Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=42945 LATOUR: DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2006 * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 129 (58) Mkr. * Koncernens resultat efter skatt uppgick till 102 (46) Mkr, vilket motsvarar 2:33 (1:05) kronor per aktie. * Latouraktiens substansvärde uppgick den 31 mars 2006 till 290 kronor och till 298 kronor den 2 maj 2006. * Börsportföljens värde ökade med 13 % mot Stockholmsbörsens index 12 %. * Industri- och handelsföretagens försäljning uppgick till 1 286 (1 192) Mkr, en ökning med 16 % rensat från köp och försäljningar. * Industri- och handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 102 (50) Mkr, en resultatökning med 116 %, rensat från köp och försäljningar. Förbättrat resultat för samtliga affärsområden. * Industri- och handelsföretagens orderingång ökade till 1 382 Mkr, en ökning med 14 % rensat från köp och försäljningar. * Nya företagsförvärv inom affärsområdena Automotive och Verkstadsteknik. Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj, som den 31 mars 2006 hade ett marknadsvärde på ca 11 miljarder kronor. Vidare ingår helägda industri- och handelsföretag som är organiserade i åtta affärsområden. Sammanlagt svarar dessa företag för en årsomsättning på ca 5 miljarder kronor. Under första kvartalet har försäljning skett av 35 000 aktier i AB Fagerhult, vilket gav en vinst på 4 Mkr. I börsportföljen ingår enbart innehav där röstandelen överstiger 10 %. Bland onoterade aktier ingår innehav i Bravida, där Latours ägarandel är 9 %, samt i ProstaLund, där Latours ägarandel utgör 23 %. Under innevarande år har inga egna aktier återköpts. Antalet utestående aktier uppgick den 31 mars 2006 till 43 700 000. Styrelsen kommer vid ordinarie bolagsstämma den 10 maj 2006 att föreslå bolagsstämman att få fortsätta att återköpa egna aktier samt att få besluta om överlåtelse av egna aktier. Under året har förvärv skett av företag inom affärsområdena Automotive och Verkstadsteknik. De förvärvade företagen har en sammanlagd årsomsättning på ca 220 Mkr. RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING Koncernen Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 129 (58) Mkr. Efter beräknad skatt utgör resultatet 102 (46) Mkr, vilket motsvarar 2:33 (1:05) kronor per aktie. Koncernens kassabehållning och likvida placeringar uppgick till 92 (52) Mkr. Räntebärande skulder exklusive pensionsskuld utgjorde 1 527 (1 993) Mkr. Soliditeten var 78 % (70 %) räknat på redovisat eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Inklusive övervärden i intresseföretagen var soliditeten 81 % (72 %). Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 1 (-3) Mkr. Moderbolagets synliga soliditet var 63 % (61 %). Inklusive övervärden på börsportföljen uppgick den till 85 % (80 %). (För fullständig delårsrapport se bifogad fil) Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en helägd industri- och handelsrörelse och en börsportfölj, som är koncentrerad till stora innehav i Assa Abloy, Fagerhult, Närkes Elektriska, Securitas och Sweco.

Ämnen

  • Ekonomi, finans