Pressmeddelande -

Irisity träffar avtal om att förvärva AI-konsultbolaget Visionists

Köpeskillingen uppgår preliminärt till 33 000 000 kronor och ska betalas 15 procent kontant och 85 procent genom en apportemision. Vid apportemissionen ska ägarna i Visionists tillskjuta samtliga aktier i Visionists som apportegenom mot erhållande av aktier i Irisity AB (publ). Förvärvet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om apportemission.

Visionists med 13 högkvalificerade AI utvecklare varav hälften är PhD och resten M Sc., är ett av Sveriges ledande expertkonsultbolag inom avancerad bild- och videoanalys. Visionists har även utvecklat en mjukvaruplattform för snabbare och bättre implementation av bildanalys– och maskininlärningsalgoritmer. Bolagen kompletterar varandra väl då både Irisity och Visionists utvecklar AI baserade självlärande algoritmer för videoanalys.

  • Irisity har en tydlig målsättning att vara det marknadsledande AI-bolaget för videoanalys, där våra algoritmer inte bara ska vara smartast utan också de mest snabblärande. Med den unika spetskompetensen från Visionists, tar Irisity nu ett stort steg mot detta mål samt utökar vårt tekniska och innovativa försprång, säger Marcus Bäcklund, VD Irisity

Styrelsen bedömer att Irisity genom förvärvet av Visionists stärker verksamheten och förmågan att fullfölja den beslutade strategin samt skapar förutsättningar för lönsamhet och god avkastning för bolagets aktieägare.

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, VD

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Ämnen

  • Transport

Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar vi såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från passiva till larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden ända ner till endast tio pixlar.

IRIS™ bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder i Skandinavien. Inkluderat skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.

Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar vi på att öka vår innovationstakt och expandera vårt SaaS erbjudande IRIS™ internationellt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to 10 pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia; including schools, overnight monitoring of the elderly in their homes, car parks, critical infrastructure and various types of protective areas.

Irisity act in a turbulent world in which surveillance sentiment has transformed from being questioned as a integrity threat to an obvious safety factor. Through an ambitious growth strategy in one of the world’s largest and most rapidly expanding industry sectors, we are investing in new innovation and expanding our IRIS™ SaaS offer internationally.

Kontakter

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80