Pressmeddelande -

New England Journal of Medicine publicerar: Ny psoriasisbehandling ger bättre effekt

Det nya biologiska läkemedlet Stelara ger betydligt bättre effekt vid måttlig till svår plackpsoriasis än läkemedlet Enbrel, den i dag mest använda behandlingen för denna patientgrupp. Det visar resultatet av en ny studie som idag publicerats i den medicinska tidskriften New England Journal of Medicine.

I studien, som heter ACCEPT, ingick 903 patienter - samtliga med diagnos måttlig eller svår form av den vanligaste formen av psoriasis, så kallad plackpsoriasis. 347 patienter fick Enbrel (etanercept) 50 mg genom två injektioner i veckan under tolv veckor, 209 patienter fick Stelara (ustekinumab) 45 mg vecka noll och fyra, och resterande 347 patienter fick dubbel dos av Stelara, 90 mg, också genom injektion vecka noll och vecka fyra.

Snabbare minskning av symtom
Av de patienter som fick Stelara uppnådde 68 procent (i gruppen 45 mg), respektive 74 procent (i gruppen 90 mg) en reduktion av symtom motsvarande 75 procent efter tolv veckor, mätt enligt Psoriasis Area and Severity Index (PASI 75). Motsvarande siffra för patienterna i Enbrel-gruppen var 57 procent. Resultat visade också att patienterna i de båda Stelara-grupperna mycket tidigare uppnådde minskade symtom jämfört med patienterna i Enbrel-gruppen.

- Studien ger viktigt information om de två biologiska läkemedlens effektivitet och säkerhet vid behandling av dessa patienter. Vi kunde konstatera att en hög andel av patienterna i Stelara-gruppen uppnådde en avsevärd minskning av psoriasislesioner (hudutslag) efter tolv veckor. Det gällde också de patienter som fick övergå till behandling med Stelara efter att inte ha svarat på behandling med Enbrel, säger studiens internationelle huvudprövare Chris Griffiths, professor vid Universitet i Manchester, Manchester, Storbritannien.

Färre injektioner per år
Enbrel ges som subkutana injektioner (under huden) en till två gånger i veckan - totalt mellan 54 och 108 injektioner per år. Stelara ges också som subkutana injektioner; efter den initiala dosen dosen ges ytterligare en injektion efter fyra veckor, därefter en injektion var 12:e vecka. Det innebär fem injektioner det första året, och fyra efterföljande år. Biverkningsprofilerna är bedömda som likvärdiga och kostnaden för Stelara är något lägre än för Enbrel (vid administrering två gånger per vecka).

För mer information, välkommen att kontakta:
Anna Käll, Public Affairs Manager, Janssen-Cilag
Tel: 08-626 50 29
E-post: Akall@its.jnj.com

Mikael Själin, Nordic Medical Director
Tel: 08-626 51 73
E-post: msjalin@its.jnj.com

Om psoriasis
Psoriasis är en kronisk, systemisk immunologisk sjukdom. Kroppens eget immun-försvar är överaktivt och orsakar en kronisk inflammation i huden. Hudförändringar som vanligen är väl avgränsade, rodnande, lätt upphöjda, av varierande storlek och med en typisk stearinvit fjällning hör till symtomen. Utslagen brukar benämnas plack.  Hudförändringarna sitter främst på armbågar, knän och knogar, men kan också sitta på bålen, i hårbotten och på naglarna. Sjukdomen är livslång, går i skov och varierar mellan olika individer. Psoriasis kan klassificeras som mild, måttlig eller svår. Sjukdomen är sällan livshotande, men kan kraftigt minska patientens livskvalitet genom smärta, fjällande hud, och omständliga och tidskrävande behandlingar.

Om Stelara

Stelara tillhör en grupp läkemedel som kallas immunsuppresiva medel (läkemedel som hämmar kroppens immunsystem). Läkemedlet kan ges till patienter som har måttlig till svår plackpsoriasis och som inte kan använda eller inte svarar på andra typer av läkemedel eller ljusterapi. Den aktiva substansen i Stelara, ustekinumab, är en monoklonal antikropp. En monoklonal antikropp är ett slags protein som har utformats för att känna igen och binda till en specifik struktur (ett så kallat antigen) i kroppen. Stelara binder till ett protein som kallas IL-12/23-p40. Detta protein ingår i två av budbärarmolekylerna (cytokinerna) i immunsystemet, interleukin-12 och interleukin-23. Dessa bidrar till att framkalla inflammation och sätter i gång de övriga processer som orsakar psoriasis. Stelara hämmar interleukinernas aktivitet och sänker därmed aktiviteten hos immunsystemet vilket lindrar symtomen.

Om Janssen-Cilag

Janssen-Cilag är en del av Johnson & Johnson-familjen. Janssen-Cilag har en lång erfarenhet av utveckling och marknadsföring av läkemedel inom en rad terapeutiska områden såsom centrala nervsystemets sjukdomar, smärtlindring, onkologi, infektionssjukdomar, reproduktion samt mag-tarmsjukdomar.


Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • psoriasis

Relaterat innehåll