Skip to main content

Kallelse till årsstämma i Irisity AB (publ)

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2019 08:00 CET

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 17 april 2019; samt

(ii) senast onsdagen den 17 april 2019 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Irisity AB (publ), ”Årsstämma”, Lindholmspiren 7, 417 56 Göteborg, eller via e-post till arsstamma@irisity.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid årsstämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman samt, i förekommande fall, årsstämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, genom förvaltaren begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 17 april 2019, då sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.irisity.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av förslaget till dagordning

4. Val av en eller två protokolljusterare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Presentation av verkställande direktören, framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut angående

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter

9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

11. Val av revisor

12. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning

inför årsstämman 2020

13. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

a. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner uppgående till maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget

b. Beslut om ny bolagsordning/ändring av aktiekapital och antal aktier

c. Beslut om bemyndigande avseende Bolagsverkets formframställan

14. Årsstämmans avslutande

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen, representerar 24,24 procent av bolagets röster och består av Håkan Krook (representant för Chalmers Innovation Seed Fund AB), Ulf Runmarker (representant för Förvaltnings AB Brunnen) och Fredrik Sanell (representant för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola). Valberedningen har sammanträtt vid två tillfällen och har tagit del av styrelseutvärdering samt haft samtal med styrelsens ordförande och samtliga ledamöter. Mot den bakgrunden lämnar valberedningen följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 8–12 enligt förslag till dagordning för årsstämman i Irisity AB (publ) den 25 april 2019:

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid årsstämman föreslås Lennart Svantesson.

Punkt 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen följande:

Valberedningen föreslår att styrelsen består av fyra till fem (4-5) styrelseledamöter.

Punkt 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Arvodet till styrelseledamöterna föreslås höjas med ett inkomstbasbelopp; intill slutet av nästa årsstämma, för stämmovalda ledamöter erhåller sammanlagt sju och ett halvt (7,5) inkomstbasbelopp (64 400 för 2019). Till revisorn föreslås arvode enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Göran Wolf (ledamot) har avböjt omval. Till nyval föreslås Anders Långsved. Anders har lång erfarenhet av att bygga starka team för att öka lönsamheten, användarvänligheten och kundnöjdheten i verksamheter. Anders Långved är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och är idag styrelseledamot i Halon.io och Commercial Director Europe/International på Brooklyn Gin.

Vidare föreslås omval av Johan Zetterström och Meg Tiveus till ledamöter och Lennart Svantesson föreslås omväljas till styrelseordförande.

Punkt 11. Val av revisor

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av den nuvarande revisorn, det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med Staffan Landén som huvudansvarig revisor.

Punkt 12. Beslut om valberedning

Vidare föreslås att valberedningen inför ordinarie årsstämma 2020 inrättas enligt följande process och med följande uppgifter;

Valberedning skall föreslå ordförande vid årsstämman, antal styrelseledamöter, arvoden till styrelsen, val av styrelseledamöter, val av revisorer, arvode till revisorerna samt hur valberedningen skall utses.

Valberedning skall bestå av tre till fem (3-5) personer. Styrelsens ordförande skall på basis av aktieägarförteckning per 30 september 2019 tillfråga representanter från bolagets fem (5) största aktieägare som därefter utgör bolagets valberedning. I det fall endast två (2) av de fem (5) största ägarna står till förfogande till valberedningen skall nästa ägare i storleksordning tillfrågas tills dess att minst tre (3) ledamöter uppnås. Representanten från bolagets största ägare skall bli valberedningens ordförande. Någon ersättning till valberedningens ledamöter utgår ej. Skäliga kostnader (till exempel rekryteringsarvode) som uppkommer för valberedningens arbete skall så långt som möjligt bäras av bolaget.

Valberedningens sammansättning med angivande av namn, telefonnummer och mailadress skall publiceras på bolagets hemsida senast den 30 november 2019.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7b. Disposition beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 22 162 448 kronor överförs i ny räkning. Ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2018.

Punkt 13a. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner uppgående till maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, att betalas kontant, genom apport och/eller genomkvittning. Emissionskursen skall sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckningen.

Punkt 13b. Beslut om ny bolagsordning/ändring av aktiekapital och antal aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring i bolagsordningens fjärde och femte paragraf, varigenom den erhåller följande lydelse:

§4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 625 000 kronor och högst 2 500 000 kronor.

respektive

§5 Antal aktier Antal aktier skall vara lägst 6,25 miljoner och högst 25 miljoner. Alla aktier är av aktietypen stamaktier.

Punkt 13c. Beslut om bemyndigande avseende Bolagsverkets formframställan

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre förändringar i besluten på stämman som kan visa sig erforderligt för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

MAJORITETSREGLER

För beslut enligt punkt 13a måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 19 069 351 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

ÄRENDE OCH HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, kallelsen och övriga handlingar att behandlas på årsstämman kommer att hållas tillgängligt på Bolagets kontor och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna finns även tillgänglig på Bolagets hemsida www.irisity.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på årsstämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som lämnas inför bolagsstämman kommer att databehandlas och användas endast för bolagsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/integritetspolicy-f%C3%B6r-deltagare-p%C3%A5-bolagsst%C3%A4mmor.pdf.

Göteborg i mars 2019

Irisity AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 mars 2019 kl. 08:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 08:00 CET on 27 March, 2019.

Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar vi såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från passiva till larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden ända ner till endast tio pixlar.

IRIS™ bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder i Skandinavien. Inkluderat skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.

Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar vi på att öka vår innovationstakt och expandera vårt SaaS erbjudande IRIS™ internationellt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to 10 pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia; including schools, overnight monitoring of the elderly in their homes, car parks, critical infrastructure and various types of protective areas.

Irisity act in a turbulent world in which surveillance sentiment has transformed from being questioned as a integrity threat to an obvious safety factor. Through an ambitious growth strategy in one of the world’s largest and most rapidly expanding industry sectors, we are investing in new innovation and expanding our IRIS™ SaaS offer internationally.

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS.

Irisity AB (publ) is listed on Nasdaq First North with trading ticker IRIS.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • certifiedadviser@penser.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.