Gå direkt till innehållet

Pressmeddelanden

Geografiska varumärken stärker utvecklingen av lokalt producerad mat

Geografiska varumärken stärker utvecklingen av lokalt producerad mat

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2021 08:29 CEST

Allt fler konsumenter efterfrågar idag närproducerad mat. Det innebär stora möjligheter för lokala livsmedelsproducenter och producentföreningar. Geografiska matvarumärken gynnar utvecklingen av lokala matprodukter genom att förmedla budskap till konsumenten om ursprung och kvalitet. Det visar den nya rapporten Geografiska matvarumärken.

Djurskyddskontrollen har påverkats av  pandemin

Djurskyddskontrollen har påverkats av pandemin

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2021 14:00 CEST

På grund av pandemin har färre djurhållare kunnat besökas under 2020. Detta har lett till att länsstyrelsernas djurskyddskontrollverksamhet har minskat under 2020 och en större andel av kontrollverksamheten har istället hanterats genom administrativ handläggning.

Jordbruksverket drar tillbaka godkännande av avelsprogram för katt

Jordbruksverket drar tillbaka godkännande av avelsprogram för katt

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2021 09:00 CEST

Jordbruksverket godkände i december 2020 ett avelsprogram för katt som hade som syfte att värna genetisk variation hos svenska bondkatter. Godkännandet har fått mycket kritik och efter en noggrannare granskning ur djurskyddssynpunkt drar Jordbruksverket tillbaka sitt godkännande.

Fågelinfluensan drar sig norrut

Fågelinfluensan drar sig norrut

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2021 11:00 CEST

I takt med att flyttfåglarna rör sig norrut under vårflytten upptäcks också fler fall av fågelinfluensa längre norrut i landet än tidigare. Samtidigt har vi lättat på restriktionerna i vissa övervakningsområden i södra Sverige.

Lärdomar från pandemin vävs in i arbetet för en stark livsmedelsförsörjning

Lärdomar från pandemin vävs in i arbetet för en stark livsmedelsförsörjning

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2021 09:33 CEST

Det har inte uppstått någon livsmedelsbrist även om många företag har drabbats hårt av pandemin. Trots det behövs bättre framförhållning och bättre möjlighet att ställa om verksamheter, eftersom ingen vet hur nästa kris ser ut. Det är några av de slutsatser som Livsmedelsverket och Jordbruksverket drar avseende livsmedelsförsörjningen under pandemin. Rapporten lämnas idag till regeringen.

Miljonstöd för renare hav – förlorade fiskeredskap ska samlas in

Miljonstöd för renare hav – förlorade fiskeredskap ska samlas in

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2021 08:30 CEST

Nu kan yrkesfiskare söka stöd för att samla in förlorade fiskeredskap i havet. Genom havs- och fiskeriprogrammet finns totalt 10 miljoner kronor avsatta för draggningsinsatser. Målet är att förbättra havsmiljön och samtidigt bidra till fiskerinäringens sysselsättning.

Satsningar på vattenbruk, småskaligt fiske och miljö i förslag för nästa programperiod

Satsningar på vattenbruk, småskaligt fiske och miljö i förslag för nästa programperiod

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2021 13:14 CEST

Ett minskat antal stöd och särskilt fokus på det småskaliga kustnära fisket, det svenska vattenbruket och miljö – det är några huvuddrag i Jordbruksverkets förslag till nytt havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram 2021–2027. Programmet ska bidra till målen i den svenska livsmedelsstrategin. En viktig målsättning är också att korta handläggningstiderna för den som söker stöd.

100 000-tals djurhållare får mer tid på sig att registrera var djuren hålls

100 000-tals djurhållare får mer tid på sig att registrera var djuren hålls

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2021 09:45 CET

Enligt EU:s nya djurhälsoförordning ska ansvariga för en plats där djur och avelsmaterial hålls registrera den. Anledningen är att det ska bli enklare att spåra smittor vid eventuella sjukdomsutbrott. Sista dagen för att registrera platsen där djuren hålls, anläggningen, har nu flyttats fram till den 1 oktober. Kraven på registrering gäller även den som transporterar vissa djur mellan länder.

Träning i vilthägn bör leva upp till djurskyddslagens krav

Träning i vilthägn bör leva upp till djurskyddslagens krav

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2021 08:09 CET

Jordbruksverket och Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen utvärderat djurvälfärden vid träning av hund på vilt i vilthägn. Myndigheterna bedömer att det finns en samhällsnytta med träningen. Samtidigt innebär träningen en risk för lidande. Det är därför viktigt att träningen i vilthägn görs på ett sätt som lever upp till kraven i djurskyddslagstiftningen.

Jordbruksverket flyttar till ny, hållbar arbetsplats i Jönköping

Jordbruksverket flyttar till ny, hållbar arbetsplats i Jönköping

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2021 10:30 CET

Nu flyttar Jordbruksverket till nybyggda lokaler i området Skeppsbron i Jönköping. Höga krav på hållbarhet har varit en röd tråd genom hela arbetet.

