Pressmeddelande -

ÅRSSTÄMMA 2006

Invik & Co. AB (publ) meddelade idag att dagens årsstämma beslutade om omval av Johan Klingspor, Helena Dyrssen, Rickard von Horn, Erik Mitteregger och Cristina Stenbeck samt nyval av Mia Brunell och Mats Höglund. Vidare utsåg stämman Johan Klingspor till styrelsens ordförande. Mia Brunell har innehaft flera positioner inom Modern Times Group MTG AB sedan 1992, som finansdirektör sedan 2001, och kommer att tillträda posten som verkställande direktör för Investment AB Kinnevik från den 1 augusti 2006. Mia Brunell är styrelseledamot i CTC Media samt nyvald styrelse­ledamot i Tele 2 AB. Mats Höglund har tidigare varit verkställande direktör för Division Företag i Trygg Hansa. Mats Höglund är styrelseledamot i Bliwa Livförsäkring AB och Solna Vikings, revisor i NTF samt Senior Advisor i CV Search. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en kontantutdelning om 2 kronor per aktie lämnas till aktieägarna för 2005. Avstämningsdag för kontantut­delningen är tisdagen den 16 maj 2006 och utbetalning beräknas ske av VPC fredagen den 19 maj 2006. Vid årsstämman beslutades även om: Att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. Att fastställa styrelsearvode för 2006 med sammanlagt 1 600 000 kronor, varav 350 000 kronor till styrelsens ordförande, 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt 50 000 kronor till revisionskommitténs ordförande. Att godkänna följande ordning för beredning av frågor om styrelseval. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse inför årsstämman 2007 skall utföras av en valberedning. Valberedningen skall bestå av lägst tre ledamöter represen­terande bolagets aktieägare och kommer att bildas under september 2006 efter samråd med de vid den tidpunkten största aktieägarna i bolaget. Cristina Stenbeck skall vara ledamot av valberedningen samt vara sammankallande av val­beredningen. Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras i bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2006. Att godkänna de av styrelsens föreslagna principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Att anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslag som trädde i kraft den 1 januari 2006. Att bemyndiga styrelsen att besluta att uppta lånefinansiering där räntan är beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning. Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs en revisionskommitté och en ersättningskommitté. Erik Mitteregger utsågs till ordförande i revisionskom­mittén och Mia Brunell, Mats Höglund och Helena Dyrsson till ledamöter i revisions­kommittén. Johan Klingspor utsågs till ordförande i ersättningskommittén och Mia Brunell och Cristina Stenbeck till ledamöter i ersättningskommittén. Vidare utsågs Cristina Stenbeck till styrelsens vice ordförande. För ytterligare information, besök www.invik.se eller kontakta: Anders Fällman, VD och koncernchef +46 (0)8 562 000 20 Mattias Björk, Investor Relations +46 (0)8 562 000 58 Invik är en finanskoncern med bred produktportfölj inriktad mot försäkring, bank, fondförvaltning och handel med värdepapper. Invik verkar inom noga utvalda segment där koncernen kan skapa god tillväxt och bygga långsiktigt framgångsrika företag, hela tiden med fokus på lönsamhet. Kännetecknande för koncernen är att vi söker nya vägar att skapa tillväxt inom lönsamma nischer i den finansiella sektorn. Invik omfattar sex verksamhetsområden: Moderna Försäkringar Sak med direktförsäkringsverksamhet riktad mot privatpersoner och mindre företag; Moderna Försäkringar Liv erbjuder liv-, pensions- och kapitalförsäk­ringar; Assuransinvest förvaltar kvar­varande run-off portfölj; Banque Invik, en privatbank i Luxemburg med verksamhet inom kapitalförvalt­ning, kortverksamhet och företagstjänster; Fischer Partners med in­rikt­ning på aktie­mäkleri och trading samt Invik Fonder som bedriver fond­verk­samhet i Aktie-Ansvar och Moderna Fonder. Invik är noterat på Stockholms­börsens O-lista. Aktien handlas under kortnamnet INVKB.

Ämnen

  • Ekonomi, finans