Gå direkt till innehåll
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL)

Pressmeddelande -

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL)

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma ska:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 10 december 2019; samt

(ii)senast tisdagen den 10 december 2019 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Irisity AB (publ), ”Extra bolagsstämma”

Lindholmspiren 7, 417 56 Göteborg, eller via e-post till bolagsstamma@irisity.com.

Vid anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid extra bolagsstämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.irisity.com och kommer även att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att delta i extra bolagsstämman låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 10 december 2019, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.Stämmans öppnande

2.Val av ordförande vid stämman

3.Upprättande och godkännande av röstlängd

4.Godkännande av förslaget till dagordning

5.Val av en eller flera justeringsmän

6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.Beslut om ändring av bolagsordningen

8.Beslut om att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission

9.Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås styrelsens ordförande Lennart Svantesson.

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen i syfte att öka gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier i enlighet med följande:

§4 i bolagsordningen med rubriken ”Aktiekapital” ska ändras till:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.”

§5 i bolagsordningen med rubriken ”Antal aktier” ska ändras till:

”Antal aktier skall vara lägst 23 000 000 och högst 92 000 000.”

Styrelsens föreslår att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslut om ändring av bolagsordning enligt denna punkt 7 är villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande avseende den riktade emissionen i enlighet med punkt 8.

Punkt 8 - Beslut om att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut av den

13 november 2019 om en riktad nyemission av 4 094 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 368 460 kronor. För beslutet gäller i övrigt följande villkor.

1.Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Pareto Securities AB, som agerar settlementbank i emissionen, i svenska och internationella institutionella investerares ställe.

2.Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning för att finansiera Bolagets fortsatta utveckling och accelerera dess tillväxt, samt diversifiera ägarbasen i bolaget bland såväl svenska som internationella institutionella investerare. Irisity befinner sig i en expansionsfas och den föreslagna riktade nyemissionen är avsedd att stärka bolagets finansiella stabilitet samt användas för att utöka organisationen inom forskning och utveckling, marknad och försäljning samt service.

3.Teckningskursen är 8,55 kronor och har fastställts genom ett accelererat book-building förfarande som genomförts av Bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB.

4.Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på särskild teckningslista senast den 13 november 2019. Betalning för de tecknade aktierna ska ske senast den

19 december 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

5.De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen eller den styrelsen utser ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt 8 är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 7.

MAJORITETSREGLER

För beslut enligt punkt 7 och 8 måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 19 069 351 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

ÄRENDE OCH HANDLINGAR

Kallelse och styrelsens fullständiga beslut enligt punkt 7 och 8, samt handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor på Lindholmspiren 7,

417 56 i Göteborg samt på Bolagets hemsida www.irisity.com vid kallelsens kungörelse. Ovan nämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________________________

Göteborg i november 2019

Irisity AB (publ)

Styrelsen

Ämnen


Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar vi såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från passiva till larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden ända ner till endast tio pixlar.

IRIS™ bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder i Skandinavien. Inkluderat skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.

Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar vi på att öka vår innovationstakt och expandera vårt SaaS erbjudande IRIS™ internationellt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to 10 pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia; including schools, overnight monitoring of the elderly in their homes, car parks, critical infrastructure and various types of protective areas.

Irisity act in a turbulent world in which surveillance sentiment has transformed from being questioned as a integrity threat to an obvious safety factor. Through an ambitious growth strategy in one of the world’s largest and most rapidly expanding industry sectors, we are investing in new innovation and expanding our IRIS™ SaaS offer internationally.

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS.

Irisity AB (publ) is listed on Nasdaq First North with trading ticker IRIS.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • certifiedadviser@penser.se

Presskontakt

Marcus Bäcklund

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80

Relaterat material