Pressmeddelande -

Årsstämma i AarhusKarlshamn AB

Vid årsstämman i AarhusKarlshamn AB (publ) denna dag fattades följande beslut. Styrelse Antalet styrelseledamöter utökades från sex till åtta. Omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Carl Bek-Nielsen, Martin Bek-Nielsen, John Goodwin och Mikael Ekdahl samt nyval av Ebbe Simonsen, Märit Beckeman och Jerker Hartwall. Melker Schörling valdes till styrelsens ordförande och Carl Bek-Nielsen till vice ordförande i styrelsen. Arvode till styrelsen skall utgå med ett sammanlagt belopp om 1 700 000 kronor att fördelas med 400 000 kronor till ordföranden, 300 000 kronor till vice ordföranden och 200 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Utdelning Stämman godkände styrelsens förslag innebärande att utdelning med totalt 29 kronor per aktie, varav 25 kr utgörande en engångsutdelning, kommer att beslutas först vid en extra stämma under hösten 2006. Valberedning samt ersättnings- och revisionsutskott Omval av Melker Schörling, Carl Bek-Nielsen, Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) och Jan Erenius (AMF Pension) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2007, varvid Melker Schörling utsågs till valberedningens ordförande. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Mikael Ekdahl och John Goodwin till ledamöter av ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. Mikael Ekdahl och Martin Bek-Nielsen omvaldes för samma tid till ledamöter av revisionsutskottet. Ändring av bolagsordningen Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende ändringar i bolagsordningen föranledda av att ny aktiebolagslag trätt i kraft den 1 januari 2006. Minskning av reservfonden Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende minskning av reservfonden med 5 169 621 508 kronor till 0 kronor och att minskningsbeloppet skall överföras till fritt eget kapital att användas enligt beslut från bolagsstämma. Årsstämman riktade ett särskilt Tack till avgående styrelseordföranden Erik Højsholt, samt till företagsledningen för mycket goda insatser under det gångna räkenskapsåret. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jerker Hartwall VD Tel: +46 454 82603 E-mail: jerker.hartwall@aak.com Anders Byström Vice President och CFO Tel: +46 454 82613 Mobil: +46 709 885613, E-mail: anders.bystrom@aak.com Bo Svensson Vice President och CIO Tel: + 46 454 821 93 Mobil: + 46 708 182 193 E-mail: bo.svensson@aak.com

Ämnen

  • Mat, dryck