Pressmeddelande -

Fördjupning av 11 september-utredningens arbete

Det är polisens uppgift att förebygga och bekämpa brott, bland annat terrorism. I detta sammanhang aktualiseras frågan om och i så fall när polisens kompetens och resurser kan behöva kompletteras med insatser från andra myndigheter. Regeringen beslutar idag om direktiven till en ny utredning som ska fördjupa den så kallade 11 september-utredningens arbete. Utredaren har i uppdrag att överväga vilket stöd polisen kan behöva från särskilt Försvarsmakten, när det gäller att ingripa mot terroristaktioner och andra omfattande brottsliga angrepp på samhället. En utgångspunkt för uppdraget är att personal från andra myndigheter bör stå under polisens ledning när det gäller insatser inom polisens område. Efter terroristaktionen i USA den 11 september 2001 har regeringen vidtagit en rad olika åtgärder i kampen mot terrorism. En av dessa var att tillsätta 11 september-utredningen. Utredningen inledde ett arbete med att kartlägga och analysera myndigheternas och de övriga offentliga organens samlade beredskap och förmåga att förhindra, bekämpa och i övrigt hantera bland annat omfattande terroristattentat. Utredningen föreslog ett antal åtgärder som närmast skulle ses som en skiss. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2005. Kontakt: Linda Romanus Pressekreterare 08-405 47 22 070-592 58 17 Charlotte von Essen Kansliråd 08-405 46 79 070-222 28 90

Ämnen

  • Politik