Skip to main content

Kallelse till extra bolagsstämma i Irisity AB (publ.)

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2018 12:42 CET

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma ska:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 23 november 2018; samt

(ii) senast fredagen den 23 november 2018 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Irisity AB (publ), "Extra bolagsstämma" Lindholmspiren 7, 417 56 Göteborg, eller via e-post till bolagsstamma@irisity.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid extra bolagsstämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid extra bolagsstämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för den extra bolagsstämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i extra bolagsstämman, genom förvaltaren begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 23 november 2018, då sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmaktsformulär för

aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.irisity.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission

8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Lennart Svantesson.

Punkt 7 - Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut av den 8 november 2018 om en riktad nyemission av 1 448 914 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 130 402,26 kronor. För beslutet gäller i övrigt följande villkor.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma svenska och internationella investerare.

2. Bolaget har under en tid fortsatt sin omställning till ett SaaS bolag (Software as a Service) och flera samarbeten har ingåtts. Den förväntade utvecklingen av verksamheten förutsätter enligt styrelsens bedömning att Bolaget behöver accelerera teknikutveckling och marknadsåtgärder, genom bland annat anställningar, för att kunna möta framtida kundkrav. Genom att avvika från aktieägarnas företrädesrätt kan Bolaget på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning till attraktiva villkor för att anskaffa kapital till den utvecklingsfas som Bolaget befinner sig i.

3. Teckningskursen är 17,50 kronor och har fastställts genom ett accelererat book-bulding förfarande som genomförs av Bolagets finansiella rådgivare SEB.

4. Teckning genom betalning ska ske mellan den 14 – 16 november 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen verkställts.

6. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

MAJORITETSREGLER

För beslut enligt punkt 7 måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för beslutet.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 16 126 430 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

ÄRENDE OCH HANDLINGAR

Kallelse och styrelsens fullständiga beslut enligt punkten 7, samt handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, hålls från och med den 15 november tillgängliga på Bolagets huvudkontor på Lindholmspiren 7, 417 56 i Göteborg samt på Bolagets hemsida www.irisity.com. Ovan nämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

Göteborg i november 2018

Irisity AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, VD

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar vi såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från passiva till larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden ända ner till endast tio pixlar.

IRIS™ bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder i Skandinavien. Inkluderat skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.

Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar vi på att öka vår innovationstakt och expandera vårt SaaS erbjudande IRIS™ internationellt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to 10 pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia; including schools, overnight monitoring of the elderly in their homes, car parks, critical infrastructure and various types of protective areas.

Irisity act in a turbulent world in which surveillance sentiment has transformed from being questioned as a integrity threat to an obvious safety factor. Through an ambitious growth strategy in one of the world’s largest and most rapidly expanding industry sectors, we are investing in new innovation and expanding our IRIS™ SaaS offer internationally.

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS.

Irisity AB (publ) is listed on Nasdaq First North with trading ticker IRIS.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • www.penser.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="https://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.