande kapitalförstöring och nu räknar vi bara på de lite större företagen vilka utgör 0,6 procent av alla företag i landet. Om man skulle inkludera alla företag - och även hushållen - så handlar det om kolossala värden, säger Jonas Karlsson.

De vanligaste skälen till att skrota datorerna, menar IT-cheferna, är att de inte kan återanvändas och att man vill förhindra att information på hårddiskar kommer på villovägar.

– Svaren ringar in de vanligaste fördomarna kring begagnad IT. Med all respekt för IT-chefer, men jag tror inte att de kan bedöma vad som kan eller inte kan återanvändas. När det gäller säkerhetsperspektiven så vågar jag påstå att det är säkrare att radera informationen med certifierade programvaror under ordnade former än att kasta prylarna på tippen, säger Jonas Karlsson.

Om undersökningen

På uppdrag av Inrego har Novus under januari 2018 genomfört telefonintervjuer med 250 IT-chefer/IT-ansvariga i offentlig sektor (+250 anställda) samt privata företag (fördelat på tre grupper: 50-250 anställda, 250-500 anställda samt +500 anställda). Totalt 100 offentliga organisationer samt 150 privata företag ingår i studien. Företagen och organisationerna är slumpmässigt utvalda och representativa för populationen.

För mer information

Jonas Karlsson, VD Inrego, mobil: 070-866 02 08, epost: jonas.karlsson@inrego.se

Fredrik Nilsson, marknadschef Inrego, mobil: 073-505 74 84, epost: fredrik.nilsson@inrego.se

Inrego är marknadsledande inom återanvändning av datorer, mobiler och andra IT-produkter och hjälper organisationer över hela världen att stärka sitt hållbarhetsarbete och konsumera på ett smartare sätt.

Vi köper IT-utrustning som organisationer inte längre behöver. Vi raderar information på hårddiskar, testar, reparerar och uppgraderar produkterna och ser till att de kommer till nytta igen.

Förra året kunde vi återanvända 240 000 IT-produkter och tillsammans med våra kunder minska deras klimatavtryck med 3 200 ton koldioxid. Det motsvarar energin för att värma upp nästan 13 000 lägenheter.

Inrego grundades 1995, har 120 anställda och omsätter cirka 300 miljoner kronor. Företaget är certifierat genom kvalitet ISO-9001, miljö ISO-14001, informationssäkerhet ISO 27001 samt arbetsmiljö OHSAS 18001. Läs mer på inrego.se


Vart tredje företag och myndighet skrotar eller magasinerar de datorer och IT-produkter som fasas ut, trots att merparten av produkterna skulle kunna användas igen. Det visar en undersökning bland 250 IT-ansvariga på företag och myndigheter som Novus gjort på uppdrag av Inrego. Totalt handlar det om nästan en miljon (929 000) datorer och andra IT-produkter med ett värde på 1,1 miljard kronor.

Läs vidare »

Svenskarna handlar allt mer i second hand

Nyheter   •   Jun 07, 2018 14:19 CEST

Det pågår en förändring i synen på konsumtion i Sverige. 92,5 % av svenskarna anser att vi medborgare konsumerar för mycket – bara 5 % håller inte med om det. Hela 70 % menar att de köper färre saker rent generellt idag och 57 % köper oftare prylar i andra hand än för fem år sedan.

Återanvändning av datorer fokus för nya upphandlingskrav

Nyheter   •   Maj 17, 2018 10:43 CEST

Upphandlingsmyndigheten släppte nyligen sina nya kriterier för upphandling av datorer och skärmar för att hjälpa organisationer att göra mer hållbara IT-investeringar. Att återanvända mer, handla i andra hand och att anamma ett cirkulärt perspektiv står i centrum för kriterierna.

Ny podd om GDPR: Stor säkerhetsrisk med information på gamla datorer

Nyheter   •   Maj 16, 2018 14:32 CEST

Nu när GDPR träder i kraft aktualiseras riskerna med informationen på gamla datorer och mobiler när de byts ut. Studier visar att IT-produkter på den öppna andrahandsmarknaden är proppfulla med känslig företagsinformation och personuppgifter vilket tyder på bristande rutiner bland företag och organisationer.

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marknadschef
 • frhcedryriyvk.zunirylscgsocun@hrinxvrepwgoxy.sxgers

Om Inrego AB

Hållbar återanvändning av datorer och mobiler

Inrego är marknadsledande inom återanvändning av datorer, mobiler och andra IT-produkter och hjälper organisationer över hela världen att stärka sitt hållbarhetsarbete och konsumera på ett smartare sätt.

Vi köper IT-utrustning som organisationer inte längre behöver. Vi raderar information på hårddiskar, testar, reparerar och uppgraderar produkterna och ser till att de kommer till nytta igen.

Förra året kunde vi återanvända 240 000 IT-produkter och tillsammans med våra kunder minska deras klimatavtryck med 3 200 ton koldioxid. Det motsvarar energin för att värma upp nästan 13 000 lägenheter.

Inrego grundades 1995, har 140 anställda och omsätter cirka 340 miljoner kronor. Företaget är certifierat genom kvalitet ISO-9001, miljö ISO-14001, informationssäkerhet ISO 27001 samt arbetsmiljö OHSAS 18001. Läs mer på inrego.se

Adress