Jordbruksverket välkomnar rapport om tillgång till veterinär service

Jordbruksverket välkomnar rapport om tillgång till veterinär service

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2021 08:32 CET

Riksrevisionen har i dag presenterat sin rapport ”Jordbruksverkets arbete med att säkerställa tillgång till veterinär service”. Jordbruksverket kommer nu att analysera hur slutsatser och rekommendationer kan användas i det fortsatta arbetet med att tillgodose behovet av veterinär service över landet.

Fåglarnas vårflytt ger nya fall av fågelinfluensa

Fåglarnas vårflytt ger nya fall av fågelinfluensa

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2021 13:59 CET

Fågelinfluensan sprids fortfarande runt om i Europa och även i Sverige. Senaste fallen är en kalkonbesättning i Tomelilla kommun, Skåne län samt två ekologiska värphönsbesättningar i Östergötlands län. Fåglarnas vårflytt har redan börjat och det innebär hög smittrisk och även risk i områden längre norrut i landet. Det är därför mycket viktigt att fortsätta skydda sina tamfjäderfän mot smitta.

Fortsatt inventering i kampen mot rotgallnematoder – nya fall 2020

Fortsatt inventering i kampen mot rotgallnematoder – nya fall 2020

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2021 08:15 CET

Tre nya fall av rotgallnematoderna Meloidogyne chitwoodi och Meloidogyne fallax upptäcktes under fjolåret. Två fall rörde upptäckt i fält, det tredje konstaterades i ett parti med matpotatisknölar. Rotgallnematoderna är parasiter som leder till stora, negativa konsekvenser för de odlare som drabbas.

Mer ska bli mat – nu ska livsmedelsförluster och resurser följas upp

Mer ska bli mat – nu ska livsmedelsförluster och resurser följas upp

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2021 09:30 CET

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, uppskattar att de globala förlusterna från skörd, slakt och fångst innan livsmedlen når butik är 14 procent. Nordiska studier uppskattar att 300 000 ton som var tänkt att bli mat från svenska gårdar inte går vidare i livsmedelskedjan. Sverige blir ett av de första länderna i världen med att följa upp livsmedelsförluster på nationell nivå.

Fortsatt viktigt att skydda tamfåglar mot fågelinfluensa

Fortsatt viktigt att skydda tamfåglar mot fågelinfluensa

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2021 14:00 CET

Fågelinfluensan sprids fortfarande runt om i Europa och även i Sverige. Senaste fallet är en värphönsbesättning i Mjölby kommun, Östergötlands län. Fåglarnas vårflytt har redan börjat och det innebär hög smittrisk och även risk i områden längre norrut i landet. Det är därför mycket viktigt att fortsätta skydda sina tamfjäderfän mot smitta.

Fortsatt hög risk för fågelinfluensa i Sverige

Fortsatt hög risk för fågelinfluensa i Sverige

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2021 11:35 CET

Fågelinfluensa har nyligen konstaterats på ytterligare fjäderfäanläggningar. Det gäller en gård med 14 000 ekologiska slaktkycklingar i Linköpings kommun samt en besättning med ca 470 fasaner i Skurup, det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Det är viktigt att fortsatt skydda sina fåglar mot smitta.

Nytt fall av fågelinfluensa i Skåne

Nytt fall av fågelinfluensa i Skåne

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2021 13:12 CET

Den 15 februari bekräftades att ytterligare en kalkonbesättning drabbats av fågelinfluensa, denna gång i sydöstra Skåne. Det är det sjunde fallet av fågelinfluensa på tamfågel i Sverige denna influensasäsong, tredje fallet på kalkon.

Insatsen på fågelinfluensadrabbad gård går in i ny fas

Insatsen på fågelinfluensadrabbad gård går in i ny fas

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2021 11:26 CET

Arbetet med att bekämpa fågelinfluensa på gården i Mönsterås kommun går nu in i en ny fas. Jordbruksverket har börjat avveckla den operativa ledningscentralen på plats, och påbörjar nu planeringen för sanering tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt.

Invägningen av mjölk ökade under 2020 – mer grädde, ost och smör

Invägningen av mjölk ökade under 2020 – mer grädde, ost och smör

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2021 09:35 CET

Den totala invägningen av mjölk under 2020 ökade under 2020 med 2,5 procent, jämfört med 2019. För ekologisk mjölk ökade invägningen med knappt 4 procent under perioden. Det framgår av en ny statistikrapport där vi även redovisar siffror över slakt av lantbruksdjur under 2020.

Dags för SAM-ansökan 2021

Dags för SAM-ansökan 2021

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2021 09:45 CET

I dag, den 11 februari, öppnade e-tjänsten SAM Internet där lantbrukare söker jordbrukarstöd, den så kallade SAM-ansökan. Sista dag för SAM-ansökan är den 15 april.